Praktyki

Zgodnie z programem studiów I stopnia studenci zobowiązani są do odbycia praktyk kierunkowych w wymiarze 40 godzin (4 ECTS [w programie obowiązującym od roku akademickiego 2017/2018 – 2 ECTS]).

Studenci sami wybierają formę praktyk i instytucję, w której będą je odbywać, po uprzednim skonsultowaniu tej kwestii z opiekunem praktyk. Praktyki powinny być związane z kierunkiem studiów, jako że w założeniu mają one poszerzać kompetencje zawodowe studenta i zwiększać jego szanse na rynku pracy.

Opiekunem praktyk w Zakładzie Bałtystyki jest mgr Irena Aleksa (e-mail: irenaaleksa@uw.edu.pl).

Dokładne zasady odbywania praktyk określa niniejszy dokument zasady odbywania praktyk.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.polon.uw.edu.pl w dziale „Praktyki kierunkowe”.

Od 2014 roku bałtyści mogą też zaliczać praktyki poprzez współpracę z Wikipedią i tłumaczenie oraz weryfikowanie haseł dotyczących Litwy i Łotwy. W przypadku wyboru tej formy praktyk należy najpierw skontaktować się z dr Joanną Tabor (przy hasłach tłumaczonych z języka litewskiego) lub z mgr Martą Grzybowską (przy hasłach tłumaczonych z języka łotewskiego) w celu ustalenia szczegółów.

Porozumienie w sprawie organizacji praktyki między Uniwersytetem i Firmą/Instytucją (docpdf)
Ramowy program praktyki (docpdf)
Zaświadczenie o odbyciu praktyki (docpdf)
Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowanie innych form działalności (docpdf)

 

praktyki