Krótka historia długiej nazwy

Mimo że badania bałtystyczne na Uniwersytecie Warszawskim mają dość długą tradycję, zaś specjalizacja lituanistyczna na Wydziałe Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego została otwarta w 1988 roku, w sensie instytucjonalnym początki warszawskiej bałtystyki można datować na rok 1990, kiedy to na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego utworzono Katedrę Filologii Bałtyckiej (stanowisko jej kierownika powierzono prof. dr. hab. Wojciechowi Smoczyńskiemu). W 1994 roku Katedrę Filologii Bałtyckiej połączono z Katedrą Językoznawstwa Ogólnego – w ten sposób powstała Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki, którą kierowali kolejno prof. dr hab. Jadwiga Sambor, prof. dr hab. Romuald Huszcza i prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz. W 2009 roku w wyniku restrukturyzacji jednostkę przemianowano na Katedrę Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki (jej pierwszym kierownikiem został prof. dr hab. Axel Holvoet, kolejnym – prof. dr hab. Romuald Huszcza), wyodrębniono m.in. Zakład Bałtystyki, którym w latach 2009–2013 kierowała dr Ana Romančuk, w latach 2013–2014 – dr Inesa Szulska (obecnie dr hab.), a od 2014 roku kieruje dr Joanna Tabor.

W listopadzie 2020 roku Katedra zmieniła nazwę na: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki. Profesora Huszczę na stanowisku kierownika jednostki zastąpiła prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz.

Studia bałtystyczne są prowadzone w Katedrze od 1995 roku. Początkowo były to jednolite studia magisterskie, odpowiednio od 2007 i 2010 roku odbywa się nabór na studia I stopnia i na studia II stopnia. W 2012 roku programy studiów zostały zmodyfikowane zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. Obecny program studiów jest realizowany od roku 2017/2018, a w roku 2018/2019 został on dostosowany do nowych warunków prawnych (Krajowe Ramy Kwalifikacji zastąpiła Polska Rama Kwalifikacji). 

Czasopisma i serie wydawane w Katedrze to: Linguistica Baltica (międzynarodowy rocznik językoznawczy, w latach 1992–2002), Baltic Linguistics (międzynarodowy rocznik językoznawczy, od 2010), Baltica Varsoviensia (monografie i zbiory artykułów, od 1998) oraz Prace Bałtystyczne. Język, literatura, kultura (zbiory artykułów, od 2003).

Zarys historii warszawskiej bałtystyki
Badania naukowe prowadzone w Zakładzie Bałtystyki