Stypendia

Studenci bałtystyki podczas studiów I i II stopnia mają możliwość skorzystania z kilku ofert stypendialnych pozwalających na naukę za granicą (na Litwie lub na Łotwie), gdzie mogą uczęszczać na intensywny kurs językowy lub realizować program swoich studiów na wybranej uczelni w danym kraju.

Stypendia zagraniczne, oferowane naszym studentom, można podzielić na trzy rodzaje:

  • stypendia rządowe
  • stypendia Erasmus
  • stypendia w ramach innych projektów międzynarodowych.

STYPENDIA RZĄDOWE

Stypendia rządowe przyznawane są w ramach umów dwustronnych zawieranych między rządami Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej. Na podstawie porozumień międzyrządowych studenci mogą brać udział w opłacanych przez stronę przyjmującą intensywnych kursach językowych j. litewskiego i łotewskiego (lub zajęciach z podstawowej oferty dydaktycznej litewskich lub łotewskich wyższych uczelni). Jedna osoba może starać się tylko o jedno stypendium.

Najczęściej z tego typu wsparcia stypendialnego korzystają studenci II i III roku studiów I stopnia (licencjackich), aby wziąć udział w kursie językowym, oraz studenci studiów II stopnia (magisterskich) w celu zgromadzenia materiałów do przyszłych prac magisterskich.

Koordynacją wyjazdów stypendialnych bałtystów w ramach projektów rządowych zajmuje się mgr Alicja Kitlasz (alicjakitlasz@uw.edu.pl).

Stypendia rządowe – szczegóły

ERASMUS+

Stypendia przyznawane w ramach programu Erasmus+ umożliwiają wyjazd studentów na litewską lub łotewską wyższą uczelnię w trakcie roku akademickiego na okres od 3 do 12 miesięcy. Projekt jest finansowany ze środków UE.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania stypendiów w ramach programu Erasmus+ można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Polonistyki UW (www.polon.uw.edu.pl) w zakładce Erasmus+.

INNE PROGRAMY

W ostatnich latach (od r. 2012) studenci warszawskiej bałtystyki mogli korzystać z dodatkowej oferty wyjazdów stypendialnych w ramach międzynarodowego projektu „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė” („Litwa tu i tam: język, nauka, kultura, społeczeństwo”), realizowanego w ramach umowy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Wileńskim podpisanej w 2012 roku. Ponieważ projekt dobiega końca, ostatnie wyjazdy na studia na litewskich uczelniach wyższych będą miały miejsce w bieżącym roku akademickim.

Dane na temat stypendiów i kursów językowych na Litwie i Łotwie będą aktualizowane w miarę podpisywania nowych programów, porozumień lub listów intencyjnych przez rządy Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej.

MOST

Poza wyjazdami na stypendia zagraniczne studenci bałtystyki mogą też korzystać z oferty programu mobilności studentów i doktorantów MOST (www.most.amu.edu.pl), który umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich uniwersytetów.