Program studiów

FILOLOGIA BAŁTYCKA

 

Studia I stopnia

Program kształcenia na studiach licencjackich obejmuje intensywną praktyczną naukę języka litewskiego (zaczyna się od podstaw w I semestrze studiów i kończy się na poziomie B2+) i łotewskiego (od podstaw w III semestrze studiów i kończy się na poziomie B1), translatoria litewsko-polskie oraz naukę innego języka nowożytnego na poziomie B2. W ofercie programu studiów są moduły przedmiotów ogólnohumanistycznych, w tym propedeutyka dyscyplin filologicznych (wstęp do językoznawstwa i literaturoznawstwa, propedeutyka języka łacińskiego, wiedza o kulturze, historia filozofii) oraz przedmiotów kierunkowych (moduł historycznoliteracki, gramatyka opisowa i porównawcza języków bałtyckich, jak i przedmiotów ogólnohumanistycznych z profilem studiów: historia i współczesność krajów bałtyckich, moduły specjalizacyjne językoznawczy i literaturoznawczo-translatorski). Studenci mają możliwość zaliczenia w ramach ECTS przedmiotów ogólnouniwesyteckich. Program studiów przewiduje również odbycie obowiązkowej praktyki kierunkowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia bałtycka ma umiejętności językowe, zgodnie z wymaganiami określonymi dla odpowiednich poziomów Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (j. litewskiego B2+, j. łotewskiego B1) i nowożytnego niekierunkowego języka obcego na poziomie B2, pozwalającą na posługiwanie się tymi językami w wielu dziedzinach życia zawodowego, np. w działalności gospodarczej, turystycznej, kulturalnej. Posiada także podstawowe umiejętności w zakresie przekładu pisemnego i ustnego z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie, na określonym poziomie kształcenia językowego. Absolwent ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych i umie posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii, ma podstawową wiedzę z zakresu praktyki przekładu z języków bałtyckich na język polski, ma elementarną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, języka łacińskiego, a także źródeł tradycji etnicznej litewskiej i łotewskiej, historii i współczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturalnej Litwy i Łotwy, ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację w współczesnym życiu kulturalnym Litwy i Łotwy. Absolwent ma świadomość znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych, znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych i jest zdolny do porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego i otwarty na dialog społeczny. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na stopniu II danej filologii, jak również na innych kierunkach z obszaru nauk humanistycznych oraz odnalezienia się na rynku pracy w instytucjach kulturalnych i firmach (działających przede wszystkim na rynku polskim, litewskim
i łotewskim).

Program studiów I stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Program studiów I stopnia z opisem efektów uczenia się

 

Studia II stopnia

Oferta dydaktyczna na studiach magisterskich obejmuje intensywną praktyczną naukę języków litewskiego (od poziomu B2+ do C2) i łotewskiego (od poziomu B1 do C1) oraz translatoria litewskie i łotewskie. Program studiów przewiduje pogłębienie i rozszerzenie wiedzy filologicznej kierunkowej i specjalizacyjnej z myślą o odnalezieniu się absolwentów na rynku pracy lub kontynuacji nauki na studiach doktoranckich III stopnia.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia bałtycka ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla języka litewskiego oraz C1 dla języka łotewskiego, posiada umiejętności w zakresie praktyki przekładu pisemnego i ustnego z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie, integrowania w oparciu o wiedzę humanistyczną wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych. Absolwent ma głęboką świadomość wartości dziedzictwa kulturowego kraju i Europy, jest przygotowany do porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego i otwarty na dialog. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury, firmach działających przede wszystkim na rynku polskim, litewskim i łotewskim, a także do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Program studiów II stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Program studiów II stopnia z opisem efektów uczenia się

 

 

Wcześniejsze programy studiów

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki od roku akademickiego 2007/2008 prowadziła studia I stopnia na kierunku filologia, specjalność bałtystyka, a od roku akademickiego 2010/2011 studia II stopnia na kierunku filologia, specjalność bałtystyka. Ostatnia rekrutacja na studia o takim programie odbyła się w 2011 roku.

Od roku akademickiego 2012/2013 w Katedrze były realizowane programy kształcenia dostosowane do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, tzn.:
a) studia I stopnia na kierunku filologia bałtycka, specjalność lituanistyka i lettonistyka;
b) studia II stopnia na kierunku filologia bałtycka, specjalność lituanistyka i lettonistyka.

W roku akademickim 2017/2018 wprowadzone zostały nowe programy studiów, zmodyfikowane zgodnie z postulatami studentów i absolwentów wyrażonymi w ankiecie oceniającej program.

W roku 2018/2019 roku miał miejsce przegląd programu w związku z koniecznością dostosowania go do nowych warunków prawnych (Krajowe Ramy Kwalifikacji zastąpiła Polska Rama Kwalifikacji).

Program studiów I stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018
Program studiów II stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018
Program studiów I stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013
Program studiów II stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013
Program studiów II stopnia od roku akademickiego 2011/2012
Program studiów II stopnia – studia rozpoczęte w roku akademickim 2010/2011
Program stacjonarnych studiów I stopnia realizowanych od roku akademickiego 2008/09

 

 Jednolite studia magisterskie – kierunek filologia, specjalność bałtystyka

Ostatni nabór na studia o tym programie odbył się w roku akademickim 2006/2007.

Program jednolitych studiów magisterskich