Autorskie publikacje książkowe

Šī sadaļa ir pieejama tikai poļu valodā.

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Zakład Bałtystyki


Aspekt a modalność w języku polskim na tle ogólnosłowiańskim,

Axel Holvoet

Polska Akademia Nauk. Instytut Słowianoznawstwa, seria „Prace Slawistyczne” 77
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. (175 s.)


transitivityTransitivity and Clause Structure in Polish.

Axel Holvoet

A Study in Case Marking, seria „Prace Slawistyczne” 95, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1991. (188 s.)


Studies in the Latvian Verb

Axel Holvoet

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. (210 s.)


moodMood and Modality in Baltic

Axel Holvoet

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. (240 s.)


bendrosiosvisparigasBendrosios sintaksės pagrindai, mokslinė redaktorė: Benita Riaubienė

Axel Holvoet

Vilniaus universitetas & Asociacija „Academia Salensis”, 2009. (184 s.)
Przekład na j. łotewski: Vispārīgās sintakses pamati, tulk. L. Sirmule, zin. red. I. Lokmane
Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2012. (142 s.)


wykladyWykłady z gramatyki opisowej języka litewskiego. Morfologia

Ona Vaičiulytė-Romančuk

Warszawa: nakładem Wydawnictwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. (216 s.)
W książce został podany materiał z morfologii, obejmujący tradycyjnie zaliczane do morfologii działy fleksji i słowotwórstwa. Opis materiału oparto głównie na koncepcji Gramatyki współczesnego języka polskiego (Morfologia) pod redakcją Renaty Grzegorczykowej, Romana Laskowskiego i Henryka Wróbla, wydanej nakładem PWN (1999). Przy przygotowaniu materiałów, szczególnie dotyczących opisu liczebników, zaimków, autorka korzystała z podziałów zastosowanych w Gramatyce współczesnego języka litewskiego (Dabartinės lietuvių kalbos gramatika) pod redakcją Vytautasa Ambrazasa, opracowanej w Instytucie Języka Litewskiego w Wilnie (wyd. z r. 1994). W skład książki włączono również elementy dialektologii języka litewskiego: krótki zarys jej historii oraz podstawowe fakty dotyczące zróżnicowania dialektalnego języka litewskiego. (Z przedmowy)


procesyProcesy interferencyjne w mowie dwujęzycznej społeczności litewskiej z Puńska i okolic na Suwalszczyźnie

Nijola Birgiel

Warszawa: nakładem Wydawnictwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2002. (198 s.)
W pracy wykorzystano kontakty językowe z pogranicza polsko-litewskiego, rozpatrując przede wszystkim procesy interferencyjne w mowie dwujęzycznej społeczności litewskiej z Puńska i okolic w ujęciu synchronicznym. Badaniom poddano wzajemne wpływy na wszystkich poziomach obu kontaktujących się systemów językowych […] Podstawą materiałową rozprawy były nagrania i zapisy sporządzone w języku polskim i litewskim w latach 1997-1999. Książka składa się zasadniczo z 4 części. Część pierwsza przedstawia zarys teorii kontaktów językowych, stan badań i metodę opisu, precyzuje stosowaną w pracy terminologię, zawiera charakterystykę informatorów i materiału językowego. Część druga ukazuje sytuację socjolingwistyczną mniejszości litewskiej w okolicach Puńska, charakteryzuje osadnictwo badanego terenu i ludność, szczegółowo opisuje sytuację językową. Rozdziały trzeci i czwarty, zasadnicze części pracy, omawiają wyniki przeprowadzonych badań nad mechanizmami i rezultatami interferencji języka prymarnego w polszczyźnie oraz przykłady interferencji języka polskiego w gwarze ojczystej osób dwujęzycznych. [Ze wstępu Autorki]


reikaluReikalų raštai ir dokumentai

Nijola Birgiel

Warszawa – Puńsk: Wydawnictwo „Aušra”, 2005. (104 s.)

Skrypt Reikalų raštai ir dokumentai jest przeznaczony dla studentów bałtystyki UW. Zawiera materiały lektoratowe z zakresu litewskiego języka urzędowego (m.in. charakterystykę pism użytkowych i dokumentów wraz z przykładami), ważniejsze zasady polsko-litewskich tłumaczeń przysięgłych, a także wybór tekstów przeznaczonych do ćwiczeń translatorskich.


szulska_litwaLitwa Józefa Ignacego Kraszewskiego

Inesa Szulska

Warszawa: nakładem Wydawnictwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. (513 s.)

Treść pracy stanowi analiza roli i miejsca tematyki litewskiej w spuściźnie literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz przegląd form recepcji dzieł pisarza w kulturze Litwy w latach 1864–1914. Za podstawę pracy posłużył zróżnicowany rodzajowo i formalnie materiał źródłowy: obok utworów oryginalnych literatury polskiej i litewskiej wykorzystane zostały przekłady, studia historyczne, publicystyka, pamiętniki, relacje z podróży, zbiory korespondencji. Traktowane jako komplementarne różne pola badawcze (biografia pisarza, jego twórczość literacka i historyczna oraz teren szeroko rozumianej recepcji) zostały zanalizowane przy pomocy strategii badawczych kilku dyscyplin: biografistyki, badań życia społeczno-kulturalnego w lokalnych ośrodkach, metodologii współczesnej komparatystyki i translatologii, antropologii kultury w jej orientacji psychologicznej, narzędzi badawczych z zakresu historii myśli politycznej i dyskursu o kształtowaniu się narodu.

Publikacje zbiorowe, redakcja naukowa

Studies in the phonetic typology of the slavic languages

ed. by Irena Sawicka and Axel Holvoet
Polska Akademia Nauk. Instytut Słowianoznawstwa, seria „Język na pograniczach” 12
Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy: „Omnitech Press”, 1991. (164 s.)


Colloquium Pruthenicum Primum: papers from the First International Conference on Old Prussian held in Warsaw, September 30th–October 1st, 1991

ed. by Wojciech Smoczyński and Axel Holvoet
Warsaw University. Chair of Baltic Philology
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. (184 s.)


Sintaksinių ryšių tyrimai

red. Axel Holvoet, Artūras Judžentis, seria „Lietuvių kalbos gramatikos darbai = Studies in Lithuanian grammar” I
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. (216 s.)


Gramatinių kategorijų tyrimai

red. Axel Holvoet, Loreta Semėnienė, seria „Lietuvių kalbos gramatikos darbai = Studies in Lithuanian grammar”
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004. (191 s.)


Gramatinių funkcijų tyrimai

red. Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas, seria „Lietuvių kalbos gramatikos darbai = Studies in Lithuanian grammar”, red. kol. Axel Holvoet et al.
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005 (Vilnius: Petro ofsetas) (199 s.)


Daiktavardinio junginio tyrimai

red. Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006 (Vilnius: Petro ofsetas). (205 s.)

 

Zakład Językoznawstwa Ogólnego
i Wschodnioazjatyckiego


dekodowanie_kiDekodowanie ki. Językowa wizja świata wewnętrznego człowieka w japońszczyźnie

Bartosz T. Wojciechowski

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. (345 s.)


gramatykalizacjeGramatykalizacje japońszczyzny

Romuald Huszcza

Seria „Linguistica Asiatica Orientalia”
Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. (253 s.)


honoryfikatywnoscHonoryfikatywność – Gramatyka. Pragmatyka. Typologia

Romuald Huszcza

Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 1996 (257 s.);
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. (228 s.), wyd. II popr. i uzup.


okresleniaOkreślenia wymiarów w języku polskim

Jadwiga Linde-Usiekniewicz

Warszawa: nakładem Wydawnictwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2000. (267 s.)
Tematem pracy są polskie określenia wymiaru. Termin ten rozumiany jest na tyle szeroko, by obejmował nie tylko przymiotniki typu głęboki – płytki w stopniu równym i wyższym, nazywane w pracy antonimicznymi (lub ewalutywnymi), lecz także nie stopniujące się i pozbawione antonimów przymiotniki łączące się z określeniami miary, np. głęboki (na metr), zwane czasami w pracy przymiotnikami nominatywnymi, a także przysłówki w stopniu równym i wyższym, typu głęboko–płytko, odpowiadające im przysłówki nominatywne typu głęboko (na metr) oraz rzeczownikowe nazwy wymiaru, np. głębokość.


From Conflict Trough Compromise to Collaboration: Semantics, Syntax and Information Structure In Natural Languages

Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Warszawa: nakładem Wydawnictwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. (236 s.)

Napisana w języku angielskim książka prezentuje aparat teoretyczny opracowany dla badania sposobów, w jaki semantyka, składnia i struktura tematyczno-rematyczna współistnieją w językach naturalnych oraz zastosowanie tego aparatu do analizy. Książka przynosi propozycję definicji elementów tematycznych i rematycznych zdań z perspektywy nadawcy, dającą się rozszerzyć także odpowiednio na elementy presuponowane i asertoryczne w znaczeniu zdania oraz sposób wykorzystania tych elementów w definiowaniu i opisywaniu zjawisk składniowych: np. rang aktantów głębinowo-syntaktycznych. Zaproponowany aparat zastosowany jest do kilku zjawisk szczegółowych, takich jak składnia zdań względnych w językach romańskich, szyk dopełnień, (pseudo)-podmioty celownikowe. Kończy ją szczegółową analizę składni i semantyki zdań zawierających mowę niezależną.

The book presents theoretical framework devised for analyzing ways in which semantics, syntax and information structure contribute to the surface forms of sentences and utterances. The framework adopts an explicitly encoding perspective (Encoding Grammar) within which a distinction is introduced between semantic and syntactic structures on the one hand, and semantic and syntactic representations on the other. Structures are linguistic means and constraints a particular language presents to the speaker, while representations correspond to models of particular utterance at different levels of encoding. Within the proposed framework Information Structure of a sentence is a part of its semantic representation and is encoded together with other meaning elements, through syntactic, morphological, lexical or prosodic means. Theme and rheme are defined from the speaker’s perspective in such a way that the same definitions can be applied to the distinction of what is presupposed and what is posed in a sentence. They are further used to define other syntactic phenomena and concepts, e.g. deep-syntactic ranks of actants. The framework is then applied to syntax and semantics of natural languages, including relative clauses in Romance languages, object shift and Dative in (quasi) subjects in Slavonic languages. The final section of the book provides a detailed analysis of semantics of quotative inversion.


Blind Merge. Strengthening the No Tampering Condition

Jarosław Jakielaszek

Warszawa: nakładem Wydawnictwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. (449 s.)

Monografia poświęcona jest współczesnym propozycjom teoretycznym formułowanym w ramach Programu Minimalistycznego. Jej podstawowym celem jest prześledzenie konsekwencji teoretycznych mocnego sformułowania minimalistycznej Zasady Nieingerencji, ograniczającej zestaw operacji Wąskiej Składni do operacji Scalanie, niezdolnej do operowania na cechach obiektów składniowych i działającej na ślepo. Przyjęcie takiej hipotezy ma daleko idące skutki dla całej architektury teorii ze względu na fundamentalny charakter operacji Scalanie. Ścisłą Składnię uznaje się za komponent odpowiedzialny jedynie za konkatenację obiektów generowanych przez niezależne komponenty kognitywne, co prowadzi do modyfikacji teorii przypadka morfologicznego, teorii wiązań i teorii przemieszczenia. Szereg proponowanych rozwiązań dotyczy mechanizmów leksykalizacji struktur składniowych i teorii parametrycznego zróżnicowania języków.

Blind Merge. Strengthening the No Tampering Condition explores theoretical consequences of a strengthened version of the No Tampering Condition, a principle assumed in current versions of generative linguistics known as the Minimalist Program, which leads to a reduction of the set of operations available in Narrow Syntax to the operation Merge alone, unable to access and operate on features of syntactic objects, hence working `blindly’. Such a hypothesis has profound consequences for the architecture of the entire theoretical framework, given the fundamental nature of the operation Merge. It is argued that the unique task of Narrow Syntax is to concatenate objects generated by indepedent cognitive components, which necessitates changes affecting case theory, binding theory, and the theory of movement. Several modifications are also proposed with respect to mechanisms of lexicalization of syntactic structures and the theory of parametric variation.


Cognitive Ascent: Minimalist Syntax from Below

Jarosław Jakielaszek

Warszawa: nakładem Wydawnictwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. (183 s.)

Monografia Cognitive Ascent: Minimalist Syntax from Below przedstawia wstępną analizę roli i miejsca języka w hierarchii zdolności poznawczych człowieka z punktu widzenia Programu Minimalistycznego. Analiza przebiega w trzech etapach. Najpierw moduł rejestracji danych zmysłowych poddany jest wstępnej formalizacji przy pomocy języka formalnego uwzględniającego jedynie własności niezbędne do formalizacji operacji na poziomie prekognitywnym. Następnym etapem jest przedstawienie hipotez dotyczących roli modułu protokonceptualnego, którego zadaniem jest organizacja danych zmysłowych i ich kategoryzacja; wyrażenia i struktury powstające w tym module są przekazywane do modułu języka naturalnego. Autor sugeruje, że wyrażenia takie są określone jako proto-czasowniki, proto-rzeczowniki lub proto-przymiotniki już przed włączeniem w struktury składniowe. Ostatnim szczeblem hierarchii jest moduł języka naturalnego, modelowany przy pomocy języka formalnego o rozszerzonym alfabecie i zasobie operacji. Główne innowacje umożliwiające powstanie składniowych kategorii funkcyjnych to obecność zmiennych typów innych niż typy podstawowe, dostępność redukcji beta oraz wymóg endocentryczności. Analiza ta zastosowana jest do obecnego modelu cyklicznej derywacji fazami.

Cognitive Ascent: Minimalist Syntax from Below develops a preliminary analysis of the role and place of the human language faculty in the hierarchy of human cognitive faculties from a minimalist point of view. The analysis proceeds in three stages. First, the module of sensory registration is subject to a tentative formalization with the help of a formal language exhibiting only properties necessary for operations at a precognitive stage. The next step consists in providing a hypothesis about the role of the protoconceptual module, whose task is to organize and categorize sensory data; expressions and structures generated by this module are supposed to be handed over to the module of the natural language. It is hypothesized that proto-nouns, proto-verbs and proto-adjectives are categorized as such already before entering syntactic derivation. The last level in the hierarchy consists in the module of natural language, modelled with a formal language using an extended alphabet and more operations than lower levels. The main innovations which allow syntactic functional categories to emerge, are the presence of variables of functional types, availability of beta reduction and the endocentricity requirement. The analysis is applied to the current model of cyclic phasal derivation.


Remnants of Phrase Structure: Roots, Specifiers, and The Minimalist Syntax

Jarosław Jakielaszek

Warszawa: nakładem Wydawnictwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. (215 s.)

Monografia Remnants of Phrase Structure: Roots, Specifiers, and the Minimalist Syntax przedstawia problemy związane z wyeliminowaniem schematu X-bar z minimalistycznej teorii składni oraz miejscem i rolą tzw. rdzeni w znaczeniu używanym w teorii Morfolologii Rozdzielonej. W pracy przyjęty jest model obejmujący dwa komponenty, komponent języka naturalnego i komponent pojęciowy. Moduł pojęciowy nie dokonuje rozróżnienia podmiotu i predykatu w składni języka przedmiotowego, pozostawiając to zadanie komponentowi semantycznemu. Znaczenie symboli relacyjnych jako takich jest traktowane jako neutralne co do porządku argumentów; w komponencie pojęciowym porządek ten nadawany jest przez strukturę operacji semantycznych, podczas gdy w komponencie językowym determinowany jest przez strukturę frazową. Struktura frazowa uznana jest także za niezbędną dla leksykalizacji rdzeni, analizowanych jako symbole właściwe komponentowi językowemu, ale powiązane z wyrażeniami komponentu pojęciowego.

Remnants of Phrase Structure: Roots, Specifiers, and the Minimalist Syntax presents a discussion of problems related to proposals of elimination of the X-bar theory from the minimalist syntax, as well as of issues concerning the place and role of Roots in the Distributed Morphology sense. The dicussion proceeds within the bounds of a model comprising two components, viz. the component of natural language and a conceptual component. The latter does not make the subject-predicate distinction in the syntax of the object language, leaving this task to the semantic component. The meaning of relational symbols is taken to be neutral with respect to the order of arguments, which is imposed in the conceptual component via the structure of semantic operations, whereas in the component of natural language it is determined by phrase structure. The latter is also argued to be indispensable for the lexicalization of Roots, analyzed as symbols proper to the component of natural language, but associated with expressions of the conceptual module.


czamoJapońskie czasowniki mówienia. Językowy obraz aktywności komunikacyjnej w świecie rytuałów i zależności

Jarosław A. Pietrow

Seria „Linguistica Asiatica Orientalia”

Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. (220 s.)


frazaFraza przedimkowa w polszczyźnie

Paweł Rutkowski

Warszawa: nakładem Wydawnictwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. (242 s.)

Celem książki jest próba wykorzystania modelu frazy przedimkowej (por. Abney (1987)) w badaniach nad składnią imienną języka polskiego. Hipoteza przedimkowa jest jednym z najważniejszych założeń współczesnego aparatu syntaktycznego w ramach językoznawstwa generatywnego. Można by ją streścić w następujący sposób: rzeczownik główny pełni rolę centrum semantycznego konstrukcji imiennej, nie jest jednak jej najwyższym nadrzędnikiem składniowym. Nad frazą rzeczownikową (NP) nadbudowany jest poziom funkcyjny (DP – ang. Determiner Phrase), który decyduje o charakterystyce referencyjnej danej grupy imiennej. Wykorzystanie rygorystycznego aparatu pojęciowego generatywizmu służy w zamierzeniu autora książki przestawieniu w nowym świetle znanych zjawisk językowych z polszczyzny. Z drugiej strony precyzyjny opis danych jest podstawą weryfikacji empirycznej założeń generatywnego modelu frazy przedimkowej. Celem książki jest zatem przedstawienie szczegółowej pod względem opisowym analizy wybranych zagadnień z zakresu polskiej składni imiennej oraz odniesienie się do aktualnych dyskusji teoretycznych na temat istoty i struktury języka.

Publikacje zbiorowe, redakcja naukowa

Prace z językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego

pod red. nauk. Jadwigi Sambor i Romualda Huszczy

Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. (110 s.)


Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tom poświęcony pamięci Adama Weinsberga

red. Romuald Huszcza, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Jadwiga Sambor

Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. (350 s.)
Tom studiów dedykowany Profesor Jadwidze Sambor z okazji siedemdziesięciolecia urodzin. Dedykowane Profesor Sambor artykuły są dwóch rodzajów. Jedna grupa nawiązuje do lingwistyki kwantytatywnej, reprezentowanej w zbiorowej świadomości przez Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej. Grupę drugą tworzą artykuły tematyce zakresu językoznawstwa ogólnego o różnorodnej tematyce autorstwa kolegów i uczniów Profesor Jadwigi Sambor.


Podręcznik języka koreańskiego – część I (kurs podstawowy)

red. Halina Ogarek-Czoj, Romuald Huszcza, Gunn-Young Choi
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 1994. (265 s.);
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 1997, II wyd. popr. i przejrz.
Warszawa 2007, III wyd.


Problemy i metody językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego

red. Jadwiga Sambor, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Romuald Huszcza
Warszawa: 1994.


Podręcznik języka koreańskiego – część II kurs dla zaawansowanych

red. Halina Ogarek-Czoj, Romuald Huszcza, Gunn-Young Choi
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 1995. (380 s.)


Komputerowy słownik języka polskiego PWN

red. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
(wyd. 1996; 1998).


Elektroniczny przedruk Słownika języka polskiego PWN pod red. W. Doroszewskiego

red. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
1997.


Proceedings of Warsaw Symposium on Japanese Studies, 23–26 November 1994: to commemorate 75 years of the Japanese language teaching at Warsaw University

ed. by Agnieszka Kozyra and Romuald Huszcza witch the coop. of Shigemasa Kukimoto
Warsaw: Department of Japanese and Korean Studies Oriental Institute Warsaw University: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 1999. (526 s.)


Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, t. 1

red. Romuald Huszcza, Maho Ikushima, Jan Majewski
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 1998. (518 s.)
wyd. II, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. (542 s.)


To commemorate 75 Years of the Japanese Language Teaching at Warsaw University. Proceedings of Warsaw Symposium on Japanese Studies

ed. by Agnieszka Kozyra and Romuald Huszcza witch the coop.
Warsaw 1999, Department of Japanese and Korean Studies, Warsaw University, Oriental Institute, Wydawnictwo Akademickie DIALOG. (528 s.)


Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford,

redakcja naukowa Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Warszawa: PWN, 2002.


Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, t. 2

red. Romuald Huszcza, Maho Ikushima, Jan Majewski, Jarosław Pietrow
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. (618 s.)

Pogranicza języków. Pogranicza kultur. Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej, red. Anna Engelking, Romuald Huszcza, Warszawa: nakładem Wydawnictwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. (392 s.)
Pogranicza języków. Pogranicza kultur to zbiór studiów ofiarowanych Profesor Elżbiecie Smułkowej z okazji jubileuszu 70-lecia. Koncentrują się one wokół – stanowiącej główną dziedzinę zainteresowań badawczych Jubilatki – problematyki polsko-białorusko-litewskiej, ale też wychodzą poza nią, sięgając do innych regionów geograficznych i obszarów teoretycznych. W książce, adresowanej zwłaszcza do czytelników o nastawieniu interdyscyplinarnym, zainteresowanych badaniem pograniczy językowych i kulturowych, znalazły się studia z zakresu semantyki języków słowiańskich i języka litewskiego, z dziedziny ich historii, dialektologii, onomastyki i socjolingwistyki, wreszcie – teorii kontaktów językowych.


Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor

red. Romuald Huszcza, Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Warszawa: nakładem Wydawnictwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. (260 s.)


Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford

red. naczelna Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.


Słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-Oxford

red. naczelna Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.


Estudios en lingüística ibérica e iberoamericana

red. nauk. J. Linde-Usiekniewicz i Any Henriquez Vicentefranqueira
Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, 2006.


Nazewnictwo geograficzne świata. Z. 9, Azja Wschodnia, oprac. Romuald Huszcza et al.

red. prowadzący Maciej Zych
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju
Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. (108 s.)


lip1Lexicographica Iapono-Polonica I

red. Jarosław A. Pietrow, Bartosz T. Wojciechowski
Warszawa: nakładem Wydawnictwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. (360 s.)
Tom niniejszy jest efektem spotkania grona uznanych japonistów w czasie sympozjum Pracowni Leksykografii Polsko-Japońskiej, które dało możliwości spojrzenia z perspektywy różnych dziedzin nauki na powstający w pracowni projekt Wielkiego słownika polsko-japońskiego. Redaktorzy tomu podkreślają, że stanowi on początek prac nad leksykografią japońsko-polską.


stujejaStudia z językoznawstwa japońskiego

redakcja naukowa: Romualda Huszczy, Jarosława A. Pietrowa, Bartosza T. Wojciechowskiego, Biblioteka Fundacji im. Takashimy, Seria „Linguistica Asiatica Orientalia”
Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. (383 s.)

W tomie znalazły się teksty na temat językoznawstwa japońskiego, autorstwa przede wszystkim młodych polskich japonistów, zebrane w ciągu minionej dekady, jak również prace nowe, mieszczące się w ramach bieżących badań Pracowni Leksykografii Polsko-Japońskiej.