Koło Naukowe Bałtystów

Koło Naukowe Bałtystów UW działa przy Zakładzie Bałtystyki i zrzesza studentów, doktorantów oraz absolwentów szczególnie interesujących się kulturą Bałtów. Każdy chętny student – obecny lub były – naszego kierunku może do nas dołączyć.

Działalność naszego Koła Naukowego sięga 1998 roku, obecnie funkcjonuje ono w oparciu o statut uchwalony 20 maja 2010 roku. Opiekę merytoryczną nad Kołem Naukowym Bałtystów sprawuje dr Joanna Tabor (jtabor.baltystyka@gmail.com).

Cele statutowe Koła Naukowego Bałtystów UW:

  • pogłębianie i promowanie wśród polskiego środowiska akademickiego wiedzy dotyczącej historii i rozwoju kultury Łotwy i Litwy;
  • nawiązywanie i pogłębianie współpracy kulturalnej pomiędzy środowiskami studentów polskich, litewskich i łotewskich.

 

Koło Naukowe Bałtystów UW realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • organizowanie regularnych spotkań i prelekcji, otwartych dla osób nie będących członkami Koła;
  • stałe pogłębianie wiedzy swoich członków o historii i rozwoju kultury litewskiej, w szczególności poprzez spotkania i dyskusje;
  • wspieranie indywidualnych inicjatyw i przedsięwzięć, zbieżnych z celami Koła, a podejmowanych przez jego członków;
  • współdziałanie z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.

Kontakt: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, e-mail: baltystyka@uw.edu.pl.

Regulamin Kół Naukowych dostępny jest pod tym adresem.

 

KRONIKA

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2006–2009