Kronika 2010

16 grudnia 2010 roku odbyło się bałtystyczne spotkanie wigilijne, zorganizowane przez studentów II roku studiów licencjackich.


29 listopada 2010 roku Koło Naukowe Bałtystów UW zorganizowało na Wydziale Polonistyki „Andrzejki bałtystyczne”.


23 listopada 2010 roku odbyło się zebranie Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, poświęcone m.in. dyskusji nad korektą programu bałtystycznych studiów II stopnia oraz omówieniu dobrych i złych praktyk w zakresie opieki nad magistrantami.


18–19 listopada 2010 roku dr Monika Michaliszyn brała udział w Międzynarodowej Konferencji „Inflanty Polskie Dziedzictwo i Historia”, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim (Kraków).Podczas konferencji dr Monika Michaliszyn wygłosiła referat „Recepcja polskiej kultury w czasopismach łotewskich okresu niepodległości Łotwy (1918–1940)”.


14 listopada 2010 roku w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie wystąpił Litewski Chór Chłopięco-Męski „Ąžuoliukas” (pod dyr. prof. Vytautasa Miškinisa) oraz (gościnnie) Warszawski Chór Chłopięco – Męski (pod dyr. Krzysztofa Kusiela-Moroza). Koncertu wysłuchali m.in. studenci i wykładowcy bałtystyki. Organizatorzy: Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie.


12 października 2010 roku odbyło się zebranie pracowników i doktorantów Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, poświęcone m.in. omówieniu spraw bieżących związanych z organizacją roku akademickiego.


W dniach 27 września – 1 października 2010 roku pracownicy Zakładu Bałtystyki (mgr I. Aleksa, dr N. Birgiel, dr M. Kozak i dr A. Romančuk) uczestniczyli w kursie podnoszenia kwalifikacji dla lektorów języka litewskiego jako obcego z ośrodków lituanistycznych (bałtystycznych) spoza Litwy. Kurs odbył się w Wilnie. Organizatorzy: Katedra Studiów Lituanistycznych Uniwersytetu Wileńskiego oraz Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW (partnerzy projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej w ramach programu „Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 metų programa”); koordynator z ramienia KJOWPiB – dr A. Romančuk.


25 września 2010 roku studenci bałtystyki reprezentowali nasz kierunek podczas Dnia Otwartego UW. Podczas spotkań z przyszłymi kandydatami na studia przedstawiono ofertę dydaktyczną naszego kierunku, działalność studentów w ramach Koła Naukowego Bałtystów UW oraz wrażenia ze staży na Litwie i Łotwie. Koordynatorka z ramienia katedry: dr I. Szulska.

2010_Zdjecie002-1
Stoisko Bałtystyki na Dniu Otwartym UW


21 września 2010 roku w ramach obchodów Dnia Jedności Bałtów w Litewskim Centrum w Warszawie odbył się wernisaż wystawy prac artystek Indrė Martinkienė i Tatjany Semane, w którym wzięli udział także studenci i wykładowcy bałtystyki. Organizatorzy: Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce, Ambasada Republiki Łotwy w Polsce.


W dniach 20–27 września 2010 roku członkowie Koła Naukowego Bałtystów UW pomagali od strony technicznej w organizacji „Europejskiego Dnia Języków”.


1 września 201031 stycznia 2011 roku dr Monika Michaliszyn w ramach Państwowego stypendium habilitacyjnego (Polsko-łotewskie relacje kulturowe w XX-leciu międzywojennym) ufundowanego przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej przebywała na Uniwersytecie Łotwy w Rydze.


Latem 2010 roku po raz pierwszy studenci warszawskiej bałtystyki uzyskali możliwość uczestnictwa w dofinansowywanych wakacyjnych kursach języka litewskiego w Wilnie, w Kownie i w Kłajpedzie (dzięki stypendiom Rządu Republiki Litewskiej). W kursie w Kłajpedzie wzięli udział m.in. członkowie Koła Naukowego Bałtystów UW, którzy oprócz doskonalenia swoich umiejętności językowych zgłębiali kulturę, historię i tradycje Litwy oraz, we własnym zakresie, wybrali się na krótką wycieczkę na Łotwę. Owocem tych wyjazdów była m.in. seria referatów dotyczących kultury obu państw bałtyckich.


W dniach 1–8 sierpnia 2010 roku w miasteczku Soły (Salos) na Litwie odbyła się VII Międzynarodowa Letnia Szkoła Językoznawcza i Konferencja Naukowa „Academia Grammaticorum Salensis Septima”. Katedrę Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki reprezentowali prof. dr hab. Axel Holvoet (główny organizator letniej szkoły oraz wykładowca), prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (wykładowca), dr Paweł Rutkowski (wykładowca) oraz mgr Agnieszka Rembiałkowska (uczestnik).


12 czerwca 2010 roku członkowie Koła Naukowego Bałtystów UW pomagali podczas organizacji XIV Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na stanowisku Kowieńskiego Uniwersytetu Technicznego (Kauno technologijos universitetas). Bałtyści pośredniczyli w kontaktach między studentami litewskimi a odwiedzającymi stanowisko, ponadto przygotowali własne ulotki prezentujące język litewski. Koordynator – dr M. Kozak.


24 maja 2010 roku Koło Naukowe Bałtystów UW pomagało na stoisku Litewskiego Związku Wydawców podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Była to niezwykła możliwość spotkania i osobistego poznania twórców współczesnej literatury litewskiej.

2010_24052010-1
Studentka M. Gawerska na stoisku Litewskiego Związku Wydawców


W dniach 20–21 maja 2010 roku prof. dr. hab. Axel Holvoet, dr Inesa Szulska i mgr Agnieszka Rembiałkowska brali udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Perspektywy Filologii Bałtyckiej II: Polsko-bałtyckie kontrasty i kontakty językowe i literackie” w Poznaniu. Tematy wystąpień: prof. A. Holvoet – „Reanalysis or just ambiguity? Datival NPs as infinitival clause subjects in Baltic”, dr I. Szulska – „Biruta. Szkic do portretu Litwinki w polskiej literaturze XIX wieku”, mgr A. Rembiałkowska – „O interpretacji składniowej swobodnych celowników w językach litewskim i polskim”. Organizator: Zakład Bałtologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.


6 maja 2010 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w ramach VII edycji Tygodnia Bibliotek odbyła się prezentacja 2 wydanych w Wilnie książek: „Adomas Mickevičius ir moterys. Adam Mickiewicz  a kobiety” R. Šalny, W. Piotrowicza (Wilno 2009) oraz „Stanislovas Moravskis: Moterų fizionomika. Stanisław Morawski: Fizyognomistyka kobiet” S. Špokevičiusa, R. Šalny, W. Piotrowicza (Wilno 2010). Gośćmi spotkania byli: Rimantas Šalna, dyrektor Muzeum Adama Mickiewicza przy Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego, Wojciech Piotrowicz, mieszkający w Wilnie polski poeta, tłumacz i publicysta, oraz dr Saulius Špokevičius, wybitny specjalista chirurgii plastycznej. W spotkaniu uczestniczyli studenci i wykładowcy bałtystyki. Organizatorzy: Muzeum Adama Mickiewicza przy Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego oraz Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.


23 kwietnia 2010 roku studenci bałtystyki reprezentowali nasz kierunek podczas Dnia Otwartego UW. Podczas spotkań z przyszłymi kandydatami na studia przedstawiono ofertę dydaktyczną naszego kierunku, działalność studentów w ramach Koła Naukowego Bałtystów UW oraz wrażenia ze staży na Litwie i Łotwie. Koordynatorka z ramienia KJOWPiB: dr I. Szulska.


1 marca 2010 roku odbyło się zebranie organizacyjne Zakładu Bałtystyki, podczas którego omówiono m.in. nowe przepisy dot. opisu oferty dydaktycznej jednostek UW, ujednolicony system oceniania wiedzy studenta (lektoraty), organizację rekrutacji na bałtystyczne studia II stopnia.