Biblioteka

UWAGA: Ze względu na remont piwnic w budynku Wydziału Polonistyki dostęp do bałtystycznego księgozbioru znajdującego się w sali 02 będzie czasowo ograniczony. Część zasobów została przeniesiona – szczegółowych informacji udziela opiekun biblioteki mgr Irena Aleksa.

 

Biblioteka Katedry Językoznawstwa Ogólnego Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki gromadzi publikacje obejmujące teksty literackie, krytycznoliterackie, językoznawcze, kulturoznawcze, dotyczące folkloru oraz historii Litwy i Łotwy.

W księgozbiorze biblioteki znajdują się także wybrane pozycje dotyczące ogólnych zagadnień literaturoznawczych, językoznawczych, jak również publikacje z zakresu slawistyki, ugrofinistyki i polonistyki.

Biblioteka KJOWPiB mieści się w gmachu Wydziału Polonistyki, w sali 02.

W sprawach wypożyczeń i ewentualnych praktyk należy zwracać się do p. Ireny Aleksy, która sprawuje opiekę nad księgozbiorem (e-mail: irena.leks22@gmail.com).

Najważniejsze bałtystyczne słowniki, podręczniki i encyklopedie (lista książek znajduje się tutaj) są również dostępne w czytelni Biblioteki im. Jana Baudouina de Courtenay (II piętro). Nie trzeba na nie wypisywać rewersów, wystarczy poprosić o ich podanie obsługę Biblioteki. Z materiałów można korzystać na miejscu lub zabrać je do skopiowania.

Niektóre teksty, często wykorzystywane na zajęciach z literatury, znajdują się w Katedrze w formie zdigitalizowanej. W celu ich ewentualnego udostępnienia proszę się kontaktować z wykładowcami (lista zeskanowanych materiałów znajduje się tutaj).

 

Regulamin biblioteki KJOWPiB

 1. Z Biblioteki KJOWPiB książki mogą wypożyczać studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku Filologia, specjalność bałtystyka, doktoranci, wykładowcy, pracownicy KJOWPiB oraz studenci innych kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim po uzyskaniu zgody Kierownika KJOWPiB. W pozostałych przypadkach z księgozbioru można korzystać tylko na miejscu w czasie pracy Biblioteki.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki KJOWPiB. Dane potrzebne do rejestracji: imię, nazwisko, rok studiów, adres zamieszkania, numer legitymacji oraz telefon kontaktowy.
 3. Zbiory Biblioteki KJOWPiB stanowią ogólne dobro wszystkich użytkowników, pochodzą z różnych źródeł, niektóre z nich posiadają wartość sentymentalną. Osoby wypożyczające książki powinny o tym pamiętać i oddawać je w takim stanie w jakim zostały pobrane. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłosić Opiekunowi Biblioteki.
 4. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez opiekuna biblioteki, o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej/zniszczonej.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.
 6. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni.
 7. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie.
 8. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających lub pozycja jest niezbędna przy pisaniu pracy licencjackiej, magisterskiej, rozprawy doktorskiej lub jest potrzebna do prowadzenia zajęć na kierunku bałtystyka.
 9. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 10. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki.
 11. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
 12. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
 13. Nie wypożyczamy słowników, prac magisterskich oraz prezentacji licencjackich.
 14. Opiekunowie Biblioteki KJOWPiB oraz inni wykładowcy udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.
 15. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku akademickiego. Rozliczenie się z biblioteką jest jednym z warunków zaliczenia roku.
 16. W przypadku rezygnacji ze studiów lub zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem i odebraniem dokumentów rozliczyć się z Biblioteką KJOWPiB.