Nasi pracownicy

Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego

 

01a_RHuszczaprof. dr hab. Romuald Huszcza

e-mail: rhuszczajp@yahoo.co.jp

Językoznawca ogólny, specjalizujący się przede wszystkim w lingwistyce wschodnioazjatyckiej i slawistycznej. Ukończył studia polonistyczne (1973) i japonistyczne (1975) na Uniwersytecie Warszawskim. Rozprawę doktorską poświęconą strukturze tematyczno-rematycznej, napisaną pod kierunkiem prof. Adama Weinsberga, obronił w roku 1981. Do jego głównych prac naukowych należą dwie monografie: Honoryfikatywność. Gramatyka, pragmatyka, typologia oraz Gramatykalizacje japońszczyzny, z których każda stała się podstawą dla kolejnych stopni naukowych: habilitacji (1997) i profesury. Jego artykuły skupiają się przede wszystkim na typologicznym opisie najważniejszych aspektów języków wschodnioazjatyckich, takich jak wielosystemowość i współsystemowość, kontakty międzyjęzykowe, grafemika. Znajomość badanego materiału pogłębiał podczas wyjazdów naukowych do licznych placówek badawczych, m.in. Uniwersytetu Tokijskiego, Uniwersytetu Tsukuba, Uniwersytetu w Yonsei, Academy of Korean Studies. Wykładał przedmioty językoznawcze, japonistyczne i koranistyczne na UW, UAM, UJ, a także na uniwersytetach w Japonii i Korei. W 2012 roku za swoje dokonania na rzecz rozwoju studiów japonistycznych oraz promowania wiedzy o Japonii w Polsce odebrał z rąk ambasadora Japonii Order Wschodzącego Słońca klasy Złote Promienie ze Wstęgą.

 Publikacje

 

02a_JLindeprof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz

e-mail: jlinde@uw.edu.pl

Absolwentka studiów filologicznych o specjalności hispanistycznej. Od 1983 roku związana z Katedrą Językoznawstwa Ogólnego. Zajmuje się językoznawstwem ogólnym (teoretycznym). Doktorat (1990) dotyczył  semantycznego opisu kategorii gramatycznych w językach romańskich i w języku polskim oraz ustalenia częściowego repertuaru takich kategorii w badanych językach. Tematem rozprawy habilitacyjnej był opis semantyki polskich określeń wymiarów w aparacie strukturalistycznej semantyki składnikowej. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2001. Zajmowała się także nauczaniem języka polskiego jako obcego w środowisku polonijnym (Brazylia) oraz praktyczną i teoretyczną leksykografią, a w szczególności słownikiem polsko-angielskim i elektronicznymi edycjami słowników języka polskiego. W ostatnim dziesięcioleciu zajmowała się związkami między semantyką, składnią i strukturą tematyczno-rematyczną w językach naturalnych. Podsumowaniem tej tematyki jest monografia From Conflict Through Compromise to Collaboration: Semantics, Syntax and Information Structure in Natural Languages, która stała się podstawą nadania tytułu naukowego (2013). Obecnie zajmuje się między innymi językoznawstwem migowym.

 Publikacje

 

03a_PRutkowskidr Paweł Rutkowski

e-mail: p.rutkowski@uw.edu.pl

Urodzony w 1978 r. Twórca i kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Językoznawca, badacz gramatyki polskiego języka migowego (PJM). Autor kilkudziesięciu prac z zakresu lingwistyki teoretycznej, w większości opublikowanych w wydawnictwach międzynarodowych. Beneficjent wielu nagród, stypendiów i grantów, m.in. przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Fundację Fulbrighta, Fundację Kościuszkowską, DAAD, tygodnik „Polityka”, Fundację im. Stefana Batorego i in. Odbywał staże naukowe w USA (Yale University, Wayne State University) oraz w wiodących ośrodkach europejskich (Oksford, Madryt, Poczdam). Członek Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 Publikacje

 


Zakład Bałtystyki

 

DanutaRoszkodr hab. Danuta Roszko

e-mail: d.roszko@uw.edu.pl

Językoznawca. Studiowała języki białoruski i rosyjski na Uniwersytecie Warszawskim oraz litewski na Uniwersytecie Wileńskim. W latach 1993–2016 pracownik Instytutu Slawistyki PAN. Prowadzi (/-ła) badania z zakresu (1) dialektologii (por. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, gwara puńska), (2) teoretycznej konfrontacji językowej z językiem pośrednikiem (zagadnienia określoności-nieokreśloności, czasu, modalności imperceptywnej, hipotetycznej i konkluzywnej, por. Zagadnienia kwantyfikacyjne i modalne w litewskiej gwarze puńskiej (Na tle literackich języków polskiego i litewskiego), Funkcjonalne odpowiedniki litewskiego perfectum w litewskiej gwarze puńskiej i w języku polskim), (3) tożsamości językowej i kulturowej litewskiej mniejszości w Polsce, (4) inżynierii lingwistycznej (tagset gwary puńskiej, korpusy wielojęzyczne, pamięci tłumaczeniowe). Wykonawca grantów: Mondilex (7. Program Ramowy UE, 2008-2011), TestCV (projekt realizowany we współpracy z przedsiębiorcami, 2010-2011), Clarin-PL (2013-2016), Clarin-PL-2 (2016-2018, http://clarin-pl.eu/pl/strona-glowna/). Od października 2016 pracownik UW. Tłumacz przysięgły języka litewskiego.

Publikacje

 

02_NBirgieldr Nijola Birgiel

e-mail: nijolei@wp.pl

Nijola Birgiel w latach 1983–1988 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Ze specjalizacją lituanistyczną (późniejszą bałtystyką) jest związana od początku pracy zawodowej, najpierw w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, później w Katedrze Filologii Bałtyckiej, a obecnie w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wchodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki.

W roku 2001 obroniła rozprawę doktorską „Procesy interferencyjne w mowie dwujęzycznej społeczności litewskiej z Puńska i okolic na Suwalszczyźnie”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Smułkowej. Wśród jej zainteresowań naukowych są kontakty językowe, pogranicza językowe i kulturowe, zwłaszcza pogranicze polsko-litewskie.

Prowadzi zajęcia kierunkowe z języka litewskiego dla studentów bałtystyki.

Publikacje

 

dr Monika Michaliszyn

e-mail: m.michaliszyn@uw.edu.pl

Drogę zawodową zaczynała jako kierownik specjalizacji Międzynarodowe Związki Kulturowe Łotwa- Polska w Łotewskiej Akademii Kultury (ŁAK) w Rydze (w latach 1998-2003). W roku 2002 założyła pierwsze w krajach bałtyckich Centrum Informacji o Języku i Kulturze Polskiej, mające swoją siedzibę w ŁAK. W latach 2002–2003 pracowała jako tłumacz w Wydziale Ekonomicznym Ambasady RP w Rydze. Była także tłumaczem w oficjalnej delegacji Prezydent Łotwy V.V. Freibergi. W roku 2003 rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Warszawskim: w Studium Europy Wschodniej oraz Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki. W latach 2004–2005 pracowała w Katedrze Bałtologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Była autorem i koordynatorem największej imprezy promującej Łotwę i jej stolicę w Polsce – „Warszawskie Spotkania z Rygą”, jak również współorganizatorem konferencji o tematyce wschodnioeuropejskiej „Warsaw East European Conference”. Dzięki jej zaangażowaniu w Zakładzie Bałtystyki UW powstał Gabinet Letonistyczno- Lituanistyczny. Od września 2013 roku M. Michaliszyn kieruje powołaną na jej wniosek na Wydziale Polonistyki UW Pracownią Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych. Jest członkiem Bałtyckiego Zespołu Doradczego MSZ. Była współorganizatorem i moderatorem paneli: „Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w regionie Morza Bałtyckiego” (Instytut Wschodni) oraz „Jak ważne jest nasze morze?” (UW). W 2012 roku została przez Prezydenta Republiki Łotwy uhonorowana Krzyżem Uznania za wkład w rozwój polsko-łotewskich relacji naukowych oraz kulturalnych.

Zainteresowania badawcze dr M. Michaliszyn skupiają się na historii oraz kulturze Łotwy, relacjach Polski i Łotwy oraz pozostałych krajów bałtyckich, współczesnych problemach krajów bałtyckich, współpracy w obszarze Morza Bałtyckiego. Jest autorką artykułów naukowych z zakresu historii Łotwy, relacji polsko- łotewskich, także publikacji prasowych dotyczących aktualnych wydarzeń w krajach bałtyckich. Występuje w roli komentatora do wydarzeń na Łotwie, Litwie i w Estonii w środkach masowego przekazu. Na bałtystyce prowadzi zajęcia z literatury i kultury Łotwy (konwersatoria i seminaria), a także lektoraty języka łotewskiego

 Publikacje

 

dr Konrad Niciński

e-mail: knicinski@gmail.com

W latach 1999–2005 studiował w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Historycznego UW (praca magisterska pt: Nowa Rzeczowość a kino niemieckie w latach 1924–1933, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Juszczaka, obroniona w 2005 r.), a w latach 2000–2005 na Wydziale Polonistyki UW (praca magisterska pt: Dwie wersje Dziennika 1954 Leopolda Tyrmanda. Wokół problemu tożsamości tekstu, napisana pod kierunkiem prof. UW dr. hab. Andrzeja St. Kowalczyka, obroniona w 2005 r.).

Studia doktoranckie podjął w Zakładzie Pozytywizmu i Młodej Polski (obecnie Literatury i Kultury II Poł. XIX w.) Instytutu Literatury Polskiej UW. Rozprawę doktorską pt. W poszukiwaniu Nowego Człowieka. Trzy projekty formacyjne w kulturze polskiej lat 1905–1930, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Z. Makowieckiego, obronił w kwietniu 2012 r. Od stycznia 2013 r. kierownik organizacyjny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN. Od października 2013 r. pracownik Zakładu Bałtystyki UW.

Współpracuje z Pracownią Studiów Miejskich IKP UW, Zespołem Badania Obszarów Trzecich Literatury przy IBL PAN, Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN oraz z Pracownią Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej przy Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku ILP UW.

Jego zainteresowania naukowe najlepiej określa termin historia kultury. Najczęściej zajmuje się pograniczami literatury: literatury i koncepcji antropologicznych, literatury i teatru, literatury i sztuk plastycznych. Specjalizuje się w problematyce modernizmu w Polsce i Europie Środkowej; okresem, w którym czuje się najlepiej, są lata 1905–1930.

 Publikacje

 

A_Romancukdr Ana Romančuk

e-mail: a.romancuk@uw.edu.pl

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Wileńskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1994 roku w Instytucie Języka Litewskiego Uniwersytetu Witolda Wielkiego (tytuł rozprawy: „Kontakty onomastyczne w gwarach Gierwiat”), gdzie pracowała w latach 1983–1993. Z Katedrą związana jest od 1994, w latach 2009–2013 pełniła funkcję kierownika Zakładu Bałtystyki. Pod jej redakcją powstały dwa pierwsze tomy serii „Prace Bałtystyczne”. Przez wiele lat współpracowała ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dla bałtystów prowadzi zajęcia (ćwiczenia, seminaria i proseminaria) z gramatyki opisowej języka litewskiego, gramatyki kontrastywnej polsko-litewskiej, dialektologii, a także lektoraty języka litewskiego. Zajmuje się również translatoryką.

Zainteresowania naukowe dr Any Romančuk obejmują asymilacyjne procesy językowe na terenach tzw. wysp języka litewskiego, także w zakresie onomastyki, onomastykę historyczna, morfologię w ujęciu kontrastywnym, leksykografię dialektalną.

Dr Ana Romančuk jest tłumaczem przysięgłym języka litewskiego.

Publikacje

 

07_ISzulskadr Inesa Szulska 

e-mail: iszulska@uw.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych. Pochodząca z Wileńszczyzny absolwentka filologii polskiej i bałtyckiej na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie adiunkt w Zakładzie Bałtystyki, kierownik Zakładu Bałtystyki (marzec 2013 – czerwiec 2014). Stypendystka Rządu RP (1997–2002), od 2008 roku członkini Litewskiego Towarzystwa Literatury Porównawczej (Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija), od 2009 członkini Pracowni Literatury Modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej działającej w ramach Zakładu Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku (Wydział Polonistyki UW). Obszar zainteresowań naukowych: historia literatury polskiej i litewskiej XIX w. – początku w. XX, w tym badania komparatystyczne polsko-litewskich związków literackich i kulturalnych. Opublikowała monografię Litwa Józefa Ignacego Kraszewskiego (Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP, 2010) oraz kilkanaście artykułów naukowych w tomach zbiorowych i czasopismach w Polsce oraz na Litwie. Prowadzi zajęcia z zakresu historii literatury litewskiej i polsko-litewskich związków kulturalnych po roku 1864.

 Publikacje

 

08_JTabordr Joanna Tabor

e-mail: jtabor.baltystyka@gmail.com

Absolwentka warszawskiej bałtystyki, doktorantka, współpracownik, a obecnie pracownik Katedry. Od października 2014 roku, w związku z nieobecnością dr Inesy Szulskiej, pełni obowiązki kierownika Zakładu Bałtystyki. Pracę doktorską poświęconą twórczości litewskiego modernisty Jurgisa Savickisa obroniła w 2009 roku. Specjalizuje się w literaturze współczesnej. Zajmuje się również tłumaczeniami z języka litewskiego.

Na bałtystyce prowadzi zajęcia z historii literatury litewskiej, konwersatoria literaturoznawcze, seminaria licencjackie i magisterskie, a także warsztaty translatorskie.

Publikacje

 

09_IAleksamgr Irena Aleksa

e-mail: irenaaleksa@uw.edu.pl

Irena Aleksa jest absolwentką filologii litewskiej Uniwersytetu Wileńskiego (pracę magisterską pisała z dialektologii). Z Uniwersytetem Warszawskim związana jest od początku powstania filologii bałtyckiej. Prowadziła tu różne przedmioty lituanistyczne, a w tej chwili uczy studentów bałtystyki praktycznego języka litewskiego. Opiekuje się też praktykami studenckimi bałtystów oraz biblioteką Katedry.

Ma za sobą doświadczenie pracy poza UW: naukowej w PAN, pedagogicznej w szkole podstawowej i wieloletnie doświadczenie pracy społecznej.

Poza pracą na Uniwersytecie zajmuje się tłumaczeniem dokumentów oraz innych tekstów,  interesuje się krajoznawstwem i folklorem.

 

10_MGrzybowskamgr Marta Grzybowska

e-mail: m.grzybowska@uw.edu.pl

Absolwentka Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia bałtycka w zakresie specjalności językoznawczej (praca magisterska „Slawizacja litewskich nazw miejscowych z powiatów Sejny i Suwałki ” napisana pod kierunkiem dr A. Romančuk). W latach 2004-2008 słuchacz Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W roku akademickim 2007/2008 stypendystka Stypendium im. K. Būgi przyznawanego przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej. Od 2004 roku współpracownik dydaktyczny, a od 2013 roku pracownik etatowy Zakładu Bałtystyki – lektor języków bałtyckich i prowadząca praktyczne zajęcia translacyjne z języka łotewskiego. Od 2004 roku korektor tekstów w języku polskim i łotewskim publikowanych na łamach czasopisma „Prace Bałtystyczne”.  Od 2012 roku Sekretarz Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki. Tłumaczy z języka łotewskiego i litewskiego.

Publikacje

 

mgr Bartłomiej Kowal

e-mail: kowal.bartlomiej@gmail.com

Absolwent warszawskiej bałtystyki. Z Katedrą współpracuje od ukończenia studiów jako lektor języka litewskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują gramatykę historyczną języka litewskiego, antropologię współczesności i ludologię. Jest aktywnym tłumaczem z języka litewskiego, głównie książek i artykułów o tematyce historycznej i turystycznej.

Publikacje

 

12_ARembialkowskamgr Agnieszka Emilia Rembiałkowska

e-mail: agnieszka.rem@gmail.coma.rembialkowska@uw.edu.pl

Laureatka XXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z lokatą II na szczeblu ogólnopolskim, finalistka Konkursu Mickiewiczowskiego; pod kierunkiem mgr. W. Rutkowskiego). W latach 1998–2004 zrealizowała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego program jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia, specjalność filologia bałtycka (dyplom magistra filologii – 2005, praca magisterska pt. „Czasownik litewski w Katechizmie M. Daukszy z 1595 r.”, pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Smoczyńskiego). W latach 2006-2010 studentka studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (temat pracy doktorskiej przygotowywanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Axela Holvoeta: „Interpretacja składniowa luźnych celowników we współczesnym języku litewskim”). Częściowe wyniki badań prezentowała m.in. podczas międzynarodowych konferencji naukowych w Polsce, na Litwie i na Łotwie. Stypendystka stypendium im. K. Būgi w roku akademickim 2009/2010. Od 2004 r. uczestniczka międzynarodowych letnich szkół językoznawczych „Academiae Grammaticorum Salenses” w Sołach na Litwie; od 2007 r. uczestniczka polsko-litewskich i międzynarodowych seminariów translatorskich; od 2009 r. uczestniczka kursów doskonalących dla wykładowców ośrodków bałtystycznych spoza Litwy; uczestniczka kursów i szkoleń w ramach programu „Nowoczesny Uniwersytet”.

Od 2005 r. prowadzi na Uniwersytecie Warszawskim kursowe i otwarte lektoraty języka litewskiego (poz. A2, B1, B2), translatoria i konwersatoria; od 2010 r. pracownik etatowy Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki (w latach 2010–2012 sekretarz katedry, w latach 2006–2012 i od 2014/2015 koordynator ds. wyjazdów stypendialnych).

Publikacje

 

Współpracownicy dydaktyczni

prof. IH PAN, dr hab. Henryk Lulewicz (historia)

e-mail: hlulewicz@wp.pl

prof. dr hab. Maria Olszewska (literaturoznawstwo)

e-mail: olszewska@poczta.onet.pl

dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed (językoznawstwo)

e-mail: derwojed@uw.edu.pl

dr Jūratė Čerškutė (literatura i kultura litewska)

e-mail: jurate.cerskute@gmail.com

dr Mirijana Kozak (kultura litewska)

e-mail: mirijana@wp.pl

dr Magdalena Popiołek (łacina)

e-mail: magdalena_popiolek@yahoo.co.uk

dr Piotr Ziemski (filozofia)

e-mail: piotr.ziemski@uw.edu.pl

mgr Liene Gūtmane (język łotewski)

e-mail: liene.gutmane@wp.pl

mgr Iwonna Salamonowicz-Górska (łacina)

e-mail: iwonna.salamonowicz@gmail.com

Zane Štāla (język łotewski)

e-mail: z.stala@uw.edu.pl

 

Doktoranci

mgr Joanna Bożeńska

j.bozenska@gmail.com

mgr Paweł Brudzyński

pawel.brudzynski@gmail.com

mgr Karolina Matuszewska

karo.matuszewska@gmail.com

mgr Zofia Mitan

zosiamitan@gmail.com

dr Paulina Nalewajko

paulina.nalewajko@uw.edu.pl

mgr Emilia Pomiankiewicz

e.pomiankiewicz@gmail.com

mgr Magda Schromová

magda.schromova@gmail.com

mgr Maria Stępkowska

mariastepkowska@gmail.com

mgr Ewa Strebeyko

ewastrebeyko@gmail.com

mgr Michał Walczyński

m.walczynski@student.uw.edu.pl

mgr Piotr Wielecki

pismienny@yahoo.co.in

mgr Agnieszka Wiltos

agnieszkawiltos@gmail.com