Nasi pracownicy

KIEROWNICZKA KATEDRY

 

02a_JLinde

prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz

e-mail: jlindeus@uw.edu.pl

Absolwentka studiów filologicznych o specjalności hispanistycznej. Od 1983 roku związana z Katedrą Językoznawstwa Ogólnego. Zajmuje się językoznawstwem ogólnym (teoretycznym). Doktorat (1990) dotyczył  semantycznego opisu kategorii gramatycznych w językach romańskich i w języku polskim oraz ustalenia częściowego repertuaru takich kategorii w badanych językach. W 2001 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Tematem rozprawy habilitacyjnej był opis semantyki polskich określeń wymiarów w aparacie strukturalistycznej semantyki składnikowej. Zajmowała się także nauczaniem języka polskiego jako obcego w środowisku polonijnym (Brazylia) oraz praktyczną i teoretyczną leksykografią, a w szczególności słownikiem polsko-angielskim i elektronicznymi edycjami słowników języka polskiego. Następnie badała związki między semantyką, składnią i strukturą tematyczno-rematyczną w językach naturalnych. Podsumowaniem tej tematyki jest monografia From Conflict Through Compromise to Collaboration: Semantics, Syntax and Information Structure in Natural Languages, która stała się podstawą nadania tytułu naukowego (2013). 

Obecnie zajmuje się między innymi językoznawstwem migowym oraz związkami między semantyką a pragmatyką, w tym zastosowaniem analizy lingwistycznej do celów literackich, mową nienawiści i językiem niewykluczającym.

Jest członkinią Zespołu Teorii Języka Komitetu Językoznawstwa PAN, Polskiego Towarzystwa Hispanistów i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Zasiada także w Radach Naukowych Instytutu Slawistyki PAN i Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, w Radzie Wydziału Polonistyki oraz w Radzie Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Od 2020 roku jest senatorką UW.

Prowadzi wykłady i konwersatoria z zakresu językoznawstwa ogólnego (teorii języka i typologii), językoznawstwa pragmatycznego, językowych aspektów przekładu, a także seminaria magisterskie i doktorskie.

 Publikacje

 

KIEROWNICY ZAKŁADÓW

 

Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Migowego

 

03a_PRutkowskiprof. ucz. dr hab. Paweł Rutkowski

e-mail: p.rutkowski@uw.edu.pl

Urodzony w 1978 r. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Twórca i kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Językoznawca, badacz gramatyki polskiego języka migowego (PJM). Autor ponad stu prac naukowych i podręczników, w tym kilkudziesięciu opublikowanych w wydawnictwach międzynarodowych.

Beneficjent wielu nagród, stypendiów i grantów, m.in. przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Fundację Fulbrighta, Fundację Kościuszkowską, DAAD, tygodnik „Polityka”, Fundację im. Stefana Batorego, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Collegium Invisible i in. Laureat m.in. Nagrody Adama Kilgarriffa (2016) i Medalu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywał staże naukowe w Stanach Zjednoczonych (Yale University, Wayne State University) oraz w wiodących ośrodkach europejskich (Oksford, Madryt, Poczdam).

Członek Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Członek Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo.

 Publikacje

 

Zakład Bałtystyki

 

dr Joanna Tabor

e-mail: j.tabor@uw.edu.pl

Absolwentka warszawskiej bałtystyki, doktorantka, współpracownik, a obecnie pracownik Katedry na stanowisku adiunkta. Od października 2014 roku pełni obowiązki kierownika Zakładu Bałtystyki. W 2009 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem Jurgis Savickis a Witold Wojtkiewicz. Biografie – Twórczość – Recepcja, napisaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Z. Makowieckiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują literaturę litewskiego modernizmu, zarówno poezję, jak i prozę, a także współczesną literaturę litewską. Interesujących ją twórców łączą wątki związane z szeroko pojętym humorem. Niekiedy stosuje także ujęcie komparatystyczne. Przekłada teksty naukowe oraz literaturę piękną z języka litewskiego. 

W 2021 roku otrzymała nagrodę indywidualną III stopnia Rektora UW za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe, a w 2023 roku – wyróżnienie Rektora UW. W 2022 roku została odznaczona Krzyżem Rycerskim Orderu „Za zasługi dla Litwy”.

Jest członkinią zarządu Stowarzyszenia Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa oraz Litewskiego Stowarzyszenia Literaturoznawców Komparatystów (Lietuvių lyginamosios literatūros asociacija); zasiada także w Radzie Fundacji Slawistycznej i w Radzie Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo.

Prowadzi zajęcia z wiedzy o krajach bałtyckich, historię literatury litewskiej, konwersatoria literaturoznawcze, seminaria magisterskie, a także warsztaty translatorskie i redaktorskie. Sprawuje opiekę nad Kołem Naukowym Bałtystów.

Publikacje


Pracownicy Zakładu Bałtystyki

 

dr hab. Danuta Roszko

e-mail: d.roszko@uw.edu.pl

Językoznawczyni. Studiowała języki białoruski i rosyjski na Uniwersytecie Warszawskim oraz litewski na Uniwersytecie Wileńskim. W latach 1993–2016 zatrudniona w Instytucie Slawistyki PAN, a od października 2016 – na UW. Prowadzi (/-ła) badania z zakresu (1) dialektologii (por. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, gwara puńska), (2) teoretycznej konfrontacji językowej z językiem pośrednikiem (zagadnienia określoności-nieokreśloności, czasu, modalności możliwościowej, por. Zagadnienia kwantyfikacyjne i modalne w litewskiej gwarze puńskiej (Na tle literackich języków polskiego i litewskiego), Funkcjonalne odpowiedniki litewskiego perfectum w litewskiej gwarze puńskiej i w języku polskim), (3) tożsamości językowej i kulturowej litewskiej mniejszości w Polsce, (4) inżynierii lingwistycznej (tagset gwary puńskiej, korpusy wielojęzyczne, pamięci tłumaczeniowe). Wykonawczyni w grantach: Mondilex (7. Program Ramowy UE, 2008–2011), TestCV (2010–2011, współpraca z biznesem), Clarin-PL (2013–2016), Clarin-2 (2016–2018), Clarin-TER (2018–2021), CLARIN-Q (2022–2023, https://clarin-pl.eu/index.php/en/home/) i Clarin-Biz (2019–2023, https://clarin.biz/, współpraca z biznesem).

Jest członkinią Rady Redakcyjnej „Prac Bałtystycznych”. Zasiada w Komisjach Oceniających na UW oraz w Instytucie Języka Litewskiego w Wilnie, a także w Komisji Atestacyjnej Instytutu Języka Litewskiego w Wilnie.

Na bałtystyce prowadzi lektoraty języka litewskiego, historię języków bałtyckich, konwersatoria językoznawcze oraz seminaria licencjackie i magisterskie.

Jest tłumaczką przysięgłą języka litewskiego.

Publikacje

 

07_ISzulskadr hab. Inesa Szulska 

e-mail: iszulska@uw.edu.pl

Pochodząca z Wileńszczyzny absolwentka filologii polskiej (2002) i bałtyckiej (2003) na Uniwersytecie Warszawskim. W 2009 roku z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. Litwa Józefa Ignacego Kraszewskiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Ihnatowicz. W 2011 praca została opublikowana jako monografia pod tym samym tytułem. W 2020 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie cyklu powiązanych tematycznie artykułów „Obrazy litewskie” w literaturze polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Studia imagologiczno-recepcyjne. Prowadzi badania komparatystyczne z zakresu literaturoznawstwa; koncentruje się na wieku XIX i na początku XX wieku, okresie formatywnym dla współczesnej kultury litewskiej oraz litewskiej świadomości narodowej. W ostatnich latach rozwija działalność badawczą w takich obszarach jak m.in. recepcja twórczości Henryka Sienkiewicza wśród Litwinów i Polaków na Litwie, spuścizna mniej znanych pisarzy wileńskiej odmiany pozytywizmu, twórczość bilingwalna literatów końca XIX wieku, strategie literackiego i artystycznego upamiętnienia ważnych dla epoki wydarzeń historycznych.

Od 2009 r. zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku i w Zakładzie Bałtystyki (Wydział Polonistyki UW), następnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bałtystyki. W latach 2013-2014 pełniła funkcję kierownika Zakładu Bałtystyki.

Od 2003 r. prowadziła zajęcia z historii literatury polskiej (po r. 1864) i litewskiej, lektorat j. litewskiego, translatorium z zakresu teorii i praktyki przekładu literackiego dla bałtystów, konwersatorium nt. polsko-litewskich związków kulturalnych po r. 1864, seminaria literaturoznawcze dla studentów I i II stopnia bałtystyki. W roku akademickim 2023-2024 prowadzi wstęp do literaturoznawstwa, konwersatorium z historii literatury litewskiej, licencjackie seminarium literaturoznawcze, konwersatorium „Wilno XX wieku: panorama życia towarzyskiego, literackiego i kulturalnego miasta”. W latach 2009-2010 pracowała jako nauczycielka języka litewskiego w Międzynarodowej Szkole Europejskiej w Warszawie.

Osiągnięcia i nagrody: laureatka II miejsca VIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie (1997), laureatka II miejsca XXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Polska, 1997), stypendystka Rządu RP (1997-2002); Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za rozprawę doktorską (2010); realizatorka dwóch autorskich projektów badawczych z zakresu polsko-litewskich związków kulturowych w wieku XIX i na początku XX (2012-2014, Wydział Polonistyki UW); wyróżnienie Rektora UW (2020), nagroda indywidualna III stopnia Rektora UW (2023).

Członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych: od 2008 r. członkini Litewskiego Towarzystwa Literatury Porównawczej (Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija), od 2009 r. członkini Pracowni Literatury Modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (Wydział Polonistyki UW).

Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi czasopismami naukowymi: od 2013 r. członkini Rady Redakcyjnej „Prac Bałtystycznych” (redaktorka naukowa tomów 5. i 8.), od 2017 r. członkini rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma „Literatūra” (Uniwersytet Wileński).   

Zajmuje się tłumaczeniami z j. litewskiego i rosyjskiego, tematycznie korespondującymi z profilem prowadzonej pracy badawczej (literatura piękna, literaturoznawstwo, historia sztuki).

Publikacje

 

02_NBirgieldr Nijola Birgiel

e-mail: n.birgiel@uw.edu.pl

Nijola Birgiel w latach 1983–1988 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Ze specjalizacją lituanistyczną (późniejszą bałtystyką) jest związana od początku pracy zawodowej.

W roku 2001 obroniła rozprawę doktorską Procesy interferencyjne w mowie dwujęzycznej społeczności litewskiej z Puńska i okolic na Suwalszczyźnie, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Smułkowej. Wśród jej zainteresowań naukowych są kontakty językowe i kulturowe na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, gwary litewskie w Polsce oraz procesy interferencyjne wśród użytkowników gwar litewskich.

Jest członkiem rady oraz sekretarzem redakcji rocznika „Terra Jatwezenorum”. Od wielu lat przewodniczy komisji egzaminacyjnej języka litewskiego i łotewskiego przy uniwersyteckiej Radzie Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej. Opiekuje się także laureatami stypendium im. Kazimierasa Būgi, przyznawanego przez rząd litewski najlepszym studentom ośrodków bałtystycznych.

Prowadzi lektoraty języka litewskiego, translatoria oraz praktyczną stylistykę języka litewskiego. Jest autorką podręcznika Reikalų raštai ir dokumentai. Skrypt dla studentów IV roku filologii bałtyckiej UW (Warszawa-Puńsk 2005).

W 2019 roku otrzymała nagrodę indywidualną III stopnia Rektora UW za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. W 2020 przyznano jej Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Publikacje

 

dr Paweł Brudzyński

e-mail: p.brudzynski@uw.edu.pl

Absolwent, doktorant, a obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny warszawskiej bałtystyki. W 2023 roku obronił pracę doktorską pt. Strona czasownika w językach bałtyckich w XVII wieku na podstawie tekstów Chylińskiego i Glucka, napisaną pod kierunkiem prof. Axela Holvoeta.  Interesuje się historią języków bałtyckich, badaniami diachronicznymi oraz synchronicznymi języków bałtyckich, a także badaniami typologicznymi. Główne obszary jego badań obejmują analizę składni, morfologii i semantyki ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z domeną strony czasownika. Dr Brudzyński interesuje się również analizą filologiczną bałtyckich starodruków, w szczególności tłumaczeń Biblii, z przekładem Bogusława Chylińskiego na czele. W latach 2018-2021 był wykonawcą merytorycznym w międzynarodowym projekcie badawczym The Baltic Verb: Grams, Categories, Domains (Uniwersytet Wileński, Wydział Filologiczny).

Jest sekretarzem czasopisma „Baltic Linguistics” (od 2020 r.), a także członkiem Rady Redakcyjnej „Prac Bałtystycznych” (od 2023 r.).

Na bałtystyce prowadzi wstęp do językoznawstwa, konwersatoria językoznawcze, gramatykę opisową języka litewskiego i lektoraty języka litewskiego. Jest także opiekunem studentów I roku.

Publikacje

 

dr Justyna Prusinowska

e-mail: j.prusinowska@uw.edu.pl

Adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka filologii litewskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, gdzie w 2005 roku obroniła również rozprawę doktorską pt. „Wokół Romowe. Obraz pogańskiej świątyni pruskiej w literaturze łotewskiej, litewskiej, polskiej i Niemców bałtyckich”. Swoje badania naukowe poświęca przede wszystkim literaturze łotewskiej, a szczególnie odzwierciedlonym w niej zagadnieniom związanym z narodzinami narodu, tożsamością narodową, postkolonializmem. Nie mniej ważne jest dla niej literaturoznawstwo porównawcze polsko-łotewsko-litewskie, a ostatnio także poszukiwanie i analizowanie związków pomiędzy tekstami polsko-, łacińsko-, niemiecko- oraz łotewskojęzycznymi powstałymi w Inflantach i w Polsce w XVI–XVIII wieku. Ciekawi ją również wykorzystanie mitologii i folkloru Bałtów w literaturach europejskich oraz kwestia eposów mitologicznych. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi ze studentami zajęcia z literatury łotewskiej (w tym również z literatury polsko-inflanckiej) od wieku XVI po współczesność.

Od 2006 roku należy do Towarzystwa Naukowego „Pruthenia” z siedzibą w Olsztynie.

Tłumaczy teksty naukowe z obu języków bałtyckich oraz literaturę piękną z języka łotewskiego.

Publikacje

 

A_Romancukdr Ana Romančuk (emerytowana)

e-mail: a.romancuk@uw.edu.pl

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Wileńskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1994 roku w Instytucie Języka Litewskiego Uniwersytetu Witolda Wielkiego (tytuł rozprawy: „Kontakty onomastyczne w gwarach Gierwiat”), gdzie pracowała w latach 1983–1993. Z Katedrą związana jest od 1994, w latach 2009–2013 pełniła funkcję kierownika Zakładu Bałtystyki. Pod jej redakcją powstały dwa pierwsze tomy serii „Prace Bałtystyczne”. Przez wiele lat współpracowała ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dla bałtystów prowadzi zajęcia (ćwiczenia, seminaria i proseminaria) z gramatyki opisowej języka litewskiego, gramatyki kontrastywnej polsko-litewskiej, dialektologii, a także lektoraty języka litewskiego. Zajmuje się również translatoryką.

Zainteresowania naukowe dr Any Romančuk obejmują asymilacyjne procesy językowe na terenach tzw. wysp języka litewskiego, także w zakresie onomastyki, onomastykę historyczna, morfologię w ujęciu kontrastywnym, leksykografię dialektalną.

Dr Ana Romančuk jest tłumaczem przysięgłym języka litewskiego.

Publikacje

 

09_IAleksamgr Irena Aleksa

e-mail: irenaaleksa@uw.edu.pl

Irena Aleksa jest absolwentką filologii litewskiej Uniwersytetu Wileńskiego. Z Uniwersytetem Warszawskim związana jest od początku powstania filologii bałtyckiej. Prowadziła różne przedmioty lituanistyczne, a obecnie uczy studentów bałtystyki praktycznego języka litewskiego i prowadzi zajęcia przekładowe. Opiekuje się też praktykami studenckimi bałtystów oraz biblioteką Katedry.

W 2021 roku otrzymała medal za szerzenie języka litewskiego poza granicami Litwy, przyznany przez Ministra Spraw Zagranicznych Litwy.

Ma za sobą doświadczenie pracy poza UW: naukowej w PAN, pedagogicznej w szkole podstawowej i wieloletnie doświadczenie pracy społecznej.

Poza pracą na Uniwersytecie zajmuje się tłumaczeniem dokumentów oraz innych tekstów; jest tłumaczką przysięgłą języka litewskiego. Interesuje się krajoznawstwem i folklorem.

 

mgr Alicja Kitlasz

e-mail: alicjakitlasz@uw.edu.pl

Absolwentka anglistyki i bałtystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi badania w zakresie literaturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przekładu literackiego. Przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Neofilologii UW, poświęconą postaci Placyda Jankowskiego (1810–1872) oraz jego przekładom sztuk Williama Shakespeare’a w wielokulturowej przestrzeni pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego.

Na bałtystyce prowadzi lektoraty języka łotewskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Od 2023 roku pełni też obowiązki sekretarza Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.

 

mgr Zofia Mitan-Gawryszewska

e-mail: z.mitan@uw.edu.pl

Absolwentka bałtystyki i polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka stypendium im. Kazimierasa Būgi w roku akademickim 2017/2018, uczestniczka kursów doskonalących dla wykładowców ośrodków bałtystycznych spoza Litwy. Od października 2021 roku pełni funkcję sekretarza Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki oraz zajmuje się koordynacją wyjazdów stypendialnych studentów bałtystyki. Współpracowała ze Szkołą Języków Wschodnich UW, w której prowadziła otwarte lektoraty języka litewskiego. Do jej zainteresowań naukowych należy współczesna literatura litewska.  

Na bałtystyce prowadziła konwersatorium Wiedza o krajach bałtyckich oraz lektoraty języka litewskiego. 

 

12_ARembialkowskamgr Agnieszka Emilia Rembiałkowska

e-mail: a.rembialkowska@uw.edu.pl

Laureatka XXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z lokatą II na szczeblu ogólnopolskim, finalistka Konkursu Mickiewiczowskiego (pod kierunkiem mgr. W. Rutkowskiego). W latach 1998–2004 zrealizowała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego program jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia, specjalność filologia bałtycka (dyplom magistra filologii – 2005, praca magisterska pt. „Czasownik litewski w Katechizmie M. Daukszy z 1595 r.”, pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Smoczyńskiego). W latach 2006-2010 studentka studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (temat pracy doktorskiej przygotowywanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Axela Holvoeta: „Interpretacja składniowa luźnych celowników we współczesnym języku litewskim”). Częściowe wyniki badań prezentowała m.in. podczas międzynarodowych konferencji naukowych w Polsce, na Litwie i na Łotwie. Stypendystka stypendium im. Kazimierasa Būgi w roku akademickim 2009/2010. Od 2004 r. uczestniczka międzynarodowych letnich szkół językoznawczych „Academiae Grammaticorum Salenses” w Sołach na Litwie; od 2007 r. uczestniczka polsko-litewskich i międzynarodowych seminariów translatorskich; od 2009 r. uczestniczka kursów doskonalących dla wykładowców ośrodków bałtystycznych spoza Litwy; uczestniczka kursów i szkoleń w ramach programu „Nowoczesny Uniwersytet”.

Od 2005 r. prowadzi na Uniwersytecie Warszawskim kursowe i otwarte lektoraty języka litewskiego (poziom A2, B1, B2), translatoria i konwersatoria; od 2010 r. pracownik etatowy Katedry (w latach 2010–2012 sekretarz katedry, w latach 2006–2012 i od 2014/2015 koordynator ds. wyjazdów stypendialnych).

Publikacje

 

10_MGrzybowskamgr Marta Wiślicka

e-mail: marta.wislicka@uw.edu.pl

Absolwentka kierunku filologia bałtycka w zakresie specjalności językoznawczej (praca magisterska „Slawizacja litewskich nazw miejscowych z powiatów Sejny i Suwałki ” napisana pod kierunkiem dr A. Romančuk). W latach 2004-2008 słuchaczka Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W roku akademickim 2007/2008 stypendystka Stypendium im. Kazimierasa Būgi, przyznawanego przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej. Od 2004 roku współpracownik dydaktyczny, a od 2013 roku pracownik etatowy Zakładu Bałtystyki. W latach 2012-2021 Sekretarz Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki.

Od 2004 roku korektorka tekstów w języku polskim i łotewskim publikowanych na łamach czasopisma „Prace Bałtystyczne”. Od 2015 roku koordynuje współpracę UW z Agencją Języka Łotewskiego. W 2022 roku otrzymała nagrodę indywidualną III stopnia Rektora UW za osiągnięcia organizacyjne.

Prowadzi lektoraty języka łotewskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, wykłady z gramatyki opisowej języka łotewskiego oraz translatoria dla studentów studiów drugiego stopnia.

Zajmuje się tłumaczeniami z języka łotewskiego i litewskiego; zajmuje się także redakcją i korektą publikacji w języku łotewskim.

Publikacje

 

Współpracownicy dydaktyczni

 

dr Jūratė Čerškutė (literatura i kultura litewska)

e-mail: jurate.cerskute@gmail.com

mgr Bartosz Chmielewski (historia krajów bałtyckich)

e-mail: bartosz.chmielewski@uw.edu.pl

mgr Dominik Wilczewski (wiedza o regionie)

e-mail: d.j.wilczewski@gmail.com

mgr Rūta Virse-Šneidere (język łotewski)

e-mail: sneidere.ruta@gmail.com

 


Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych

 

dr Monika Michaliszyn

e-mail: m.michaliszyn@uw.edu.pl

Drogę zawodową zaczynała jako kierownik specjalizacji Międzynarodowe Związki Kulturowe Łotwa- Polska w Łotewskiej Akademii Kultury (ŁAK) w Rydze (w latach 1998-2003). W roku 2002 założyła pierwsze w krajach bałtyckich Centrum Informacji o Języku i Kulturze Polskiej, mające swoją siedzibę w ŁAK. W latach 2002–2003 pracowała jako tłumacz w Wydziale Ekonomicznym Ambasady RP w Rydze. Była także tłumaczem w oficjalnej delegacji Prezydent Łotwy V.V. Freibergi. W roku 2003 rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Warszawskim: w Studium Europy Wschodniej oraz Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki. W latach 2004–2005 pracowała w Katedrze Bałtologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Była autorem i koordynatorem największej imprezy promującej Łotwę i jej stolicę w Polsce – „Warszawskie Spotkania z Rygą”, jak również współorganizatorem konferencji o tematyce wschodnioeuropejskiej „Warsaw East European Conference”. Dzięki jej zaangażowaniu w Zakładzie Bałtystyki UW powstał Gabinet Letonistyczno- Lituanistyczny. Od września 2013 roku M. Michaliszyn kieruje powołaną na jej wniosek na Wydziale Polonistyki UW Pracownią Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych. Jest członkiem Bałtyckiego Zespołu Doradczego MSZ. Była współorganizatorem i moderatorem paneli: „Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w regionie Morza Bałtyckiego” (Instytut Wschodni) oraz „Jak ważne jest nasze morze?” (UW). W 2012 roku została przez Prezydenta Republiki Łotwy uhonorowana Krzyżem Uznania za wkład w rozwój polsko-łotewskich relacji naukowych oraz kulturalnych.

Zainteresowania badawcze dr M. Michaliszyn skupiają się na historii oraz kulturze Łotwy, relacjach Polski i Łotwy oraz pozostałych krajów bałtyckich, współczesnych problemach krajów bałtyckich, współpracy w obszarze Morza Bałtyckiego. Jest autorką artykułów naukowych z zakresu historii Łotwy, relacji polsko- łotewskich, także publikacji prasowych dotyczących aktualnych wydarzeń w krajach bałtyckich. Występuje w roli komentatora do wydarzeń na Łotwie, Litwie i w Estonii w środkach masowego przekazu. Na bałtystyce prowadzi zajęcia z literatury i kultury Łotwy (konwersatoria i seminaria), a także lektoraty języka łotewskiego.

Od października 2018 roku – na urlopie, w związku z pełnieniem obowiązków Ambasadora RP w Rydze.

Od grudnia 2019 roku – członkini Łotewskiej Akademii Nauk.

 Publikacje

 

Pracownia Leksykografii Polsko-Japońskiej

 

01a_RHuszczaprof. dr hab. Romuald Huszcza
(emerytowany)

e-mail: rhuszczajp@yahoo.co.jp

Językoznawca ogólny, specjalizujący się przede wszystkim w lingwistyce wschodnioazjatyckiej i slawistycznej. Ukończył studia polonistyczne (1973) i japonistyczne (1975) na Uniwersytecie Warszawskim. Rozprawę doktorską poświęconą strukturze tematyczno-rematycznej, napisaną pod kierunkiem prof. Adama Weinsberga, obronił w roku 1981. Do jego głównych prac naukowych należą dwie monografie: Honoryfikatywność. Gramatyka, pragmatyka, typologia oraz Gramatykalizacje japońszczyzny, z których każda stała się podstawą dla kolejnych stopni naukowych: habilitacji (1997) i profesury. Jego artykuły skupiają się przede wszystkim na typologicznym opisie najważniejszych aspektów języków wschodnioazjatyckich, takich jak wielosystemowość i współsystemowość, kontakty międzyjęzykowe, grafemika. Znajomość badanego materiału pogłębiał podczas wyjazdów naukowych do licznych placówek badawczych, m.in. Uniwersytetu Tokijskiego, Uniwersytetu Tsukuba, Uniwersytetu w Yonsei, Academy of Korean Studies. Wykładał przedmioty językoznawcze, japonistyczne i koranistyczne na UW, UAM, UJ, a także na uniwersytetach w Japonii i Korei. W 2012 roku za swoje dokonania na rzecz rozwoju studiów japonistycznych oraz promowania wiedzy o Japonii w Polsce odebrał z rąk ambasadora Japonii Order Wschodzącego Słońca klasy Złote Promienie ze Wstęgą.

 Publikacje

 

Pracownia Lingwistyki Migowej

https://www.plm.uw.edu.pl/ludzie/