Kronika 2009

grudniu 2009 roku studentki bałtystyki brały udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Warszawie na Rynku Starego Miasta. Podczas imprezy, gdzie Litwa była gościem honorowym, uczestniczki w kolorowych strojach prowadzily pocztę do św. Mikolaja, tlumaczyły z j. litewskiego, pomagały w prowadzeniu programu z występami zespołów ludowych z  Litwy. Koordynatorka – dr Mirijana Kozak.

2009_kiermasz2009-1


2 grudnia 2009 roku studenci i wykładowcy bałtystyki uczestniczyli w spotkaniu, którego celem była prezentacja książki J. Akromasa „Historia przedstawicielstwa dyplomatycznego Litwy w Polsce” (tłum. M. Kasner, 2009). Organizatorzy: Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce, Wydawnictwo DIG.


3 listopada 2009 roku odbyło się zebranie organizacyjne pracowników i doktorantów Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki.


29 października 2009 roku w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki odbyła się dyskusja nt. przystąpienia Katedry do systemu rekrutacji wielokierunkowej (tzw. triady).


13 października 2009 roku odbyło się zebranie organizacyjne Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, podczas którego omówiono m.in. problemy bieżące związane z organizacją r. akad. 2009/2010 oraz z aktualizacją strony internetowej Katedry.


W dniach 7–9 października 2009 roku prof. dr hab. Axel Holvoet był zaproszonym mówcą na konferencji „Contemporary Approaches to Baltic Linguistics” w Moskwie z referatem plenarnym pt. „Obliqueness and diffuse grammatical relations in Baltic”. Organizator: Instytut Slawistyki Rosyjskiej Akademii Nauk (dr Piotr Arkadiew).


26 września 2009 roku studenci bałtystyki reprezentowali nasz kierunek podczas Dnia Otwartego UW. Podczas spotkań z przyszłymi kandydatami na studia przedstawiono ofertę dydaktyczną naszego kierunku oraz wrażenia ze staży na Litwie i Łotwie.Koordynatorzy z ramienia katedry: dr I. Szulska, mgr D. Demidziuk, mgr M. Szczęsny.


W dniach 21–25 września 2009 roku pracownicy Zakładu Bałtystyki (mgr I. Aleksa, dr N. Birgiel, mgr M. Grzybowska, dr M. Kozak, mgr A. Rembiałkowska, mgr R. Rimickaitė, dr A. Romančuk, mgr R. Pilipavičiūtė-Gugała oraz mgr E. Ściblak) uczestniczyli w kursie podnoszenia kwalifikacji dla lektorów języka litewskiego jako obcego z ośrodków lituanistycznych (bałtystycznych) spoza Litwy. Kurs odbył się w Wilnie, zaś jego program obejmował m.in.: szkolenia z metodyki nauczania języka litewskiego jako obcego (w tym: właściwe określanie poziomu kompetencji językowych uczniów oraz poziomu zaawansowania kursu językowego na podstawie skal litewskich i europejskich, metodyka nauczania gramatyki, leksyki, komunikacji ustnej, tworzenia tekstów pisanych, rozwijanie socjokulturowych kompetencji studentów, opracowywanie zadań i testów), wykłady poświęcone najnowszej literaturze litewskiej, badaniom językoznawczym, bieżącym wydarzeniom społeczno-politycznym na Litwie. Do najbardziej pouczających modułów kursu uczestniczki zaliczyły hospitacje przeznaczonych dla cudzoziemców lektoratów języka litewskiego prowadzonych przez wykładowców Katedry Studiów Lituanistycznych Uniwersytetu Wileńskiego. Organizatorzy: Katedra Studiów Lituanistycznych Uniwersytetu Wileńskiego oraz Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki (partnerzy projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej w ramach programu „Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 metų programa”; koordynatorki z ramienia KJOWPiB: dr A. Romančuk, mgr A. Rembiałkowska).

2009_VU_studijos_32-1


W dniach 2–9 sierpnia 2009 roku w miasteczku Soły (Salos) na Litwie odbyła się VI Międzynarodowa Letnia Szkoła Językoznawcza i Konferencja Naukowa „Academia Grammaticorum Salensis Sexta”. Katedrę Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki reprezentowali prof. dr hab. Axel Holvoet (główny organizator letniej szkoły oraz wykładowca), dr Paweł Rutkowski (wykładowca) oraz mgr Agnieszka Rembiałkowska (uczestniczka, współorganizatorka).


9 czerwca 2009 roku studenci i wykładowcy bałtystyki uczestniczyli w spotkaniu „Polacy na Litwie. Litwini w Polsce”, które odbyło się w Klubie N44 w Warszawie. Gościem spotkania był Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Egidijus Meilūnas. Organizator: Klub „Mysl.pl”.


21 kwietnia 2009 roku odbyło się zebranie organizacyjne pracowników i doktorantów Zakładu Bałtystyki, związane m.in. z przygotowaniem sylabusów przedmiotowych oraz ze zmianami w programach studiów.


16 kwietnia 2009 roku odbyło się zebranie organizacyjne pracowników i doktorantów Zakładu Bałtystyki, podczas którego omówiono m.in. zagadnienia związane z wprowadzeniem do programu bałtystycznych studiów I stopnia obowiązkowych praktyk studenckich.


W marcu 2009 roku nastąpiła restrukturyzacja Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki, przemianowanej odtąd na Katedrę Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, której kierownikiem został prof. dr hab. Axel Holvoet. W ramach Katedry wyodrębniono 4 mniejsze jednostki strukturalne: Zakład Bałtystyki (kierownik – dr Ana Romančuk), Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego (kierownik – prof. UW, dr hab. Romuald Huszcza), Pracownię Lingwistyki Migowej (kierownik – dr Paweł Rutkowski) oraz Pracownię Leksykografii Polsko-Japońskiej (kierownik – prof. UW, dr hab. Romuald Huszcza).