Kronika 2012

20 grudnia 2012 roku odbyła się Wigilia Bałtystyczna, zorganizowana przez studentów II roku studiów I stopnia.


19 grudnia 2012 roku odbyło się zebranie naukowe pracowników i doktorantów naszej Katedry. Profesor dr hab. Romuald Huszcza wygłosił referat pt. „Osobowe role komunikacyjne uczestników zdarzeń w gramatykalizacjach pragmatyczno-składniowych – syntaktyka i semiotyka kulturowa japońskiego teatru mowy”.


3 grudnia 2012 roku na zaproszenie Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Jarosławiu dr Inesa Szulska wygłosiła prelekcję nt. Józef Ignacy Kraszewski w dziewiętnastowiecznej kulturze polskiej – przegląd form obecności. Organizator: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Oddział w Jarosławiu, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. 


29 listopada 2012 roku nastąpiło ważne wydarzenie w polsko-łotewskich stosunkach naukowych i kulturalnych. W ryskim Domu Czarnogłowych – tymczasowej siedzibie Prezydenta Republiki Łotewskiej – doszło do wręczenia Krzyża Uznania (łot. Atzinības krusts) wykładowcy Zakładu Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego doktor Monice Michaliszyn. Krzyż Uznania IV klasy Monice Michaliszyn przyznano za działalność na rzecz naukowych i kulturalnych związków polsko-łotewskich. Po uroczystym wręczeniu Krzyża Uznania przez Prezydenta Republiki Łotwy Andrisa Berziņša oraz przedstawicieli Kapituły Orderu dr Michaliszyn została przez Prezydenta RŁ zaproszona na specjalną półgodzinną herbatę, podczas której poruszane były sprawy dot. rozwoju współpracy łotewsko-polskiej. Podczas wyrażania słów podziękowania skierowanych do Prezydenta RŁ oraz członków Kapituły Orderu, dr M. Michaliszyn stwierdziła, że Krzyż przyjmuje również jako wyraz uznania dla pracowników i studentów KJOWPiB Wydziału Polonistyki UW.

KN_2012__DSC8006
Łotewskie odznaczenie spośród obywateli innych krajów otrzymali już królowa Elżbieta II, Wiktor Juszczenko, Micheil Saakaszwili i Aleksander Kwaśniewski. Dr Monika Michaliszyn jest pierwszym przedstawicielem nauki polskiej, który otrzymał Krzyż Uznania. Wcześniej to wysokie odznaczenie otrzymał tłumacz Jerzy Litwiniuk. Przyjmując to wysokie łotewskie odznaczenie państwowe dr Monika Michaliszyn została jednocześnie mianowana oficerem Krzyża Zasługi IV stopnia.

KN_2012__DSC7985
Historia Krzyża Uznania sięga czasów Księstwa Kurlandii i Semigalii. W 1710 r. w nadmorskiej Lipawie książę Fryderyk Wilhelm ustanowił odznaczenie Order Uznania (l’Ordre de la Reconnaissance) wraz z dewizą „Pour les honnêtes gens” („dla ludzi honoru”). Order miał tylko jedną klasę. Ideę stworzenia nowego odznaczenia książkę kurlandzki podpatrzył w Prusach, gdzie w 1701 r. zaczęto przyznawać Order Czarnego Orła. W 1795 r. wraz z rozbiorem Rzeczypospolitej, gdy Księstwo Kurlandii i Semigalii stało się gubernią Imperium Rosyjskiego, o orderze zapomniano. Do pomysłu powrócono już w niepodległej Republice Łotewskiej.

W 1938 r. ustanowiono Krzyż Uznania (łot. Atzinības krusts), w odróżnieniu od XVIII-wiecznego Orderu z pięcioma klasami. Jak twierdził sekretarz Prezydenta Ulmanisa Jānis Grandaus nie była to prosta kontynuacja kurlandzkiego Orderu Uznania, ale „nowe zreformowane odznaczenie”.

KN_2012__DSC7978
Projekt graficzny Krzyża Uznania opracował artysta Gustavs Šķilters. Na tarczy orderu znalazło się godło Republiki Łotewskiej z elementami nawiązującymi do herbu Księstwa Kurlandii i Semigalii. Pomiędzy ramiona krzyża maltańskiego wpisano osiem kół symbolizujących ośmioro władców historycznego lenna Rzeczypospolitej. Krzyż Uznania zaczęto przyznawać już w 1938 r. za miłość do ojczyzny, zasługi dla państwa, społeczeństwa i kultury. Insygnia znalazły się w rękach prezydenta Ulmanisa. Po aneksji Łotwy przez Związek Sowiecki nie było mowy o przyznawaniu Krzyża, idea odrodziła się po odzyskaniu niepodległości w 1990 r.


3 grudnia 2012 roku na zaproszenie Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Jarosławiu dr Inesa Szulska wygłosiła prelekcję nt. Józef Ignacy Kraszewski w dziewiętnastowiecznej kulturze polskiej – przegląd form obecności. Organizator: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Oddział w Jarosławiu, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.


19 grudnia 2012 roku odbyło się zebranie naukowe pracowników i doktorantów naszej Katedry. Profesor dr hab. Romuald Huszcza wygłosił referat pt. „Osobowe role komunikacyjne uczestników zdarzeń w gramatykalizacjach pragmatyczno-składniowych – syntaktyka i semiotyka kulturowa japońskiego teatru mowy”.


20 grudnia 2012 roku odbyła się Wigilia Bałtystyczna, zorganizowana przez studentów II roku studiów I stopnia.

23 listopada 2012 roku gościem literaturoznawczego seminarium magisterskiego był Sigitas Birgelis, znany współczesny litewski poeta i artysta-fotografik z Sejneńszczyzny. Nasz gość piękną litewszczyzną opowiedział o roli poezji w społecznym odbiorze wśród Litwinów na przestrzeni XIX i XX ww., zaprezentował próbę interpretacji własnego wiersza i jego kontekstów kulturowych, a także podzielił się refleksjami nt. warsztatu tłumacza literatury pięknej i obecnej sytuacji litewskiego środowiska kulturalnego na Sejneńszczyźnie. Podczas zajęć wspólnie obejrzeliśmy film „Prisikėlė Tėvynė”/„Ojczyzna zmarwychwstała” (wiersze i reż. S. Birgelis, muzyka V. Juozapaitis). W darze dla naszej biblioteki poeta zostawił kilka swoich tomików wierszy i nagrania 2 filmów własnego autorstwa – serdecznie dziękujemy!

KN_2012_birgelis
Litewski poeta z Puńska Sigitas Birgelis podczas spotkania z bałtystami na Uniwersytecie Warszawskim


21 listopada 2012 roku odbyło się zebranie naukowe pracowników i doktorantów KJOWPiB, podczas którego profesor Axel Holvoet wygłosił referat pt. „Łotewski wołacz a zasada autonomii składni od fonologii i morfologii.


12 listopada 2012 roku studenci bałtystyki wraz z wykładowcami uczestniczyli w obchodach Dnia Jedności Bałtów na Uniwersytecie Warszawskim. W uroczystości udział wzięli ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Loreta Zakarevičienė i ambasador Republiki Łotewskiej w Polsce Einars Semanis. Podczas spotkania wysłuchaliśmy dwóch referatów: „O perspektywach rozwoju współpracy łotewsko-litewskiej” dr Albertsa Sarkanisa, byłego ambasadora Łotwy w Polsce i doc. dr Eugenijusa Saviščevasa „Relacje Litwinów z północnobałtyckimi sąsiadami w czasach średniowiecza” (Instytut Historii, Uniwersytet Wileński), tłumacz symultaniczny z j. litewskiego – mgr Agnieszka Rembiałkowska. Obchody uświetnił występ litewskiego folklorystycznego zespołu „Ūla” z Wilna. Uczestnicy spotkania mieli okazję do spróbowania kulinarnego dziedzictwa Litwy – tradycyjnego chleba, kwasu chlebowego, sera, litewskiego kindziuka. Organizatorzy: Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce, Ambasada Republiki Łotewskiej w Polsce, Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, Koło Naukowe Bałtystów UW.

KN_2012_dzienjednosci_01
Obchody „Dnia Jedności Bałtów” – od prawej: prelegent dr A. Sarkanis, kierownik Zakładu Bałtystyki dr A. Romančuk, dziekan Wydziału Polonistyki prof. dr hab. Z. Greń, doc. dr E. Saviščevas (Instytut Historii, Uniwersytet Wileński)

KN_2012_dzienjednosci_02
Występ litewskiego folklorystycznego zespołu „Ūla” z Wilna

KN_2012_dzienjednosci_03
Uczestnicy obchodów „Dnia Jedności Bałtów” na Uniwersytecie Warszawskim


W dn. 12 listopada 2012 dr Inesa Szulska brała udział w popularnonaukowej konferencji „J. I. Kraszewski i Wilno”/J. I. Kraševskis ir Vilnius”, podczas której wygłosiła referat pt. „Wileńskie impresje” J. I. Kraszewskiego”. Organizator: Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie (Litwa).


12 listopada 2012 roku studenci bałtystyki wraz z wykładowcami uczestniczyli w obchodach Dnia Jedności Bałtów na Uniwersytecie Warszawskim. W uroczystości udział wzięli ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Loreta Zakarevičienė i ambasador Republiki Łotewskiej w Polsce Einars Semanis. Podczas spotkania wysłuchaliśmy dwóch referatów: „O perspektywach rozwoju współpracy łotewsko-litewskiej” dr Albertsa Sarkanisa, byłego ambasadora Łotwy w Polsce i doc. dr Eugenijusa Saviščevasa „Relacje Litwinów z północnobałtyckimi sąsiadami w czasach średniowiecza” (Instytut Historii, Uniwersytet Wileński). Obchody uświetnił występ litewskiego folklorystycznego zespołu „Ūla” z Wilna. Organizatorzy: Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce, Ambasada Republiki Łotewskiej w Polsce, Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, Koło Naukowe Bałtystów UW.


W dn.9–11 listopada 2012 roku 14 studentów bałtystyki różnych roczników wraz z opiekunem grupy dr Inesą Szulską wzięło udział w międzynarodowym seminarium bałtystycznym „Literatūros salos: aktualieji baltistikos dėmenys” („Wyspy Literackie: aktualne problemy bałtystyki”), które odbyło się w Instytucie Litewskiej Literatury i Folkloru w Wilnie. W gronie uczestników znaleźli się wykładowcy, doktoranci i studenci bałtystycznych ośrodków spoza Litwy (Uniwersytetu w Helsinkach (Finlandia), Uniwersytetu w Tartu (Estonia), Uniwersytetu Łotwy, Uniwersytetu im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie (Węgry), Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Czechy), Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Pizie (Włochy)), ponadto w gronie prelegentów byli samodzielni pracownicy naukowi i doktoranci z Instytutu Litewskiej Literatury i Folkloru w Wilnie, Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie, uniwersytetów w Szawlach i Kłajpedzie. Podczas trzydniowego seminarium zostały zaprezentowane referaty nt. literatury i kultury Litwy i Łotwy oraz ich recepcji (w kilku blokach tematycznych: Bendrieji klausimai ir literatūros klasikos interpretacijos /Ogólne pytania i interpretacje kanonu literackiego, Tarpkultūrinė komunikacija: vertimai, atspindžiai, jungtys/Międzykulturowa komunikacja: przekłady, recepcja, kontakty Baltiškosios tapatybės varsnos /Obszary bałtyckiej tożsamości, odbyły się także dyskusje o specyfice tłumaczeń literatury pięknej państw bałtyckich na inne języki europejskie i charakterze bieżących badań naukowych prowadzonych w każdym z zagranicznych ośrodków bałtystycznych.

Warszawską bałtystykę w charakterze prelegentów reprezentowali: Kamil Tylicki (temat wystąpienia „Valkataujantis sovietmečio inteligentas Jurgio Kunčino romane Tūla/„Sowiecki inteligent-włóczęga w powieści JurgisaKunčinasa Tula“), Katarzyna Nitychoruk (temat wystąpienia „Gyvenimas – nesibaigianti kelionė. Keliavimo tema Tomo Venclovos poezijoje ir kelionių dienoraščiuose“/„Życie jako niekończąca się wędrówka. Temat podróży w poezji i dziennikach podróży Tomasa Venclovy”), Michał Piątkowski (temat wystąpienia „Literatūros ir muzikos sąveika lietuvių poezijoje: Maironio, M. K. Čiurlionio, V. Mykolaičio-Putino, J. Vaičiūnaitės ir S. Gedos kūryboje”/„Koegzystencja literatury i muzyki w litewskiej poezji: na przykładzie utworów Maironisa, M. K. Čiurlionisa, V. Mykolaitisa-Putinasa, J. Vaičiūnaitė i S. Gedy” ), dr Inesa Szulska (temat wystąpienia „Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos kūryba lenkų pozityvizmo kontekste“/„Twórczość Mariji Pečkauskaitė-Šatrijos Ragany w kontekście polskiego pozytywizmu“), Karol Zacharzewski (temat wystąpienia „Partizanų buitis ir kovos už laisvę rezistentų kūryboje ir Justino Marcinkevičiaus baladžių poemoje Devyni broliai“/„Życie codzienne i walki o wolność w twórczości partyzantów i balladowym poemacie Justinasa Marcinkevičiusa Dziewięciu braci“).

Ciekawe referaty, poświadczające wielowątkowość prowadzonych współcześnie badań bałtystów rozsianych po całej Europie, towarzyskie dyskusje w kuluarach, nawiązane znajomości i świetne warunki pobytu zapewnione przez organizatorów na pewno zostaną długo w naszej pamięci. Dodać należy, że obradom towarzyszył także tematycznie korespondujący z seminarium program kulturalny: wycieczka po zabytkowym pałacu Wilejszisów z pracowniczką Archiwum Folkloru Gražiną Kadžytė, spotkanie w miłej jazzowej atmosferze ze współczesnym litewskim poetą Vladasem Braziūnasem oraz wycieczka śladami powieści J. Kunčinasa i R. Gavelisa po wileńskiej Starówce z doktorantką Instytutu Litewskiej Literatury i Folkloru Aistė Kučinskienė. Dodatkowo, już z własnej inicjatywy, bałtyści wybrali się 9 listopada na uroczystą re-premierę niemego polskiego filmu powstałego na motywach arcydzieła A. Mickiewicza „Pan Tadeusz“ (1928, reż. R. Ordyński) do Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Organizator seminarium: Instytut Litewskiej Literatury i Folkloru w Wilnie; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach programu „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė” („Litwa tu i tam: język, nauka, kultura, społeczeństwo”) (VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005) finansowanego m.in. przez Europejski Fundusz Społeczny. Koordynator projektu z ramienia LLTI – dr Laura Laurušaitė, ze strony KJOWPiB – dr A. Romančuk.

Zdjęcia z międzynarodowego seminarium bałtystycznego „Literatūros salos: aktualieji baltistikos dėmenys” 9-11.11.2012:  docs.google.com/ baltnexus.lt


6 listopada 2012 roku za osobiste inicjatywy w rozwijaniu dwustronnych stosunkiów oraz współpracy w dziedzinie kultury pomiędzy Litwą i Polską brązowym krzyżem medalu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Za zasługi dla dyplomacji Litwy” została odznaczona wieloletnia pracownica ambasady Republiki Litewskiej w Polsce i wykładowczyni w Zakładzie Bałtystyki dr Mirijana Kozak.

W uroczystości wręczenia medalu udział wzięli ambasador Litwy w Polsce L. Zakarevičienė oraz przebywający z roboczą wizytą w Warszawie wiceministrowie spraw zagranicznych Republiki Litewskiej Egidijus Meilūnas i Evaldas Ignatavičius, a także pracownicy ambasady.  pl.mfa.lt

KN_2012_ijs9jg1377


7 listopada 2012 roku odbyło się pierwsze w roku akad. 2012/2013 zebranie naukowe pracowników, doktorantów i współpracowników naszej Katedry. Profesor Jadwiga Linde-Usiekniewicz wygłosiła inauguracyjny referat pt. „Rola struktury tematyczno-rematycznej w opisie składniowym”.


18 października 2012 roku odbyło się zebranie pracowników i doktorantów Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki poświęcone organizacji pracy Katedry w bieżącym roku akademickim.


W dn. 13-14 października 2012 roku w Druskiennikach na Litwie odbyły się litewsko-polskie warsztaty translatorskie. Stronę litewską reprezentowali: Irena Aleksaitė (laureatka tegorocznej Nagrody Świętego Hieronima), Birutė Jonuškaitė, Vladas Braziūnas, Kazys Uscila, Vyturys Jarutis i Rimvydas Strielkūnas, zaś stronę polską – współpracownicy Katedry: Agnieszka Rembiałkowska, Małgorzata Gierałtowska, Bartłomiej Kowal i Joanna Tabor, a także kilkoro naszych studentów: Emilia Pomiankiewicz, Joanna Bożeńska, Alicja Jankowska i Michał Piątkowski. Duchem była też z nami Małgorzata Kasner, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, która nie mogła przyjechać do Druskiennik, ale przywitała nas serdecznym listem. Podczas warsztatów dyskutowaliśmy o nowościach literackich, omawialiśmy najczęstsze problemy związane z przekładem, a także próbowaliśmy wspólnie tłumaczyć wiersze Maironisa i Alisa Balbieriusa. Zdjęcia z spotkania.


27 września 2012 roku odbyły się uroczystości bałtystyczne z okazji inauguracji r. akad. 2012/2013, podczas których 34 nowych studentów I roku studiów I stopnia otrzymało indeksy. 


22 września 2012 roku dr Monika Michaliszyn spotkała się z wybitnymi badaczami łotewskiego folkloru reprezentującymi Instytut Literatury, Folkloru i Sztuki Uniwersytetu Łotwy oraz pracownikami Łotewskiego Repozytorium Folkloru: Mārą Viksne, Ritą Treija, Dace Bula, Viktorsem Hausmanisem, Benediktsem Kalnačsem.  Łotewscy badacze ofiarowali Zakładowi Bałtystyki literaturę przedmiotu oraz zaprosili studentów bałtystyki do aktywnej współpracy i odwiedzania repozytorium, gdzie zgromadzone są najważniejsze zabytki kultury łotewskiej, zwłaszcza Szafa Dain (Dainu Skapis), w której zachowane zostały pieśni ludowe (tautas dziesmas), zebrane przez wybitnego badacza łotewskiego folkloru, jednego z ojców łotewskiego odrodzenia narodowego – Krišjānisa Baronsa, który nazywany jest także Ojcem Dain. Szafa Dain zawiera 70 wąskich szuflad, z których każda zawiera 20 mniejszych części. 4 października 2001 roku Szafa Dain została wpisana na listę światowego dziedzictwa  materialnego UNESCO.


Dębowa, wykonana na zamówienie K. Baronsa Szafa Dain

KN_2012_szuflada
Szuflada ze spisanymi pieśniami narodowymi (Tautas dziesmas)

KN_2012_strazniczka
Strażniczka Repozytorium Folkloru Łotewskiego i Szafy Dain Māra Viksne prezentuje zbiory

KN_2012_piesn
Czterowersowa pieśń narodowa łotewska zapisana własnoręcznie przez Krišjānisa Baronsa

KN_2012_szafa_mich
Dr Monika Michaliszyn zapoznaje się z zawartością Szafy Dain.

Więcej o Szafie Dain:  www.dainuskapis.lv


22 września 2012 roku bałtyści wzięli udział w Dniu Otwartym na Uniwersytecie Warszawskim. Jak co roku, Koło Naukowe Bałtystów pięknie reprezentowało nasz kierunek, prezes Koła Anita Hejne zaprojektowała nowe ulotki informacyjne, które były rozdawane przyszłym kandydatom na studia. Koordynator z ramienia KJOWPiB – dr P. Rutkowski.


21 września 2012 roku na zaproszenie Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

dr Inesa Szulska wygłosiła odczyt nt. Józef Ignacy Kraszewski w dziewiętnastowiecznej kulturze polskiej – przegląd form obecności. Organizator: Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów, Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.


W dn. 17-21 września 2012 roku pracownicy Zakładu Bałtystyki (mgr I. Aleksa, dr N. Birgiel, dr M. Kozak, mgr A. Rembiałkowska, dr A. Romančuk) wzięli udział w kursie podniesienia kwalifikacji dla wykładowców ośrodków lituanistycznych (bałtystycznych) spoza Litwy. Zajęcia odbywały się w Wilnie i w Połądze (Litwa). W kursie uczestniczyli przedstawiciele ośrodków lituanistycznych z Czech, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Węgier i Włoch. Tematem przewodnim kursu była Żmudź, jej historia, kultura i język, zatem istotną część programu stanowiły wykłady poświęcone folklorowi i mitologii Żmudzi (prof. R. Balsys), dziejom Żmudzi oraz pojęć „Żmudź” i „Żmudzini” (prof. A. Bumblauskas), a także wycieczki edukacyjne, których celem było zwiedzenie miejscowości i obiektów tworzących „kulturową mapę Żmudzi” oraz obcowanie z dialektem żmudzkim. Uczestnicy kursu wysłuchali ponadto wykładów dotyczących litewskiej polityki językowej na tle europejskim (dr A. Valotka) oraz interpretacji aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych na Litwie (G. Vaščenkaitė); tradycyjnie dzielili się doświadczeniami dydaktycznymi i organizacyjnymi podczas warsztatów dla lektorów języka litewskiego jako obcego. Prezentacjom przybliżającym zadania realizowane wspólnie w ramach projektu „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė” (doc. dr L. Vilkienė) oraz działania litewskich instytucji państwowych służące wspieraniu akademickiej wymiany międzynarodowej (D. Žemgulienė, J. Budvilaitytė) towarzyszyły żywe dyskusje na temat perspektyw rozwoju ośrodków lituanistycznych na Litwie i poza jej granicami oraz współpracy w zakresie szeroko pojętej lituanistyki. Organizator kursu: Katedra Studiów Lituanistycznych Uniwersytetu Wileńskiego, główny koordynator międzynarodowego projektu Uniwersytetu Wileńskiego „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė”, finansowanego z budżetu Ministerstwa Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej oraz Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach programu „Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2011-2012 m. programa”. Koordynator z ramienia KJOWPiB – dr A. Romančuk.


W dn. 10-19 września 2012 roku dr Monika Michaliszyn w ramach programu ERASMUS prowadziła wykłady na Uniwersytecie Łotwy w Rydze, poświęcone relacjom kulturowym i historycznym Łotwy i Polski, obecności Polaków na Łotwie, naukowym związkom Polski i Łotwy, oraz wzajemnej recepcji obu narodów.


Latem 2012 roku 8 studentów warszawskiej bałtystyki uczestniczyło w dofinansowywanych wakacyjnych kursach języka litewskiego w Wilnie, w Kownie i w Kłajpedzie (dzięki stypendiom Rządu Republiki Litewskiej).


W dn. 31 lipca – 5 sierpnia 2012 roku w miasteczku Soły (Salos) na Litwie odbyła się

IX Międzynarodowa Letnia Szkoła Językoznawcza „Academia Grammaticorum Salensis Nona”. Katedrę Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki reprezentował prof. dr hab. Axel Holvoet (główny organizator letniej szkoły oraz wykładowca), który wygłosił 2 wykłady pt. Grammatical Relations in Baltic and Elsewhere, Vocatives in Baltic: Problems of Morphology and Syntax.


W dn. 25 sierpnia 2012 roku na obiektach sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyły się IV Międzynarodowe Igrzyska Sportowe „Onko-Olimpiada 2012” dla dzieci z chorobą nowotworową. Jako wolontariuszka drużynie z Litwy, podopiecznym charytatywnej fundacji „Rugute”, towarzyszyła w charakterze tłumaczki j. litewskiego nasza absolwentka Alicja Jankowska www.rugute.lt

KN_2012_CIMG9406
„Onko-Olimpiada 2012” – uczestnicy z Litwy z tłumaczką A. Jankowską (pierwsza z prawej).


9 lipca 2012 roku w sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się polsko-litewska konferencja naukowa „Stosunki polsko-litewskie: diagnoza i najważniejsze wyzwania” poświęcona analizie bieżących stosunków polityczno-gospodarczych obu państw. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk: politycznych, naukowych, biznesowych, także ambasadorowie (w tym Litwy i Łotwy), dziennikarze, studenci. Podczas konferencji wystąpiła studentka bałtystyki Kinga Dudzińska, obecnie ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, z referatem nt. „Uwarunkowania współczesnych stosunków polsko-litewskich”. Organizatorzy: Ośrodek Analiz Politologicznych UW, Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, Centrum Działań Społecznych ADVERSUS.


8 lipca 2012 roku w Programie Drugim Polskiego Radia odbyła się dwugodzinna audycja dotycząca Łotwy pt. „Daleko stąd”, zrealizowana przez redaktorów Bartosza Panka, Magdalenę Wojtulanis, Pawła Siwka, Piotra Kędziorka. W audycji udział wzięli: dr Monika Michaliszyn z Zakładu Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr Paweł Ładykowski, etnolog z Uniwersytetu Szczecińskiego, Daniel Lubiński, tłumacz języka łotewskiego oraz łotewski etnomuzykolog dr Valdis Muktupavels. W programie poruszone zostały tematy dotyczące historii, kultury i współczesnej sytuacji Łotwy oraz związków polsko-łotewskich i muzyki folklorystycznej na Łotwie. Audycji towarzyszyła muzyka folkowa wykonywana przez najlepsze łotewskie zespoły folklorystyczne. Zapraszamy do wysłuchania audycji!


W dniach 1–2 czerwca 2012 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „FEAST – Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory” zorganizowana i kierowana przez dr Pawła Rutkowskiego i jego zespół z Pracowni Lingwistyki Migowej, która działa w ramach Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki. Konferencja FEAST jest najważniejszym w tym roku zjazdem badaczy języków migowych na świecie. W sukcesie konferencji udział mieli także studenci warszawskiej bałtystyki, w tym przedstawiciele Koła Naukowego Bałtystów UW, którzy pomagali w organizacji spotkań.

Informacje o konferencji.

ECHA:
Rok 2012 – FEAST – zjazd badaczy języków migowych w Warszawie (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)


30 maja 2012 roku odbyło się zebranie pracowników i doktorantów Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki poświęcone organizacji pracy Katedry w r. akad. 2012/2013.


29 maja 2012 roku wykładowcy i studenci warszawskiej bałtystyki wzięli udział w odbywającym się w Litewskim Centrum wernisażu wystawy „Plakat Stasysa. Litwa, Polska, Świat”. Była to m.in. okazja do bezpośredniego spotkania ze światowej sławy artystą Stasysem Eidrigevičiusem. Organizatorzy: Ambasada Republiki Litewskiej w Warszawie, Litewskie Centrum i 23. Międzynarodowe Biennale Plakatu.


23 maja 2012 roku na Wydziale Polonistyki UW w ramach „Dni Polonistyki UW 2012 – bałtystycznie” i obchodów Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego odbył się wykład dr Inesy Szulskiej „Obraz Litwy w twórczości J. I. Kraszewskiego” połączony z prezentacją autorskiej monografii „Litwa Józefa Ignacego Kraszewskiego” I. Szulskiej. Organizator: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, Samorząd Studentów Wydziału Polonistyki UW.

KN_2012_Kraszewski_23052012-1
Wykład dr I. Szulskiej

ECHA:
Szulska: Kraszewski powinien być traktowany na równi z Mickiewiczem („DELFI”)


23 maja 2012 roku w ramach „Dni Polonistyki UW 2012 – bałtystycznie” w dawnym budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie autorskie z Juozasem Šikšnelisem, litewskim pisarzem, rzeźbiarzem, dyrektorem Biblioteki Publicznej im. I. Simonaitytė w Kłajpedzie. Podczas spotkania zaprezentowano polski przekład powieści „Krzyżu z drzewa zielonego. Powieść w okruchach” J. Šikšnelisa (tłum. z j. litewskiego A. Rembiałkowska, red. przekładu M. Kozak, red. stylistyczna Ł. Matusiak) oraz przypomniano o założeniach i osiągnięciach polsko-litewskiego projektu translatorskiego „Pamario literatūra lenkiškai. Literatura litewskiego Pomorza po polsku”, w którym od 5 lat uczestniczą wykładowcy, studenci i absolwenci warszawskiej bałtystyki. Prowadzenie spotkania: dr M. Kozak, tłumaczenie konsekutywne z języka litewskiego: Joanna Bożeńska i Alicja Jankowska, studentki II roku studiów magisterskich. Organizatorzy: Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce, Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, Samorząd Studentów Wydziału Polonistyki UW.

Prezentacja:  5 lat projektu „Pamario literatura lenkiškai. Literatura litewskiego Pomorza po polsku”

ECHA:
Varšuvos universitete pristatytas rašytojo Juozo Šikšnelio romano „Kryžiau žalio medžio“ vertimas į lenkų kalbą ( „Books from Lithuania”)
Klaipėdiečio rašytojo Juozo Šikšnelio romanas pristatytas Varšuvoje („Klaipėda. Diena”)


Spotkanie autorskie z Juozasem Šikšnelisem

KN_2012_Sik22052012B-1
Przemawia M. Jagiełło

KN_2012_Sik23052012C-1
Od prawej: J. Šikšnelis, mgr A. Rembiałkowska, dr M. Kozak


21 maja 2012 roku w ramach „Dni Polonistyki UW 2012 – bałtystycznie” pod kasztanowcami przed budynkiem Wydziału Polonistyki UW odbył się bałtystyczny „Wieczorek poetycki”. W nieformalnej, serdecznej atmosferze uczestnicy „Wieczorku” czytali wiersze w językach polskim, litewskim, łotewskim… i innych oraz rozmawiali o literaturze i życiu literackim. Gość specjalny: Jonas Jankauskas. Organizatorzy: Koło Naukowe Bałtystów UW, Samorząd Studentów Wydziału Polonistyki UW


Bałtystyczny „Wieczorek poetycki”


15 maja 2012 roku studenci bałtystyki uczestniczyli w spotkaniu z litewskim poetą, prozaikiem, eseistą, publicystą, krytykiem i tłumaczem Tomasem Venclovą podczas promocji książki Cz. Miłosz, T. Venclova „Powroty do Litwy”(Warszawa 2011). Spotkanie poprowadziła Rasa Rimickaitė, attaché ds. kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce. Organizatorzy: Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce oraz redakcja „Zeszytów Literackich”.


12 maja 2012 roku  studentki  II roku studiów licencjackich Aleksandra Izbicka, Magdalena Dąbrowska Karolina Modrak  uczestniczyły w  XVI  Międzynarodowym Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, gdzie pomagały w charakterze tłumaczek podczas prezentacji przy stoisku Uniwersytetu Technologicznego w Kownie i Ambasady Litwy. Koordynator – dr Mirijana Kozak.

KN_2012_12052012A-1

KN_2012_12052012B-1
Podczas pikniku – A. Izbicka i M.  Dąbrowska (II rok lic.)


W dn. 11–12 maja 2012 roku studentki I roku studiów magisterskich Katarzyna Nitychoruk i Olga Moskalewicz wzięły udział XVI Republikańskiej i I Międzynarodowej Konferencji Studentów-Lituanistów „Laimei, Maironis”. Konferencja odbyła się w Wilnie. Podczas konferencji studentki przedstawiły referaty w języku litewskim: Katarzyna Nitychoruk wygłosiła referat pt. „Tomas Venclova – Maironio kūrybinio palikimo ir kultūrinės įtakos vertintojas”, natomiast Olga Moskalewicz – referat pt. „Poetinės variacijos Šarlio Bodlero temomis Vinco Mykolaičio-Putino ir Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje”. Cieszymy się, iż wśród 20 prelegentów z różnych litewskich ośrodków akademickich nasze studentki pięknie reprezentowały warszawską bałtystykę, jedyny ośrodek bałtystyczny spoza Litwy, który brał udział w tym przedsięwzięciu. Organizator: Katedra Literatury Litewskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego.

KN_2012_11052012-1
O. Moskalewicz podczas wygłaszania referatu


dniach 4-6 maja 2012 roku prof. dr hab. A. Holvoet był zaproszonym mówcą na „Graduate Conference on Areal Linguistics, Grammar and Contacts” (Uniwersytet w Tartu, Estonia), z wykładem plenarnym pt. „Obliqueness, oblique subjects and related problems in a cross-linguistic perspective”.


3 maja 2012 roku prof. dr hab. A. Holvoet wygłosił na Uniwersytecie w Tartu (Estonia) wykłady „Interpretive deontics and the paradigms of imperatives” oraz „On the locus, semantic scope and development of definiteness markers”.


26 kwietnia 2012 roku odbyło się spotkanie bałtystów różnych roczników z grupą studentek Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie. Pięcioosobowa grupa uczestniczek kursu języka polskiego na swojej uczelni podczas wizyty studyjnej w Warszawie poznała działalność naszej katedry, życie studenckie bałtystów i podzieliła się swoimi wrażeniami ze studiów na Litwie. Organizatorzy: z ramienia Katedry – dr Inesa Szulska, Koło Naukowe Bałtystów UW, oraz K. Dzierżyńska-Loch, pracownik Instytutu Polskiego w Wilnie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Goście z Litwy w Gabinecie Bałtystycznym

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bałtyści z goścmi z Uniwersytetu im. W. Wielkiego w Kownie


21 kwietnia 2012 roku studenci II roku studiów licencjackich Aleksandra Izbicka, Karolina Modrak i Paweł Brudzyński (przedstawiciel Koła Naukowego Bałtystów) reprezentowali bałtystykę podczas Dnia Otwartego UW. Po raz pierwszy w ramach prezentacji oferty dydaktycznej Wydziału Polonistyki w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się osobne spotkanie informacyjne nt. studiów na bałtystyce, prowadzone przez dr M. Kozak. W pięknie udekorowanym stoisku naszej Katedry można było zapoznać się z programami studiów bałtystycznych, opiniami o atmosferze studiowania u nas, działalnością Koła Naukowego Bałtystów UW oraz wrażeniami studentów ze staży na Litwie i Łotwie. Koordynatorki z ramienia katedry: dr M. Kozak, dr M. Michaliszyn.

KN_2012_21042012A-1
Stoisko bałtystyki podczas Dnia Otwartego UW

KN_2012_21042012B-1
A. Izbicka podczas Dnia Otwartego UW

KN_2012_21042012C-1
P. Brudzyński podczas Dnia Otwartego UW


W dniach 20-21 kwietnia 2012 roku studentki II roku studiów licencjackich Marianna Kułakowska i Marcelina Sobocińska uczestniczyły w przygotowaniu stoiska narodowego promującego Łotwę na warszawskich Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2012. Stoisko działało pod patronatem Ambasady Republiki Łotewskiej w Warszawie. Koordynator: dr M. Michaliszyn.


W dniach 20-22 kwietnia 2012 roku dr Monika Michaliszyn brała udział w spotkaniu kulturalno-naukowym Dni Łotwy we Wrocławiu, gdzie podczas konferencji naukowej „Polska i Łotwa bliscy nieznajomi. Historia – Kultura – Literatura” wygłosiła inaugurujący konferencję referat pt. „Związki naukowe między Łotwą a Polską w dwudziestoleciu międzywojennym”. W konferencji wzięli udział naukowcy z ośrodków akademickich w całym krajuWrocławia, Warszawy, Poznania, Krakowa. Obecne były także regionalne i ogólnopolskie media. Organizatorzy: m.in. Stacjonarne Studium Doktoranckie Wydziału Filologicznego (Uniwersytet Wrocławski), Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.

KN_2012_23042012A-1
Prelegentka dr M. Michaliszyn

KN_2012_24042012B-1
Uczestnicy „Dni Łotwy”


21 kwietnia 2012 roku piłkarska drużyna warszawskiej bałtystyki pn. „Lietuva” wzięła udział w ogólnouniwersyteckim turnieju halowej piłki nożnej UW CUP. Nasza reprezentacja, w składzie: Szymon Dobrzyń (II rok studiów licencjackich), Paweł Galiński (II rok studiów licencjackich), mgr Tomasz Jędrzejewski (bałtysta honorowy, doktorant Wydziału Polonistyki), Cezary Milewski (III rok studiów licencjackich), Mateusz Jakubiak (kapitan, III rok studiów licencjackich) oraz Kamil Połomski (I rok studiów licencjackich), rozegrała dwa mecze. Mecz z drużyną Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych zakończył się remisem 1:1 (gol M. Jakubiaka), zaś w meczu z drużyną Wydziału Polonistyki nasi piłkarze ulegli rywalom pod względem liczby strzelonych bramek (0:5), jednak wykazując się na boisku męstwem i hartem ducha, odnieśli zwycięstwo moralne. Drużyno „Lietuva”, jesteśmy z Was dumni! Rozgrywki odbyły się w hali Gimnazjum nr 48 przy ul. Deotymy 25/33  w Warszawie.


17 kwietnia 2012 roku studenci i wykładowcy bałtystyki wzięli udział w festynie „Atvelykis

– Niedziela Przewodnia”, który odbył się w Litewskim Centrum przy Ambasadzie Republiki Litewskiej w RP. W programie: otwarcie wystawy ukazującej tradycyjne rzemiosło litewskie (wycinanki, pisanki, maski wielkanocne, tkaniny, biżuteria, rzeźba w drewnie, kowalstwo artystyczne), prezentacja litewskich zwyczajów ludowych związanych z Niedzielą Przewodnią, występ zespołu folklorystycznego, warsztaty tańców ludowych (kapela „Duja”), rozmowy z artystami. Prowadząca spotkanie – Rasa Rimickaitė, attaché ds. kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce. Festyn pomogli przygotować studenci bałtystyki, odbywający w Litewskim Centrum praktyki kierunkowe.

KN_2012_17042012A-1
Śpiewa litewski zespół ludowy

KN_2012_17042012B-1

Wspólna zabawa

ECHA:
 Lietuvos tautodailininkų paroda ir Kultūros dienos paminėjimas Varšuvoje
Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej)


17 kwietnia 2012 roku studenci i wykładowcy bałtystyki wysłuchali wykładu prof. Tomasa Venclovy pt. „Litwin o stosunkach polsko-litewskich”, który został wygłoszony w auli Auditorium Maximum (Kampus Centralny Uniwersytetu Warszawskiego) w ramach cyklu otwartych spotkań „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. Organizator: Uniwersytet Warszawski.

ECHA:
 8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie – prof. Tomas Venclova (Uniwersytet Warszawski)


16 kwietnia 2012 roku studenci i wykładowcy bałtystyki wzięli udział w spotkaniu z Eweliną Miłoń, koordynatorem projektów z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Podczas spotkania poznaliśmy cele, zasady funkcjonowania i osiągnięcia Funduszu jako instytucji, której „główną rolą jest rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy krajami i inspirowanie młodych ludzi do działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się obu narodów”. Omówiono także wymogi merytoryczne i formalne stawiane wnioskom zgłaszanym do konkursów organizowanych przez Fundusz (m.in. różnicę między dwoma możliwymi formatami projektowymi) oraz przedyskutowano możliwości nawiązania współpracy między Katedrą a Funduszem w zakresie praktyk kierunkowych dla studentów bałtystyki. Organizatorki z ramienia KJOWPiB: mgr R. Rimickaitė, mgr A. Rembiałkowska.


12 kwietnia 2012 roku dr Inesa Szulska wygłosiła referat pt. „Literacki obraz Litwy

w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego” podczas odbywającego się w Wilnie seminarium naukowego „Znane i nieznane konteksty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego”. W spotkaniu udział wzięli: prof. E. Ihnatowicz (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego), prof. A. Kalėda i inni pracownicy naukowi Litewskiego Instytutu Literatury i Folkloru, Instytutu Historii Litwy z dyrektorem dr R. Miknysem na czele, studenci i pracownicy naukowi Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego, nauczyciele z szkół polskich i litewskich. Organizatorzy: Centrum Polonistyczne Wydział Filologii Uniwersytetu Wileńskiego; współorganizator: Instytut Polski w Wilnie.

ECHA:  Program „Wilnoteka” nr 142 (TV Polonia, emisja 2 maja 2012 roku)


30 marca 2012 roku w budynku Wydziału Polonistyki barwnie poprzebierani studenci bałtystyki w happeningu „Lieldienas” zapoznawali stałych bywalców i gości Wydziału Polonistyki z łotewskimi zwyczajami wielkanocnymi, m.in. zapewniali wszystkim zdrowie i dostatek poprzez wysmaganie baziami, wróżyli oraz częstowali własnoręcznie przygotowanymi przysmakami. Organizator: Koło Naukowe Bałtystów UW.


Uczestnicy happeningu „Lieldienas”

KN_2012_30032012B-1
Tak się bawią bałtyści


12 marca 2012 roku studenci z Koła Naukowego Bałtystów UW zorganizowali seminarium poświęcone obchodom Święta Niepodległości (11 marca) na Litwie. Seminarium odbyło się w dawnym budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Centralny UW). Zostały wyświetlone dwa krótkie filmy opisujące wydarzenia dotyczące procesu odzyskiwania niepodległości przez Litwę.


9 marca 2012 roku studenci i wykładowcy bałtystyki wzięli udział w spotkaniu z prof. Vytautasem Landsbergisem z okazji prezentacji książki „Nasz patriotyzm, ich szowinizm” (Toruń 2011), będącej wywiadem-rzeką – zapisem rozmów Mariusza Maszkiewicza z Vytautasem Landsbergisem. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ambasady Republiki Litewskiej w Warszawie.


4 marca 2012 roku studenci bałtystyki obejrzeli w Bielańskim Centrum Edykacji Kulturalnej w Warszawie widowisko taneczno-teatralne „W podsuwalskiej oberży” w wykonaniu Zespółu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”. Podczas spektaklu w wersji zaadaptowanej do formuły narracji scenicznej zaprezentowano pieśni w języku polskim, litewskim, rosyjskim, jidysz oraz tańce związane z wielokulturowymi tradycjami Suwalszczyzny. Spotkanie odbyło się w ramach „Kaziuków na Bielanach”. Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach oraz Bielański Ośrodek Kultury.


29 lutego 2012 roku w auli Auditorium Maximum (Kampus Centralny UW) odbyło się spotkanie z Romualdem Mieczkowskim, poetą, tłumaczem, dziennikarzem, redaktorem i wydawcą kwartalnika „Znad Wilii”, animatorem kultury na Litwie i w Polsce. Romuald Mieczkowski wygłosił wykład pt. „Litwa: mity i rzeczywistość” oraz wspólnie z przedstawicielką spółki „Multimedia Polska” omówił założenia międzynarodowego konkursu artystycznego im. braci Janowiczów „Moje Wilno. Rozmowy pokoleniowe”, organizowanego pod honorowym patronatem Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce. Spotkanie zakończyło się żywą dyskusją nad „więzią, jaka łączy Polaków i Litwinów”. Organizatorzy: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki), Instytut Środkowo-Wschodni, organizatorzy konkursu „Moje Wilno. Rozmowy pokoleniowe”.

KN_2012_29021012
Spotkanie z poetą R. Mieczkowskim, fot. T. Otocki.


28 lutego 2012 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (Kampus Centralny UW) odbyła się konferencja „Dwudziestolecie stosunków polsko-litewskich, próba szerszego spojrzenia”. W konferencji udział wzięła Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Loreta Zakarevičienė. Dr Monika Michaliszyn wygłosiła referat dotyczący współpracy energetycznej Polski i Litwy, w gronie zaproszonych przez organizatorów ekspertów wypowiadał się także dr Kazimierz Wóynicki. Wśród słuchaczy liczną grupę stanowili studenci warszawskiej bałtystyki. Organizator: Koło Młodych Dyplomatów UW.


27 lutego 2012 roku stacja telewizyjna TVN w ramach prezentowanego podczas programu „Dzień dobry TVN” autorskiego cyklu Ofelii Grzelińskiej „Mama dookoła świata” wyemitowała materiał pt. „Mama na Litwie”. Do jego realizacji zaproszono mgr Reginę Pilipavičiūtė-Gugałę, która przybliżyła telewidzom związane z macierzyństwem i pielęgnacją małych dzieci zwyczaje, obrzędy i wierzenia ludowe na Wileńszczyźnie.


W dniach 17-18 lutego 2012 roku dr Monika Michaliszyn brała udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Krzyżanowski po latach”, objętej honorowym patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki UW (UW, Warszawa). Podczas konferencji dr Monika Michaliszyn wygłosiła referat „Pobyt Juliana Krzyżanowskiego w Rydze i jego reminiscencje w pracy naukowej”.


17 lutego 2012 roku studenci, absolwenci i wykładowcy warszawskiej bałtystyki wzięli udział w spotkaniu autorskim z Michałem Jagiełłą z okazji prezentacji książki „Razem czy osobno. Przewodnik po lekturach. Tom II” M. Jagiełły. Spotkanie odbyło się w Litewskim Centrum przy Ambasadzie Republiki Litewskiej w RP. Prowadzący: dr Mariusz Maszkiewicz. Organizatorzy spotkania: Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczpospolitej Polskiej i Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.


16 lutego 2012 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie Prezydenta Republiki Łotwy Andrisa Bērziņša z wykładowcami i studentami warszawskiej bałtystyki oraz przedstawicielami bałtologii z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W spotkaniu, obok Prezydenta Republiki Łotwy oraz przedstawicieli Ambasady Republiki Łotwy w Polsce, udział wzięli m. in.: dziekan Wydziału Polonistyki UW prof. St. Dubisz, kierownik Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW prof. dr hab. A. Holvoetkierownik Zakładu Bałtologii UAM prof. UAM dr hab. N. Nau, wykładowcy i studenci naszego kierunku oraz młodzi Łotysze studiujący w Polsce. Kierownicy ośrodków bałtystycznych z Warszawy i Poznania zaprezentowali po łotewsku działalność obu jednostek, w tym osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w zakresie badań nad językiem, kulturą i literaturą łotewską. Prezydent Republiki Łotwy Andris Bērziņš, który rozpoczął swoje okolicznościowe przemówienie żartobliwą uwagą, że „czuje się tu jak w domu, jak w Rydze”, wyraził uznanie dla zaangażowania polskich badaczy, wykładowców i studentów, którzy zajmują się filologią łotewską oraz poznają język, kulturę i literaturę Łotwy. Prezydent Łotwy Andris Bērziņš oficjalnie podziękował także dr Monice Michaliszyn za jej działalność na rzecz krzewienia kultury łotewskiej w Polsce oraz długoletnią pracę w Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze, gdzie pracując jako kierownik specjalizacji Międzynarodowe Związki Kulturowe przyczyniała się do zbliżenia Łotwy i Polski, zwłaszcza do współpracy naukowej i lepszego zrozumienia młodzieży obu krajów. Następnie Nasz Gość udzielił odpowiedzi na zadawane w języku łotewskim pytania studentów warszawskiej bałtystyki, dotyczące m.in. kwestii ACTA oraz mającego się odbyć na Łotwie referendum w sprawie języków państwowych na Łotwie. Po części oficjalnej spotkania Prezydent Republiki Łotwy Andris Bērziņš wraz z delegacją łotewską i gospodarzami spotkania udał się do niedawno odnowionego Gabinetu Bałtystycznego, gdzie m. in. zapoznał się z letonistycznymi publikacjami Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW oraz Zakładu Bałtologii UAM, z poświęconymi językowi, literaturze i kulturze Łotwy pracami magisterskimi studentów warszawskiej bałtystyki, a także z wydanym w 2011 r. wielkim „Słownikiem łotewsko-polskim”, którego autorami są absolwenci warszawskiej bałtystyki i poznańskiej bałtologii. Krótka, mniej formalna rozmowa o roli dwóch polskich ośrodków bałtystycznych w rozwijaniu współpracy polsko-łotewskiej, połączona z degustacją tłustoczwartkowych pączków, przebiegła w serdecznej atmosferze. Organizatorzy spotkania z ramienia KJOWPiB: prof. dr hab. A. Holvoet, dr M. Michaliszyn, mgr A. Rembiałkowska.

ECHA:
Prezydent Republiki Łotewskiej gościem naszej uczelni (Uniwersytet Warszawski)
Spotkanie z Prezydentem Republiki Łotwy (Zakład Bałtologii UAM)

KN_2012_16022012A-1
Spotkanie z Prezydentem Łotwy A. Bērziņšem

KN_2012_16022012B-1
Spotkanie z Prezydentem Łotwy A. Bērziņšem


15 lutego 2012 roku w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki gościł zespół realizatorów z ogólnokrajowej litewskiej stacji telewizyjnej, przygotowujący telewizyjny reportaż o warszawskiej bałtystyce (materiał został wyemitowany 19 lutego 2012 roku jako część programu informacyjnego „Panorama”). Ekipa telewizyjna udokumentowała prowadzone przez mgr Irenę Aleksę zajęcia z praktycznej nauki języka litewskiego dla studentów I roku studiów II stopnia, przeprowadziła wywiady z kierownikiem Katedry prof. dr hab. Axelem Holvoetem oraz z wykładowcami i studentami bałtystyki, a także z uczestnikami otwartych lektoratów języka litewskiego. Koordynator z ramienia KJOWPiB – dr M. Kozak.


18 stycznia 2012 roku odbyło się zebranie naukowe Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki. Referat pt. „Z historii polsko-litewskich związków literackich w latach 1864-1918 – wybrane problemy badawcze” wygłosiła dr Inesa Szulska.