Baltic Linguistics

www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/bl/

www.balticlinguistics.uw.edu.pl

 

Baltic Linguistics (BaltL, ISSN 2081-7533), rocznik językoznawczy wydawany w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki od 2010 r., afiliowany przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, stanowi międzynarodowe forum nowoczesnych badań lingwistycznych w zakresie języków bałtyckich, zwłaszcza litewskiego i łotewskiego. W zamierzeniu wydawców czasopismo ma stać się mostem łączącym badaczy z krajów bałtyckich i spoza tego obszaru.

W czasopiśmie publikowane są studia o charakterze zarówno teoretycznym, jak i empirycznym, skupiające się na językach bałtyckich, oraz recenzje ważnych pozycji z dziedziny językoznawstwa bałtyckiego. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje zarówno językoznawstwo synchroniczne, jak i diachroniczne. Poza wymaganiami jakości, relewancji teoretycznej i szerokości spojrzenia nie ma ograniczeń pod względem tematyki publikowanych artykułów. Obustronnie anonimowa procedura recenzowania zapewnia obiektywność oceny nadsyłanych artykułów.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:
1. Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography, 2. Linguistics Abstracts, 3. Linguistics and Language Behavior Abstracts, 4. MLA International Bibliography, 5. EBSCO Current Abstracts, 6. Scopus.

Czasopismo zostało uwzględnione w Wykazie czasopism naukowych etc. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (publikacja artykułu w Baltic Linguistics – 20 punktów; wg wykazu z 31.07.2019).

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna: Jadwiga Linde-Usiekniewicz

Redaktor prowadzący: Axel Holvoet

Redaktor działu recenzji: Peter M. Arkadiev

Sekretarz redakcji: Paweł Brudzyński

Rada redakcyjna

Peter M. Arkadiev, Moskwa

Leszek Bednarczuk, Kraków

E. Wayles Browne, Ithaca, NY

Rick Derksen, Lejda

Rolandas Mikulskas, Wilno

Nicole Nau, Poznań

Daniel Petit, Paryż

Wojciech Smoczyński, Kraków

Jurģis Šķilters, Ryga

Bernhard Wälchli, Sztokholm