Kronika 2011

17 grudnia 2011 roku dr Nijola Birgiel wystąpiła z referatem „Imiona dzieci w rodzinach z okolic Puńska: rys historyczny i stan obecny” podczas konferencji popularnonaukowej poświęconej dziedzictwu historycznemu Jaćwieżyoraz prezentacji 3. tomu rocznika historycznego „Terra Jatwezenorum” (uczestnik, współorganizator).


15 grudnia 2011 roku odbyło się bałtystyczne spotkanie wigilijne, przygotowane tradycyjnie przez studentów II roku studiów licencjackich oraz Koło Naukowe Bałtystów UW. W spotkaniu wzięli udział studenci, absolwenci, wykładowcy i przyjaciele warszawskiej bałtystyki. Wszystkich powitała kierownik Zakładu Bałtystyki dr Ana Romančuk, zaś dr Mirijana Kozak odczytała życzenia świąteczne przekazane przez Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Loretę Zakarevičienė.

KN_2011_15122011A-1
Bałtystyczne spotkanie wigilijne

KN_2011_15122011B-1
Bałtystyczne spotkanie wigilijne


30 listopada 2011 roku studenci z Koła Naukowego Bałtystów UW w pomysłowy i atrakcyjny sposób przedstawili na Wydziale Polonistyki UW litewskie i łotewskie tradycje andrzejkowe. Przygotowane przez naszych studentów materiały informacyjne, wróżby, scenki oraz stoisko z bałtyckim poczęstunkiem cieszyły się dużym zainteresowaniem.

KN_2011_Andrzejki2011B-1
Andrzejki

KN_2011_Andrzejki2011B-2
Andrzejki


23 listopada 2011 roku odbyło się zebranie naukowe Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki. Referat pt. „Czy istnieje struktura semantyczna języka?” wygłosiła prof. UW, dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz.


23 listopada 2011 roku na Wydziale Polonistyki UW odbyło się uroczyste otwarcie Gabinetu Bałtystycznego, połączone z prezentacją wielkiego „Słownika łotewsko-polskiego” („Latviešu–poļu vārdnīca”, Rīga 2011). Zebranych powitał dziekan Wydziału Polonistyki UW prof. dr hab. Stanisław Dubisz. Kierownik Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki prof. dr. hab. Axel Holvoet zwięźle scharakteryzował działalność badawczą i dydaktyczną oraz osiągnięcia warszawskiego ośrodka bałtystycznego. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Ambasador Republiki Łotwy w Polsce dr Einars Semanis i Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Loreta Zakarevičienė. O pracy nad wydanym niedawno wielkim „Słownikiem łotewsko-polskim” opowiedział Ambasador Republiki Łotwy w Kazachstanie dr Alberts Sarkanis, którego inicjatywie i zaangażowaniu słownik zawdzięcza swe powstanie. W sposób szczególny dr Alberts Sarkanis podziękował obecnym na spotkaniu autorom słownika – absolwentom warszawskiej bałtystyki (m.in. mgr Dorocie Demidziuk i mgr Jolancie Wiśnioch) i poznańskiej bałtologii (mgr Magdalenie Siwanowicz), współautorce projektu dr Monice Michaliszyn oraz konsultantom naukowym prof. dr. hab. Axelowi Holvoetowi oraz prof. dr hab. Jadwidze Linde-Usiekniewicz. Mgr Jolanta Wiśnioch, reprezentująca podczas spotkania Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Rydze, odczytała w jego imieniu list gratulacyjny. Krótko wypowiedzieli się przedstawiciele firm, które sfinansowały remont Gabinetu Bałtystycznego. Część oficjalną spotkania zakończył wygłoszony przez dr Monikę Michaliszyn „Okres ryski Profesora Juliana Krzyżanowskiego”. Następnie uczestnicy spotkania pod przewodnictwem Prodziekana Wydziału Polonistyki UW dr Andrzeja Guzka udali się na poczęstunek do Gabinetu Bałtystycznego. Gabinet Bałtystyczny powstał dzięki staraniom inicjatorki tego przedsięwzięcia dr Moniki Michaliszyn i wsparciu finansowemu Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „BUDOPRZEM” Sp. z o. o. oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A., którym serdecznie dziękujemy. Dofinansowanie  (od prywatnych sponsorów – 20 tys. złotych) na remont i wyposażenie sali dydaktycznej zdobyła dr Monika Michaliszyn, przy współudziale Ambasady Republiki Łotwy w Polsce oraz Ambasady  Rzeczpospolitej na Łotwie. Dr Michaliszyn była także inicjatorką utworzenia Gabinetu Bałtystycznego, który powstał przy wsparciu Dziekana Wydziału Polonistyki – Prof. Stanisława Dubisza oraz władz Katedry – Prof. Axela Holvoeta.

KN_2011_23112011A-1
Od prawej: dziekan Wydziału Polonistyki UW prof. dr hab. St Dubisz, dr A. Sarkanis, dr M. Michaliszyn, J. Wiśnioch (pracownik Ambasady Polski w Rydze), fot. T. Otocki

KN_2011_23112011B-1
dr M. Michaliszyn prezentuje słownik „Latviešu–poļu vārdnīca”, fot. T. Otocki

KN_2011_23112011C-1
Goście w Gabinecie Bałtystycznym, fot. T. Otocki


W dniach 18–19 listopada 2011 roku prof. dr hab. Axel Holvoet podczas międzynarodowych warsztatów „Clausal complements in Eurasian Languages” (Uniwersytet w Moguncji, Niemcy) wygłosił wykład pt. „Epistemic, evidential and interpretive use marking in complements of utterance predicates: evidence from Baltic and Slavonic”.


17 listopada 2011 roku studenci i wykładowcy bałtystyki wzięli udział w festiwalu „WwW – Wilno w Warszawie”, który odbył się w gmachu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie. Program festiwalu obejmował m.in. wernisaż wystawy fotograficznej „Powroty Miłosza” (do Wilna i na Litwę), koncert muzyki kameralnej, prelekcję Romualda Mieczkowskiego pt. „Wielokulturowość Wilna, twórczość poetów wileńskich” wraz z pokazem slajdów wileńskich, koncert Eweliny Saszenko, reprezentantki Litwy w konkursie Eurowizji, oraz świąteczny jarmark artystyczny, kiermasz wydawnictw wileńskich, degustację potraw kuchni wileńskiej. Organizatorzy: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, Instytut Środkowo–Wschodni.


17 listopada 2011 roku w Litewskim Centrum przy Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie odbyła się prezentacja książki Czeladnik czasu. Trzyjęzyczny zbiór esejów na temat życia i twórczości Czesława i Oskara Miłoszów”. O Czesławie i Oskarze Miłoszach, o projekcie, w wyniku którego książka została wydana, oraz o samej książce opowiadali m. in. jej twórcy: poeta Eugenijus Ališanka, poeta Romuald Mieczkowski, poeta, prezes Związku Pisarzy Litwy Antanas A. Jonynas, pisarka, tłumaczka, koordynatorka projektu Birutė Jonuškaitė, autorka opracowania graficznego książki Jūratė Juozėnienė, wydawca Vilius Gužauskas. Bardzo interesująca była również druga część spotkania, podczas której zaproszeni goście odpowiadali na pytania z sali. W spotkaniu uczestniczyli m. in. studenci i wykładowcy warszawskiej bałtystyki. Prowadzenie: Jurgis Giedrys, attaché ds. kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce, tłumaczenie konsekutywne z języka litewskiego: mgr A. Rembiałkowska. Organizatorzy: Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce oraz Związek Pisarzy Litwy.


W dniach 10–11 listopada 2011 roku dr Ana Romančuk i dr Nijola Birgiel z Zakładu Bałtystyki brały udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Onomastyka regionalna – o czym mówi nazewnictwo“ w Kownie. Tematy wystąpień: dr Ana Romančuk – „Cechy nazewnictwa kobiet na pograniczu litewsko-słowiańskim pod względem diachronicznym“, dr Nijola Birgiel – „Użycie nazw osobowych w języku mówionym i pisanym (na przykładzie Litwinów puńskich)”. Organizator: Uniwersytet Wileński, filia w Kownie.


9 listopada 2011 roku odbyło się zebranie naukowe Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki. Referat pt. „Przypadek morfologiczny, przypadek składniowy i …? (O kilku problemach z opisem przypadka w językach bałtyckich)” wygłosił prof. dr hab. Axel Holvoet.


W dniach  7–8 listopada 2011 roku dr Ana Romančuk  brała udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Gierwiaty – pamięć historyczna a tożsamość kulturowa“ w Wilnie, gdzie wygłosiła referat pt. „Mikrotoponimia Gierwiat“. Organizator: Katedra Literatury Litewskiej (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego).


26 października 2011 roku odbyło się zebranie naukowe Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki. Referat pt. „Językowe kodowanie użycia interpretatywnego: stan badań i perspektywy badawcze” wygłosił prof. dr hab. Axel Holvoet.


26 października 2011 roku odbyło się zebranie pracowników i doktorantów Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, poświęcone omówieniu bieżących prac organizacyjnych oraz perspektyw rozwoju specjalizacji literaturoznawczej w ramach studiów bałtystycznych I i II stopnia.


W dniach 21–22 października 2011 roku dr Nijola Birgiel brała udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Dialektologia socjolingwistyczna: badania nad gwarami bałtyckimi” w Kownie, gdzie wygłosiła referat pt. „Czynniki socjolingwistyczne wpływające na wybór imion (na przykładzie Litwinów puńskich)”. Organizatorzy: Katedra Filologii Litewskiej (filia Uniwersytetu Wileńskiego w Kownie: Kowieński Wydział Humanistyczny), Zakład Dialektologii i Historii Języka Litewskiego (Instytut Języka Litewskiego).


3 października 2011 roku w dawnym budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się bałtystyczna inauguracja roku akademickiego 2011/2012.


W dniach 27 września – 1 października 2011 roku Koło Naukowe Bałtystów UW zorganizowało wyjazd integracyjny do Wilna, z jednodniowym pobytem w Kernave. W czasie pobytu w stolicy Litwy członkowie Koła Naukowego spotkali się z zaprzyjaźnioną korporacją studentów Uniwersytetu Wileńskiego „RePublica”, poznali jej działalność, wymienili się doświadczeniami z rówieśnikami z Wilna oraz nakreślili plany przyszłej współpracy. Studenci bałtystyki brali także udział w warsztatach litewskich tańców ludowych i spotkali się z Krzysztofem Kolanowskim – twórcą największego internetowego słownika polsko-litewskiego. Podczas pobytu w Wilnie odbyło się także interesujące spotkanie z pracowniczką Kancelarii Prezydenta Republiki Litewskiej, podczas którego nasi studenci mieli okazję poznać tajniki pracy głowy państwa.


24 września 2011 roku nasi studenci wraz z reprezentantami Koła Naukowego Bałtystów UW pomagali w prezentacji kierunku podczas „Dnia Otwartego” na Uniwersytecie Warszawskim. Członkowie Koła przygotowali materiały poglądowe i ulotki, które w atrakcyjny sposób przedstawiały zainteresowanym studia bałtystyczne. Osobno zaprezentowano działalność Koła. Koordynator z ramienia KJOWPiB: dr Paweł Rutkowski.


W dniach 19–23 września 2011 roku pracownicy Zakładu Bałtystyki (mgr I. Aleksa, dr M. Kozak, mgr A. Rembiałkowska, dr I. Szulska) wzięli udział w kursie podniesienia kwalifikacji dla wykładowców ośrodków lituanistycznych (bałtystycznych) spoza Litwy. Kurs odbył się w Druskiennikach (Litwa). Program kursów obejmował zagadnienia z zakresu językoznawstwa, litewskiej literatury, folkloru i ustroju politycznego Litwy, wśród uczestniczek były przedstawicielki ośrodków lituanistycznych z Polski, Łotwy, Finlandii, Rosji, Francji, Austrii, Węgier i Niemiec. W ramach kursów odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Lituanistikos mokymo problemos ir galimybės”, podczas której wykładowcy z różnych uczelni dzielili się doświadczeniem dydaktycznym, m.in. dr Inesa Szulska wygłosiła referat „Lietuvių literatūros dėstymo Varšuvos universiteto studentams baltistams klausimai: dabartis ir perspektyvos“ („Problemy dydaktyki literatury litewskiej dla studentów bałtystyki na Uniwersytecie Warszawskim: stan obecny i perspektywy“). Organizator: Katedra Studiów Lituanistycznych Uniwersytetu Wileńskiego; koordynator z ramienia KJOWPiB – dr A. Romančuk.


W dniach 10–21 września 2011 roku dr Monika Michaliszyn wykonała kwerendę archiwalną dla Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury RP. Kwerenda przeprowadzona została w archiwach łotewskich (Narodowe Archiwum Łotwy, Archiwum Uniwersytetu Łotewskiego i in.), dotyczyła materiałów związanych z kulturą polską na Łotwie w okresie międzywojennym, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku St. Kolbuszewskiego, J. Krzyżanowskiego, dziejów dawnego karceru na Politechnice Ryskiej.


We wrześniu 2011 roku w ramach programu Erazmus dr Monika Michaliszyn na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Łotwy wygłosiła kilka referatów: „Obecność Polski i Polaków na ziemiach łotewskich na przestrzeni dziejów”, „Relacje kulturowe Polski i Łotwy w kontekście teorii postkolonialnej”, „Współpraca Łotwy i Polski w regionie wczoraj i dziś”.


We wrześniu 2011 roku dr Monika Michaliszyn na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Łotwy wygłosiła wykład gościnny „Dalecy czy bliscy? Recepcja Polski i Polaków na Łotwie w II połowie XX wieku”.


1 września 2011 roku na mocy Uchwały nr 764/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej (w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) jakość kształcenia na kierunku filologia, specjalność bałtystyka została oceniona pozytywnie.


W dn. 29–31 sierpnia 2011 roku w Krasnogrudzie na Sejneńszczyźnie studenci bałtystyki brali udział w letnim seminarium naukowym „Wyspy Literatury VI”. Podczas seminarium zostały zaprezentowane badania litewskich i polskich literaturoznawców poświęcone Cz. Miłoszowi i recepcji jego dzieł, odbyły się spotkania z litewskimi poetami z Sejneńszczyzny (spotkanie autorskie z Birutė Jonuškaitė i spacer po Sejnach z Sigitasem Birgelisem), zorganizowano także tzw. „studencką łaczkę”, czyli forum wymiany myśli dla studentów. Student II roku studiów licencjackich Karol Zacharzewski wygłosił w języku litewskim referat „Czesław Miłosz i jego tożsamość narodowa”. Organizatorzy: Instytut Litewskiej Literatury i Folkloru, Instytut Polski w Wilnie, Uniwersytet Warszawski (prof. E. Paczoska, dr Ł. Ksiażyk, dr J. Tabor-Książyk), Międzynarodowe Centrum Dialogu – Fundacja „Pogranicze”.

KN_2011_DSC_1131-1
Studencka „łączka”


Latem 2011 roku po raz kolejny studenci warszawskiej bałtystyki wzięli udział w dofinansowywanych wakacyjnych kursach języka litewskiego w Wilnie, w Kownie i w Kłajpedzie (dzięki stypendiom Rządu Republiki Litewskiej) oraz po raz pierwszy uzyskali możliwość uczestnictwa dofinansowywanych wakacyjnych kursach tematycznych na Łotwie i w Estonii (dzięki stypendiom Rządu Republiki Łotwy).


W dniach 31 lipca – 7 sierpnia 2011 roku w miasteczku Soły (Salos) na Litwie odbyła się VIII Międzynarodowa Letnia Szkoła Językoznawcza i Konferencja „Academia Grammaticorum Salensis Octava”. Katedrę Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki reprezentowali prof. dr hab. Axel Holvoet (główny organizator letniej szkoły oraz wykładowca), prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (wykładowca: cykl wykładów pt. „Syntactic, semantic and information structure in natural languages”), mgr Agnieszka Rembiałkowska i mgr Michał Walczyński (uczestnicy).


21 czerwca 2011 roku odbyło się zebranie pracowników i doktorantów Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, poświęcone sprawom związanym z organizacją r.a. 2011/12 oraz refleksjom z niedawnej wizytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


17 czerwca 2011 roku mgr Agnieszka Rembiałkowska wzięła udział w międzynarodwej konferencji naukowej „Semantics and structure of language units. Kalbos vienetų semantika ir struktūra” w Kłajpedzie, podczas którejwygłosiła referat w języku litewskim pt. „Kiek laisvųjų naudininkų gali būti viename sakinyje“. Organizator: Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kłajpedzkiego.


W dniach 26–27 maja 2011 roku w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki odbyła się wizytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W ramach wizytacji przeprowadzono spotkania z kierownictwem jednostki, z zespołem pracowników, ze studentami, hospitacje zajęć dydaktycznych oraz analizę dokumentacji prowadzonego w Katedrze kierunku studiów.


21 maja 2011 roku dr Ana Romančuk, dr Mirijana Kozak i mgr Agnieszka Rembiałkowska uczestniczyły w szkoleniu dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy ustne z języków obcych. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: forma i zakres egzaminu ustnego, zasady testowania sprawności mówienia, rola egzaminatora, kryteria oceny, zalecenia dot. przygotowywania materiałów na egzamin ustny, analiza próbek egzaminów ustnych z języków obcych na poziomach A1–C1 (zadania interaktywne na podstawie materiałów Rady Europy). Spotkanie odbyło się w nowym budynku Szkoły Języków Obcych UW. Organizator: Rada Koordynacyjna ds. certyfikacji biegłości językowej UW.


W dniach 18–19 maja 2011 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się międzynarodowa studencka konferencja naukowa „Czesław Miłosz a polsko-litewski dialog międzykulturowy”. Studenci bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wileńskiego zainspirowani ogłoszeniem roku 2011 „Rokiem Czesława Miłosza” przedstawili współczesne stosunki polsko-litewskie oraz wkład Czesława Miłosza w kulturę obu narodów. W referatach poruszone zostały następujące zagadnienia: biografia i twórczość Czesława Miłosza, relacje narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, polsko-litewskie stosunki polityczne. Konferencja była objęta patronatem honorowym Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce. Organizator: Koło Naukowe Bałtystów UW.

ECHA:  http://punskas.pl/


17 maja 2011 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego odbył się panel dyskusyjny z cyklu „Forum Polska i UE” pt. „Jak ważne jest nasze morze? Polska Prezydencja wobec Strategii UE dla Morza Bałtyckiego” z udziałem: Andrzeja Jaworskiego, posła na Sejm RP (PiS), Kazimierza Kleiny, senatora RP (PO) oraz Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej MSZ dr Henryki Mościckiej-Dendys. W drugiej części spotkania przewidziano pytania z sali i dyskusję panelową. Moderatorką debaty była dr Monika Michaliszyn. Organizatorzy: dr M. Michaliszyn, Fundacja Republikańska, Konrad Adenauer Stiftung.

www.youtube.com/


W dniach 12–14 maja 2011 roku dr Inesa Szulska podczas międzynarodowej konferencji „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy” wygłosiła referat „Literacki obraz mieszkańca pogranicza w wybranych utworach Anny Zahorskiej (Savitri)”. Organizator: Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku.


16 kwietnia 2011 roku nasi studenci (w tym – przedstawiciele Koła Naukowego Bałtystów UW) reprezentowali warszawską bałtystykę podczas Dnia Otwartego UW. Podczas spotkań z przyszłymi kandydatami na studia przedstawiono ofertę dydaktyczną naszego kierunku, działalność naszych studentów oraz wrażenia z staży na Litwie i Łotwie. Studentka III roku studiów licencjackich Karolina Wiącek udzieliła wywiadu o bałtystyce dla Akademickiego Radia Kampus. Koordynatorka z ramienia katedry: dr I. Szulska.


31 marca 2011 roku studenci i wykładowcy bałtystyki uczestniczyli w wieczorze twórczym – spotkaniu z prof. Tomasem Venclovą, litewskim poetą, eseistą, tłumaczem i przyjacielem Czesława Miłosza, oraz w wernisażu wystawy fotograficznej Jana Skłodowskiego ,,Szlakiem młodości Czesława Miłosza”. Spotkanie odbyło się w Litewskim Centrum w Warszawie w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza i 100. rocznicy śmierci M.K. Čiurlionisa. Organizator: Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce.


28 marca 2011 roku odbyło się zebranie pracowników i doktorantów Zakładu Bałtystyki, podczas którego omówiono m.in. kwestie związane z obsadą zajęć na kolejny rok akademicki oraz z przygotowaniami dokumentacji dla PKA.


28 marca 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie podczas uroczystej gali dr Inesa Szulska odebrała z rąk Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska dyplom poświadczający otrzymanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską „Litwa Józefa Ignacego Kraszewskiego”.

KN_2011_8964-1
Premier RP D. Tusk wręcza dyplom dr I. Szulskiej


W dniach 25–27 marca 2011 roku studenci bałtystyki odwiedzili odbywający się na warszawskim Rynku Starego Miasta jarmark „Kaziuki Wileńskie w Warszawie”.


14 lutego 2011 roku studenci i wykładowcy bałtystyki uczestniczyli w wernisażu prezentowanej w Litewskim Centrum w Warszawie z okazji Dnia Niepodległości Litwy wystawy prac graficznych Giedrė Gučaitė „Sztuka pisania”. Organizator: Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce.


lutym 2011 roku podczas XX Międzynarodowych Targów Książki w Wilnie w „Saloniku Literackim Czesława Miłosza” został zaprezentowany wywiad z Tadeuszem Konwickim, współczesnym polskim pisarzem rodem z Litwy, który przeprowadziła dr Mirijana Kozak  (Tadeusz Konwicki, …aš, Vilniaus stumbras – režisierius apie filmą Isos slėnis Č. Milošo motyvais”, fim dokumentalny w reż. Sauliusa Beržinisa, Studio KOPA).


W dn. 27–28 stycznia 2011 roku dr Monika Michaliszyn brała udział w Międzynarodowej Konferencji „Zinātniskie Lasījumi: Vēsture: avoti un cilvēki. XXI Vēsture XV” (Daugavpils, Łotwa), gdzie wygłosiła referat pt. „Poļu – latviešu kultūras attiecības starpkaru periodā”.


W dniach 22–23 stycznia 2011 roku studenci bałtystyki wzięli udział w warsztatach tradycyjnych pieśni litewskich, prowadzonych w Warszawie przez Barbarę Songin, wokalistkę  i skrzypaczkę Kapeli Mazowieckiej. Warsztaty objęła honorowym patronatem Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce.


18 stycznia 2011 roku studenci i wykładowcy bałtystyki wzięli udział w wernisażu wystawy zbiorowej Kraina meandrów Niemna” (malarstwo, fotografia, tkanina artystyczna, ceramika, rzeźba), który odbył się w Litewskim Centrum w Warszawie. Organizatorzy: Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce i Samorząd Rejonu Prienai.


13 stycznia 2011 roku studenci z Koła Naukowego Bałtystów UW w ramach uczczenia 20. rocznicy wileńskich wydarzeń styczniowych zorganizowali okolicznościowe seminarium. Prelegentami podczas seminarium byli studenci bałtystyki, studenci Wydziału Politologii i  Studium Europy Wschodniej (UW) oraz doktorantka Magdalena Kozak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Głos zabrali m.in.  dr Mirijana Kozak, Maksymilian Rogowski, Agnieszka Zielińska, Tomasz Otocki, Dominik Wilczewski, którzy przygotowali okolicznościowe referaty na temat sytuacji międzynarodowej, sytuacji wewnętrznej, reakcji świata, komunikatów w polskiej prasie, stosunku polskich ugrupowań politycznych do tego wydarzenia, śladów tych zajść w literaturze litewskiej oraz następstw gospodarczych. Zaproszono także gości specjalnych – uczestników wydarzeń styczniowych w Wilnie. Attaché kulturalny przy Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie Jurgis Giedrys oraz współpracownik bałtystyki mgr Rasa Rimickaitė opowiedzieli o swoich własnych wspomnieniach z tych dramatycznych dni w Wilnie. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród studentów naszego kierunku i pracowników Katedry.

ECHA:  Sausio 13-osios minėjimas VU