Jadwiga Linde-Usiekniewicz

Šī sadaļa ir pieejama tikai poļu valodā.

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Książki

(z E. Bańkowską) Wybór tekstów polonijnych z Brazylii i Argentyny, Warszawa 1997, Dom Wydawniczy Elipsa,

Określenia wymiarów w języku polskim, Warszawa 2000,

(z Maciejem Jaskotem, Zuzanną Jakubowską, Tomaszem Sobańskim) Gramática descriptiva del español. Temas básicos. Parte I. Morfología.  Warszawa 2010: Academica,

From Conflict Through Compromise to Collaboration: Semantics, Syntax and Information Structure in Natural Languages, Warszawa 2012

(z Agnieszką Wiltos) Gramática descriptiva del español. Temas básicos. Parte I. Sintaxis.  Warszawa 2013: Academica,

Artykuły naukowe

Polskie przedrostkowe czasowniki adlatywne i ich hiszpańskie odpowiedniki (w:). A. Weinsberg (red.) Studia z językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego, Warszawa 1987, Wydawnictwa UW, str. 35–70.

Wyrażenia bezosobowe z się, „Poradnik Językowy” 1987, z. 7.

Polska strona bierna jako złożona forma czasownikowa, „Poradnik Językowy 1987, z. 8

Cechy definicyjne złożonej formy czasownikowej — na materiale polskim i hiszpańskim (w:) E. Smułkowa, K. Feleszko (red.) Problemy językoznawstwa konfrontatywnego, Warszawa 1988, Wydawnictwa UW, str. 69–84

Hiszpańskie wyrażenia złożone o znaczeniu bierności, zbudowane z czasownika posiłkowego i odmiennego participium jako złożone formy passivum (w:) J. Sambor, R. Huszcza (red.) Prace z językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego, Warszawa 1991, Wydawnictwa UW, str. 59-64.

Compound Verb-forms in Romance,  „Biuletyn  Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”  XLIII-XLV, 1991, str. 253-.259

Problemy opisu słownikowego hiszpańskich czasowników zwrotnych (w:) A. Markowski (red.) Opisać słowa. Warszawa  1992, str. 71–76

Problemy normy językowej w krajach hiszpańskojezycznych (w:) A. Markowski, J. Puzynina (red.) Normalizacja języka w krajach Zachodu. Warszawa 1994, str. 69–76.

Odmiany języka portugalskiego i ich społeczny odbiór w Brazylii (w:) A. Markowski, J. Puzynina (red.) Normalizacja języka w krajach Zachodu. Warszawa 1994, str. 77–84. 

Relewancja i doświadczenie – dlaczego myślimy „nieostro”? (w:) J. Sambor, J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszcza (red.) Problemy i metody językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego. Warszawa 1994, str.189–193

(z M. Bańką) A new Polish-English dictionary: methodology and sources (w:) J. Wawrzyńczyk (red.) Bilingual Lexicography in Poland: Theory and Practice. Warszawa 1995, str. 56–71.

Określanie wymiarów przedmiotów i konceptualizacja przestrzeni (w:) R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska (red.) Językowa kategoryzacja świata, Lublin 1996, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, str. 273–284.

Język polski w Brazylii (w:) S. Dubisz (red.) Język polski poza granicami kraju, Opole 1997, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, str. 273–285

Hipotezy na temat znaczeń polskich przymiotników wymiaru. Wersja wstępna (w:) B. Nilsson, E. Teodorowicz-Helman (red.) Nazwy barw i wymiarów, Stockholm Slavic Papers 6. Uniwersytet Sztokholmski, Instytut Slawistyki, Sztokholm 1997, str. 105–114.

Określanie kształtu i wielkości części ludzkiego ciała w języku polskim i angielskim (w:) R. Grzegorczykowa, Z. Zaron (red.) Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, Warszawa 1997, Wydawnictwa UW, str. 81–89.

Określanie wielkości przedmiotów. Synonimia składniowa a profile i profilowanie (w:) J. Bartmiński, R. Tokarski (red.) Profilowanie w języku i w tekście, Lublin 1998, Wydawnictwa UMCS, str. 91–104

(z J. S. Bieniem) Słowniki elektroniczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego,  „Postsciptum 4”, 1998, Katowice

W sprawie przeciwstawienia „wierzch” – „spod” w polszczyźnie. „Prace Filologiczne”,  2001,  Tom XLVI,  str. 403–409

Jeszcze o przeciwstawieniu „wierzch” – „spod” w polszczyźnie. w: Obraz sveta v jazyce. red. Irena Vankova, 2001, str. 106–114

Semantyczne uwarunkowania własności składniowych rzeczownikowych nazw wymiarów w: Nie bez znaczenia. Prace ofiarowane prof. Z. Saloniemu, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku 2001, str.187 – 194

Dimension terms in Polish,  (w:) Langue – Communauté – Signification, , Peter Lang, 2001, str. 217–221

(z Pawłem Rutkowskim) O zależności między właściwościami składniowymi i frekwencyjnymi liczebników głównych w polszczyźnie, w: R. Huszcza, J. Linde-Usiekniewicz (red.) Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor, Warszawa, 2003

(z Pawłem Rutkowskim) Frequency of use of Polish numerals does not influence their syntax, w: Nicole Carter, Loreley Hadic-Zabala, Anne Rimrott i Dennis Ryan Storoshenko (red.), Simon Fraser University working papers in linguistics, t. I: Proceedings of the 22nd NorthWest Linguistics Conference (NWLC22) Burnaby, Kanada. SFU Linguistics Graduate Students’ Association, Simon Fraser University,  2007, str.175–186

(z Markiem Łazińskim) „Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej” w badaniach nad słownictwem polszczyzny dzisiejszej, w: R. Huszcza, J. Linde-Usiekniewicz (red.) Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor, Warszawa, 2003

O pewnych niebezpieczeństwach związanych z kontrastywnym badaniem językowego obrazu świata, w: R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa (red.) Semantyka kontrastywna. Nazwy barw, nazwy wymiarów, czasowniki mentalne. Cześć II. Warszawa, 2003

Co jest osobliwego w polskich określeniach wymiarów?, w: R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa (red.) Semantyka kontrastywna. Nazwy barw, nazwy wymiarów, czasowniki mentalne. Cześć II. Warszawa,  2003

Co je zvlastniho na polskem zpusobu pojmenovavani rozmeru w: Citanka textu z kognitivni lingvistiky (red. Iva Nebeska),  Wydawnictwo Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola, Praga, 2004, str. 89–104

Critères des classifications des notions dans le «Dictionnaire des notions politiques et sociales des pays d’Europe centrale et orientale», w: H. Gregoire, D Bartol (red.) Cahiers de DNPS, Nancy: Atilf., 2003

El verbo en las oraciones escindidas: implicationes teoricas, Studia romanica posnaniensia XXXI, Poznań, 2004, 321–328

z Magdaleną Derwojedową) O pewnych własnościach zdań z przymiotnikowym orzeczeniem imiennym i grupą liczebnikową w podmiocie, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LIX., 2004, 35–45

Definicje wybranych pojęć społeczno-politycznych w słownikach pedagogicznych w: Język-Polityka-Społeczeństwo.Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Dom Wydawniczy „Elipsa, 2004. str. 45–52,

Les termes socio-politiques dans les dictionnaires monolingues pour les etrangers , „Dictionnaries des notions politiques et sociales des pays d’europe centrale et orientale”, 2005 Tom I Nr 3,4  str. 177–187

Przestrzeń w języku i w językoznawstwie w Jan Adamowski (red.) .Przestrzeń w języku i kulturze. Problemy teoretyczne. Interpretacje tekstów religijnych  Lublin, Wydawnictwa UMCS, 2005, str. 13–27

Remarks on object characteristics and dimension assignment, „Stockholm Slavic Papers” Nr 11,  2005, str. 29–48.

(z Renatą Grzegorczykową) The Polish Dimension adjectives głeboki ‘deep’ and płytki ‘shallow’, „Stockholm Slavic Papers”  Nr 11, str. 49–74.

(z Mariuszem Olką) Multilingual dictionaries on-line:  reality and perspectives . w: Violetta Koseska-Toszewa, Roman Roszko (red.), Semantyka a konfrontacja językowa, t. 3. Warszawa, 2006, SOW, str. 43–59

Las oraciones escindidas: ¿qué es lo que escinden?w: Estudios en lingüística ibérica e iberoamericana, pod red. nauk. J. Linde-Usiekniewicz i Any Henriquez Vicentefranqueira Warszawa 2006, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, str. 31–40.

( z Magdaleną Derwojedową) „Uwaga! Schody!”, czyli o składniowej funkcji myślnika, „Poradnik Językowy 2006, z. 9, s. 56-62

On the relative depth of cleaving w: „La focalization dans les langues”, pod red. naukową  Hélene i André Wlodarczyk, 2006, Paryż, L’Harmattan, s 81–94.

(z Magdaleną Derwojedową) Po co uczyć gramatyki polskiej w szkole? w: Edyta Bańkowska, Agnieszka Mikołajczuk (red.) Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole , Warszawa, 2006, str. 153–160

Językowe, międzyjęzykowe, kulturowe i międzykulturowe aspekty grzeczności w: M. Marcjanik (red.) Grzeczność na krańcach świata, Warszawa 2007, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, str. 15–36

„Small Clauses Reconsidered” Revisited: Not So Small and Not All Alike, and Far Fewer,” Lingua Posnaniensis (2007) 49: 83–91.

(z Magdaleną Derwojedową) O konstrukcjach elektywnych i pewnych konstrukcjach z liczebnikami – inaczej w: AgnieszkaMikołajczuk i Radosław Pawelec (red.) Na językoznawczych ścieżkach, Warszawa, 2007, Wydawnictwo Naukowe Semper, str. 271–287

Czy słownictwo społeczno-polityczne jest słownictwem szczególnym? w: Stanisław Dubisz, Jozefa Porayski Pomsta,  Elżbieta Sękowska  (red.) Lingwistyka a polityka. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej Warszawa 2007, Elipsa, str. 65–71.

(z Pawłem Rutkowskim) NP coordination as a new argument in the debate on the DP-analysis of Polish w: Blake H. Rodgers (red.) LSO Working Papers in Linguistics, t. 6: Proceedings of WIGL 2006, Madison, USA 2007, Department of Linguistics, University of Wisconsin-Madison, str. 103–117

O pewnych interesujących własnościach wybranych analitycznych konstrukcji leksykalnych w:   R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa (red.) Słowo – pojęcie – tekst, Warszawa, 2008, WUW, 255–264

On some controversial issues in the description of information structure in language and utterances. Etudes Cognitives 8, Warszawa, 2008, SOW, 129–138

(Z Magdaleną Derwojedową i Magdaleną Zawisławską) Aspect and the Frame Elements in the FrameNet for Polish  w. E. Bernal i J. DeCesaris (red.), Proceedings of the XIII Eurolex International Congress., Barcelona, 2008, str.1511–1518 [współkoncepcja całości, przygotownie tekstu w języku angielskim]

Nuevos enfoques en la enseñanza de sintaxis, w: J. Wilk-Racięska, J. Łyszczyna (red.) Encuentros. Volumen I. Encuentros de lingüística, traducción y enseñanza de la lengua española, Katowice 2008, str. 243–250

Semantyka strukturalna w XXI w? w: Piotr Stalmaszczyk (red.) Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, Kraków 2008, Lexis, str. 158–173

Nauczanie języków obcych na kierunkach filologicznych (w:) H. Komorowska (red.)  Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym, Warszawa, 2009 Academica, str. 69–79)

(z Dorotą Kopcińską) O celowym i skutecznym użyciu form imiesłowu przysłówkowego współczesnego (w:) I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, Warszawa 2010, Nakładem Wydziału Polonistyki UW, str.315–328 [sformułowanie analiz semantycznych, opracowanie wstępnej wersji tekstu]

(z Dorotą Kopcińską) Matching FrameNet frames with Polish sense divisions: the case of „jechać”, Etudes Cognitives 9, Warszawa 2010, SOW, str.151–159

(z Dorotą Kopcińską) Znaczenie słownikowe a przynależność do ram interpretacyjnych – przypadek JECHAĆ i LICZYĆ (w:) M. Zawisławska (red.) Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, Warszawa 2010, Elipsa, str. 75–106

(z Magdaleną Derwojedową i Magdaleną Zawisławską) Projekt RAMKI: rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej (ram interpretacyjnych) do opisu polszczyzny (w:) M. Zawisławska (red.) Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, Warszawa 2010, Elipsa, str. 7–16 [współkoncepcja całości]

Od przypadków głębokich do elementów ram we FrameNecie (w:) M. Zawisławska (red.) Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, Warszawa 2010, Elipsa, str. 17–52

Como producir el mejor caballo de Espana? Un desafío para la teoría sintáctica, Kwartalnik Neofilologiczny 2010, LVII/2, str. 115–122.

Jak zmieniało się językoznawstwo w Polsce w minionym dwudziestoleciu, „Przegląd humanistyczny” 5/6, 2010, str. 111–119.

Extrêmement fortes  et incroyablement proches : les idées de Saussure, de Chomsky, de Hjelmslev et de Langacker (w ) Anna Dutka-Mańkowska, Teresa Giermak Zielińska (red.) Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique, Warszawa 2010, Wydawnictwa UW, str.333–341

El concepto de norma en la lingüística contemporánea (w) Edyta Waluch-de la Torre (red.) La norma linguistica del español, Warszawa 2011 , Wydawnictwa Muzeum Historii Ruchu Ludowego, 13–22

O systemach i normach (w) Barbara Pędzich, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (red.) Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka. System-tekst-norma-kodyfikacja, Warszawa 2011, Nakładem Wydziału Polonistyki UW. str.75–88

Ośle zdania” i struktura tematyczno-rematyczna (w). Mirosław Bańko, Dorota Kopcińska (red.) Różne formy, różne treści Warszawa 2011, Nakładem Wydziału Polonistyki UW, 127–137

Polszczyzna w leksykografii dwujęzycznej – dylematy i postulaty (w) Włodzimierz Gruszczyński, Laura Polkowska (red.) Problemy leksykografii. Historia – metodologia – praktyka, Kraków 2011, Wydawnictwo Lexis, 105–122.

Czy istnieje struktura semantyczna języka? (w) Agnieszka Mikołajczuk, Krystyna Waszakowa (red.) Odkrywanie znaczeń w języku, Warszawa, 2012, Wydawnictwa UW, 263–279.

Acerca de las oraciones pseudorrelativas y oraciones relativas de varios tipos, „Neophilologica 24, 2012, 151–166.

(z Ewą Szewczyk) Sobre la potencial ambigüedad de los antecedentes de las relativas (w). Edyta Waluch-de la Torre, Juan Antonio Moya Corral (red.) Español hablado. Estudios sobre el corpus PRESEA-GRANADA, Warszawa 2012, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, 37–54.[koncepcja badania, opracowanie heurystyk, analiza semantyczno-składniowa danych, opracowanie części teoretycznej oraz partii tekstu odnoszących się do ww. zagadnień]

América Latina en el Corpus Nacional de la Lengua Polaca (w:) Karolina Kumor, Edyta Waluch-de la Torre (red.) Realidades heterogéneas. Reflexiones en torno a la literatura, lengua, historia y cultura ibéricas e iberoamericanas. Warszawa 2013, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, str. 437–443.

Linearność i nielinearność w językach naturalnych (w:) Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska (red.) Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, Warszawa 2013, Nakładem Wydziału Polonistyki, str. 108–124

(z Małgorzata Czajkowska-Kisil, Anna Kuder), Przestrzeń i ruch jako elementy strategii narracyjnych w opowiadaniu historyjek obrazkowych w PJM, (w:) Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska (red.) Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, Warszawa 2013, Nakładem Wydziału Polonistyki, str. 125–144

(z Pauliną Nalewajko) „Siguiendo las pistas de un autor travieso. La enmarcación de los diálogos en Buen viaje, señor presidente de Gabriel García Márquez – estudio interdisciplinario.Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, 2013/17 : 87–104. (

(z Pauliną Nalewajko)  The impact of direct speech framing expressions on the narrative: a contrastive case study of Gabriel García Márquez’s Buen viaje, señor presidente and its English translation.”, Cognitive Studies | Études Cognitives, 14: 101–120 DOI: 10.11649/cs.2014.010 (ERIH, NAT)

Między langue a parole: język w perspektywie kodowania”, Linguistica Copernicana 2013/2 (10): 91–105

A position on classificatory adjective in Polish, Studies in Polish Linguistics, 2013/8 (3), 103–126

„Znaczenie i wartość znaku jako wyznaczniki jego miejsca w systemie”, Przegląd Humanistyczny 2013/5: 17–25.

(z Małgorzatą Czajkowska-Kisil, Joanną Łachetą , Pawłem Rutkowskim). A Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language (PJM). W: A. Abel, C. Vettori, N. Ralli (red.), Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus Bolzano/Belzen: EURAC research, 2014: 365–376

Adam Weinsberg (w:) Maciej Grochowski, Zofia Zaron (red.) Znaki pamięci. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX w., Warszawa 2014, Komitet Językoznawstwa PAN,  str. 131–138

(z Pauliną Nalewajko)  Direct Speech Turns And Narrative Clues in Literary Prose: Gabriel García Márquez’s Short Story Buen Viaje, Señor Presidente And Its Polish Translation”, Prace Filologiczne – Seria Literaturoznawcza, 2014/4(7), str. 109–126

(z Agnieszką Wiltos). Rola prozodii w wykładni prawa na przykładzie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W:   Danielewiczowa, J. Bilińska, K. Doboszyńska-Markiewicz, J. Zaucha (red). Sens i brzmienie, Warszawa 2015: Wydawnictwa UKSW, str.  203-217.

(z Axelem Holvoetem) The Middle Voice in Polish: An Attempt at Rehabilitation. Studies in Polish Linguistics 10, 2015, issue 3, str. 105–124, doi: 10.4467/23005920SPL.15.005.4313 www.ejournals.eu/SPL

Teoria relewancji jako narzędzie opisu mowy nienawiści, Studia pragmalingwistyczne VII 2015, str. 53-68

Wybrane problemy rozpoznawania językowych cech „nawoływania do nienawiści”, ekspertyza językoznawcza dla Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” str. 9.

A Position on Classifying and Qualifying Adjectives Revisited, Studies in Polish Linguistics 11, 2016, issue 2, pp. 57–84 doi:10.4467/23005920SPL.16.004.4819 www.ejournals.eu/SPL

(z Pawłem Rutkowskim Małgorzatą Czajkowską-Kisil, Joanną Łachetą) Między leksykografią opisową a przekładową: słownik polskiego języka migowego (PJM), Prace Filologiczne 2016, t. LXVIII, str. 225-244

Kłopoty z to. Na marginesie artykułu Magdaleny Derwojedowej i Doroty Kopcińskiej, Poradnik Językowy 2016 (8), str. 22-34

(z Pawłem Rutkowskim) The Division into Parts of Speech in the Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language (w:) T. Margalitadze, G. Meladze (eds.) Lexicography and Linguistic Diversity, Tbilisi 2016: Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press, str. 375-388.

(z Martą Kacprzak) Guliver en el país de los Sefardíes: algunas observaciones acerca de Los dos Vyajes de Guliver de Alexandr Ben Ghiat, Itinerarios 2016 (24), str. 41-60,

Cognitive Environment and Information Structure (w:) Piskorska, E. Wałaszewska (eds) Applications of Relevance Theory: From Discourse to Morphemes, Newcastle upon Tyne 2017: Cambridge Scholars Publishing, str. 16-43.

(z Martą Kacprzak i Marcinem Kołakowskim) Domestykacja i uniwersalizacja w adaptacjach dla młodzieży: polskie i judeohiszpańskiePodróże Guliwera”, Prace Filologiczne – Seria Literaturoznawcza, 2017/7(10), str.55-68.

Amalgamaty pojęciowe w dyskursie o otyłości (w:) Dorota Filar, Piotr Krzyżanowski (red.). Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, Lublin 2017: Wydawnictwo UMCS, str.455-472.

(z Sylwią Łozińską) Predykacje klasyfikatorowe jako problem lingwistyczny i leksykograficzny, (w:) Paweł Rutkowski (red), Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM), Warszawa 2017, Nakładem Wydziału Polonistyki,str. 171-204

(z Małgorzatą Czajkowską-Kisil) Ikoniczność i metaforyczność tzw. znaków kulturowych PJM, (w:) Paweł Rutkowski (red), Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM), ,Warszawa 2017, Nakładem Wydziału Polonistyki, str. 127-146

„Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających” jako świadectwo świadomości lingwistycznej jego twórców (w:) Barbara Pędzich, Magdalena Wanot-Miśtura, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (red.) Tyle się we mnie słów zebrało… Szkice o języku i tekstach Warszawa 2018, Dom Wydawniczy Elipsa, str. 311- 325.

(z Sylwią Łozińską) Nazwy pokrewieństwa w polskim języku migowym (PJM), Poradnik Językowy 2018 (3), 35-60

Wybrane problemy rozpoznawania językowych cech nawoływania do nienawiści (w:) Monika Zaśko-Zielińska, Krzysztof Kredens (red.) Lingwistyka kryminalistyczna. Teoria i praktyka, Wrocław 2019: Quaestio, str. 217-231

Polskie zdania względne z wewnętrznym rzeczownikiem – wstępne rozpoznanie, Poradnik językowy 2019 (2), str. 26-40

Wh+To Non-Restrictive Clauses in Polish and Related Phenomena. Part One. Wh vs. Wh-to Relative Clauses: An Overview, Studies in Polish Linguistics 2019/14(2), str. 81-99, DOI 10.4467/23005920SPL.19.015.11080

Wh+To Non-Restrictive Clauses in Polish and Related Phenomena. Part Two: Establishing the Role of to in Appositive Clauses, Adverbials and Interrogatives, Studies in Polish Linguistics 2019/14(3), str. 125-147, DOI 10.4467/23005920SPL.19.017.11082

Towards a relevance-theoretic account of hate speech (w:) Agnieszka Piskorska (red.) Relevance Theory, Figuration, and Continuity in Pragmatics Amsterdam 2020, John Benjamins, 229-257

Conceptual blends in Polish anti-refugee rhetoric, Cognitive Linguistics, https://doi.org/10.1515/cog-2019-0009

Recenzja: książki Bożena Rozwadowska and Anna Bondaruk (eds). Beyond emotions in language: Psychological verbs at the interfaces, Journal of Slavic Linguistics 28 (1), str. 101-113.

(z Dominiką Michalak) Wstęp, Adeptus 15/20, str.1-4, DOI: 10.11649/a.2296 (20 pkt)

To, co się wymknęło: dekonstrukcja amalgamatów pojęciowych i nowe amalgamaty w wierszu „Chirurgiczna precyzja” Stanisława BarańczakaPrace Filologiczne 2021 (76), str. 347–361

(z Dominiką Michalak) Ty jako wartość w debacie o słowie Murzyn, Biuletyn PTJ 2021 (77), str. 123-138.

(z Piotrem Mostowskim) Ikoniczność, metonimia i metafora w znakach polskiego języka migowego oznaczających mówienie, Poradnik Językowy 2022 (3), str. 23-41

(z Markiem Łazińskim) Język niedyskryminujący (w:) Mirosław Bańko (red). Polszczyna na co dzień. Wydanie 3. Warszawa 2022, str. 785-814.

(z Dominiką Michalak) Argumenty w debacie o słowie na M. jako przejaw ideologii językowych, Socjolingwistyka 2023 (36), str. 29-45.

(z Sylwią Łozińską) In quest of influences of Polish language dictionaries on the oldest Polish Sign Language dictionaryInternational Journal of Lexicography, 2023 ecad015, https://doi.org/10.1093/ijl/ecad015

Podręczniki, skrypty 

Derwojedowa et al. Język polski. Kompendium (red. Magdalena Derwojedowa, Halina Karaś, Dorota Kopcińska),  Świat Książki, 2005. [autorstwo rozdziałów: Zagadnienia wstępne , str. 23–39; Semantyka str. 515–539; Nowoczesne teorie językoznawcze  str 813–831]

Słowniki

Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford,  (red. naczelna), Warszawa, 2002 Wydawnictwo Naukowe PWN

Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford (red. naczelna), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.

Słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-Oxford (red. naczelna), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2005

(z Phillipem G. Smithem) How to interpret inflexional information. (w:)  Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, str. 1427–1428

(z Phillipem G.Smithem i Magdaleną Zawisławską) Przykłady polskich i angielskich pism użytkowych  (w:)  Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, str. XLVIII-XCVI

(z Phillipem G. Smithem) Słownictwo i zwroty z wybranych dziedzin/Lexical notes (w:)  Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, str. XCV-CXX

Joanna Łacheta, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski (red.), 2016, Korpusowy słownik polskiego języka migowego, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN: 978-83-64111-49-5 (publikacja online).

Redakcja naukowa

(z R. Huszczą, redakcja naukowa) Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor, Warszawa, 2003

(z Aną Henriquez Vicentefranqueira) Estudios en lingüística ibérica e iberoamericana, Warszawa 2006, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich.

(red.naukowa) Ona Vaičiulitė Romančuk, Wykłady z gramatyki opisowej języka litewskiego, Warszawa 2009, Nakładem Wydziału Polonistyki.

(z Niną Pawlak, red. naukowa) Zygmunt Frajzyngier, Erin Shay, Współdziałanie podsystemów w strukturze języka (tytuł  oryginalny: Explaining Language Structure through Systems Interaction), przekład Piotr Sobotka, Warszawa 2013, Wydawnictwa UW