Dr Ana Romančuk

Książki

Ona Vaičiulytė-Romančuk, Tikriniai vardai Gervėčių apylinkių tarmėje. Vilnius, 1996, 160 s.

 

Podręczniki

Ona Vaičiulytė-Romančuk, Gramatyka języka litewskiego z ćwiczeniami. Warszawa, Ex Libris Galeria Polskiej Książki, 2006, 244 s.

Ona Vaičiulytė-Romančuk, Wykłady z gramatyki opisowej języka litewskiego. Morfologia. Warszawa, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, 2009, 216 s.

 

Artykuły w tomach zbiorowych i czasopismach

Lietuvių kalbos funkcionavimas Gervėčių apylinkėse, Jaunųjų filologų darbai. T. 2, Vilnius 1986, s. 238–242.

Dėl leksinės interferencijos kalbos saloje (Remiantis Gervėčių apylinkių medžiaga), Lietuvių kalbos sandaros tyrinėjimai, Lietuvių kalbotyros klausimai, T. XXVI. Vilnius: Mokslas, 1987, s. 139–143.

Фамилии в условиях двуязычия, Lietuvių kalba ir bilingvizmas, Lietuvių kalbotyros klausimai, T. XXVII. Vilnius: Mokslas, 1988, s. 55–66.

Интерференция в области ономастики в зоне активных языковых контактов, Język polski dawnych północno-wschodnich kresów Rzeczypospolitej (Materiały konferencji, streszczenia i tezy referatów), Toruń 1988, s. 21.

Lietuvių kalbos periferinių tarmių tyrinėjimo literatūros rodyklė. Kalbų ryšiai ir sąveikos, Lietuvių kalbotyros klausimai, T. XXVIII. Vilnius: Mokslas, 1989, s.215–229.

Из истории лингвистической ситуации в деревне Гервяты и окрестностях, Bałto-słowiańskie związki językowe. Prace Slawistyczne, Nr 81. Wrocław i in., 1990, s. 309–315.

Gervėčių šnektos padėtis. Etninių žemių lietuviai dabartinėje Baltarusijoje. Sud. Kazimieras Garšva. Vilnius 1999, s. 52–59.

O adaptacji nazwisk w litewskiej gwarze wyspowej okolic Gierwiat, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, T. 36, Warszawa, 2000, s. 233–244.

O adaptacji mikrotoponimów w warunkach dwujęzyczności, Pogranicza języków, pogranicza kultur. Studia ofiarowane Prof. Elżbiecie Smułkowej. Warszawa, 2003, s. 166–172.

XVIII a. pabaigos – XIX a. vidurio Gervėčių parapijos gyventojų krikšto sąrašų knygos asmenvardžių ypatumai. In: Baltų onomastikos tyrimai, Aleksandrui Vanagui atminti, Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2006, s. 254–267.

Struktura składniowa nazw osobowych w dokumentach parafii gierwiackiej z końca XVIII – pierwszej połowy XIX wieku. In: Gwary i onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego i słowiańsko-bałtyckiego, tom prac ofiarowany prof. Michałowi Kondratiukowi z okazji 45-lecia pracy naukowej, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006, s. 333–342.

Некоторые особенности словообразования ойконимов Островецкого района. In: Kalba ir tarpkultūrinė komunikacija, cz. 2, Wilno, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie, 2009, s. 19–22, wydanie pokonferencyjne.

Gervėčių šnektos vardažodinės ir dalyvinės kilmės prieveiksmių daryba. Slavistica Vilnensis 54/2, 2009, s. 128–132.

 

Recenzje, opinie

Opinia do druku monografii: Nijola Birgiel, Procesy interferencyjne w mowie dwujęzycznej społeczności litewskiej z Puńska i okolic na Suwalszczyźnie, 2002 r.

Recenzja książki: Józef Marcinkiewicz, Polsko-litewskie kontakty językowe na Suwalszczyźnie, Poznań, Wyd. UAM 2005. In: Almanach Sejnieński 3, Sejny, Wyd. Pogranicze, s. 513–516.

Recenzja wydawnicza podręcznika języka litewskiego dla zaawansowanych pt. „Aukštumų link! Lietuvių kalbos vadovėlis pažengusiems” autorstwa Judity Džežulskienė (zgłoszony do recenzji przez Wydawnictwo UAM w Poznaniu), 2005 r.

 

Redakcja czasopism naukowych

„Prace bałtystyczne: język, literatura, kultura”, pod red. N. Ostrowskiego i O. Vaičiulytė- Romančuk, T. 1, Warszawa, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2003.

„Prace bałtystyczne: język, literatura, kultura”, pod red. N. Ostrowskiego i O. Vaičiulytė-Romančuk, T. 2, Warszawa, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.

 

 

Działalność popularyzatorska, działalność na rzecz litewskiej mniejszości narodowej

Artykuły popularnonaukowe

Iš gervėtiškių pavardžių istorijos 1 d. Lietuvių godos (czasopismo dla Litwinów na Białorusi) listopad 2006.

Iš gervėtiškių pavardžių istorijos 2 d. Lietuvių godos grudzień 2006.

Istorija, rašyta laiškais. 1. Iš Aldonos Liobytės laiškų Stasei Krakauskaitei. 2. Juozas Kėkštas ir Varšuvos lietuviai. In: Iš Varšuvos lietuvių gyvenimo, red. kol. I. Aleksaitė et al., Warszawa-Puńsk, „Aušra”, 2009, 80–94.

Rusų sentikių šeimos papročiai. In: Obeliai, Kriaunos (monografija). Wilno 2009, 968–974.

 

Redakcja zbiorów artykułów popularnonaukowych

„Iš Varšuvos lietuvių gyvenimo”, Lenkijos lietuvių bendruomenės Varšuvos skyriaus leidinys, red. O. Vaičiulytė-Romančuk, Punskas, „Aušros” leidykla, 2009, 190 p.

 

Przekłady książek

M. Kasner, Juozas Kekštas: paribio poetas; iš lenkų kalbos vertė O. Romančiuk. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, 256 s.

Bo królom był równy. Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927 roku. OBTA. Warszawa-Kraków 2001, 106 s. [Tekst w j. litewskim – przekład P. Morkus, O. Vaičiulytė-Romančuk]

Mikalojus Konstantinas Čiurlonis – litewski malarz i kompozytor. Materiały sympozjum naukowego zorganizowanego w ramach Dni Litwy na Górnym Śląsku. Dziedzictwo kulturowe. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Katowice: Muzeum Śląskie, 2006, 155 s. [Teksty w j. litewskim – przekład O. Vaičiulytė-Romančuk]

Lionginas Baliukevičius. Dziennik partyzanta „Dzukasa”. Warszawa: IPN, 2012, 224 s. [Przekład na z j. litewskiego]

 

Inne wybrane przekłady

Litwa, Lietuva, Lithuania: w litewskim zwierciadle; tł. na lit. A. Romančuk, tł. na ang. Ph. Steele. Warszawa, Biblioteka Narodowa, 1999.

Stasys Krasauskas: Litwa: wystawa grafiki ze zbiorów Aiste Jurgi Krasauskaite w Bibliotece Narodowej, od 27 września do 15 listopada 2004 roku, pod honorowym patronatem Egidijusa Meilūnasa, Ambasadora Republiki Litewskiej w Polsce i Jerzego Bahra, Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie, projekt katalogu i tł. eseju na jęz. lit. S. Wierzbicki; tł. na jęz. lit. A. Romančuk; tł. na jęz. ang. Ph. E. Steele. Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2004.

Lenkų kalba, polish text W. Pisarek; lithuanian transl. A. Romančuk; ed. A. Hącia, Warsaw, The Council for the Polish Language, 2007.

Recenzje językowe, merytoryczne i metodyczne podręczników i programów szkolnych w języku litewskim dla szkół mniejszości narodowych prowadzonych w języku litewskim w Polsce – na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, Wydawnictwa „Aušra” w Puńsku

1997

Recenzja językowa książki ”Geografia Litwy dla szkoły podstawowej w języku litewskim” autorstwa W. Budzejki, O. Wojciechowskiego.

Recenzja językowa podręcznika geografii Litwy dla gimnazjum w języku litewskim autorstwa O. Wojciechowskiego i W. Budzejki.

Recenzja językowa podręcznika języka litewskiego dla V klasy szkoły podstawowej „Mokomės pažinti gyvenimą” A Uzdiły.

Recenzja językowa podręcznika języka litewskiego dla III klasy szkoły podstawowej „Gimtasis žodis” E. Degutienė.

1999

Recenzja językowa podręcznika języka litewskiego dla IV klasy szkoły podstawowej „Skambėk, kalba gimtoji” autorstwa N. Grigutienė.

2000

Recenzja językowa książki „Du gaideliai” – zeszytu ćwiczeń języka litewskiego dla sześciolatków „Stebiu, kalbu, skaitau, radau” autorstwa Eleny Marcelionienė i Onutė Virbylienė.

Recenzja językowa książki „Mano skaičiai” – zeszytu ćwiczeń matematyki dla sześciolatków autorstwa Onutė Virbylienė.

2001

Recenzja językowa przewodnika metodycznego w języku litewskim do nauczania zintegrowanego w klasie I szkoły podstawowej „Saulutės” mokytojo knyga” autorstwa I. Berneckiej i G. Korzenieckiej.

Recenzja językowa podręcznika języka litewskiego ”Saulutės elementorius” do nauczania zintegrowanego w I klasie szkoły podstawowej, autorstwa Gražiny Karaneckienė.

Recenzja językowa zeszytu ćwiczeń do podręcznika języka litewskiego ”Saulutės elementorius” do nauczania zintegrowanego w I klasie szkoły podstawowej, autorstwa Gražiny Karaneckienė.

Recenzja merytoryczno-dydaktyczna i językowa podręcznika języka litewskiego dla III klasy gimnazjum ”Žodis – tautos gyvybė” autorstwa Ireny Gasparavičiūtė.

Recenzja językowa podręcznika języka litewskiego dla I klasy gimnazjum „Kalba – tautos širdis” autorstwa Eleny Degutienė.

Opinia metodyczna Programu nauczania języka litewskiego w gimnazjum z litewskim językiem nauczania autorstwa Biruty Wojczulis i Nerutė Grygutis.

Recenzja językowa polsko-litewskiego słowniczka terminów matematycznych dla gimnazjum „Lenkų-lietuvių kalbų matematikos terminų žodynėlis gimnazijai” autorstwa Marytė Balytaitė.

Recenzja merytoryczno-językowa polsko-litewskiego słowniczka terminów sztuki dla gimnazjum „Lenkų-lietuvių menų terminų žodynėlis gimnazijai” autorstwa Aldony Vaicekauskienė.

Recenzja merytoryczno-językowa przewodnika metodycznego do nauczania zintegrowanego w języku litewskim w klasie II szkoły podstawowej pt. „Saulutės metų knygelė. Mokytojo vadovas” autorstwa G. Karaneckienė i I. Berneckaitė.

2003

Recenzja merytoryczno-językowa polsko-litewskiego słowniczka terminów chemicznych dla gimnazjum autorstwa Juozasa Bliūdžiusa.

Recenzja merytoryczno-dydaktyczna programu nauczania języka litewskiego dla liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego z litewskim językiem nauczania autorstwa Nerute Grygutis i Biruty Wojczulis.

Recenzja merytoryczno-dydaktyczna programu nauczania w gimnazjum z litewskim językiem nauczania III etap edukacyjny autorstwa B. Wojczulis, N. Grygutis, H. Degutis.

Recenzja merytoryczno-dydaktyczna programu nauczania w klasach IV–VI szkoły podstawowej z litewskim językiem nauczania Język litewski (II etap edukacyjny) autorstwa N. Grygutis, B. Wojczulis, H. Degutis, D. Chomicz.

Recenzja merytoryczno-językowa przewodnika metodycznego w języku litewskim do nauczania zintegrowanego w III klasie szkoły podstawowej „Saulutės gintarėliai. Mokytojo vadovas 3 klasei” autorstwa Gražiny Karaneckienė i Ireny Berneckaitė.

Recenzja merytoryczno-językowa I części zeszytu ćwiczeń do podręcznika do nauczania zintegrowanego w klasie III szkoły podstawowej „Saulutės gintarėliai” autorstwa G. Karaneckienė.

Recenzja merytoryczno-językowa 2 części zeszytu ćwiczeń do podręcznika do nauczania zintegrowanego w klasie III szkoły podstawowej „Saulutės gintarėliai” autorstwa G. Karaneckienė.

Recenzja merytoryczno-językowa podręcznika do nauczania zintegrowanego w klasie III szkoły podstawowej „Saulutės gintarėliai” autorstwa G. Karaneckienė.

Recenzja merytoryczno-językowa 1 części zeszytu ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w języku litewskim dla III klasy pt. „Matematikos pratybų sąsiuvinis III klasei, 1 dalis” autorstwa Ireny Berneckaitė.

Recenzja merytoryczno-językowa 2 części zeszytu ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w języku litewskim dla III klasy pt. „Matematikos pratybų sąsiuvinis III klasei, 2 dalis” autorstwa Ireny Berneckaitė.

Recenzja merytoryczno-językowa 3 części zeszytu ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w języku litewskim dla III klasy pt. „Matematikos pratybų sąsiuvinis III klasei, 3 dalis” autorstwa Ireny Berneckaitė.

Recenzja merytoryczno-językowa 4 części zeszytu ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w języku litewskim dla III klasy pt. „Matematikos pratybų sąsiuvinis III klasei, 4 dalis” autorstwa Irena Berneckaitė.

2004

Opinia merytoryczno-dydaktyczna podręcznika Motina. Kalba. Tėvynė. Matka. Język. Ojczyzna. Podręcznik do języka litewskiego dla klasy IV szkoły podstawowej. Część I autorstwa Nerutė Grigutienė.

2006

Opinia merytoryczno-dydaktyczna pomocniczego zeszytu ćwiczeń do nauki języka litewskiego dla klasy I gimnazjum (III etap nauczania) pt. „Kalbos namai. Papildomos lietuvių kalbos užduotys I gimnazijos klasei” opracowanego przez Elenę Degutienė.

2008

Weryfikacja językowa podręcznika języka rosyjskiego z ćwiczeniami dla VI kl. szkoły podstawowej „Stupieni 3” autorstwa B. Gawęckiej-Ajchel i A. Żelezik

2010

Opinia językowa podręcznika „SAULUTĖ Integruoto mokymo vadovėlis 1 klasei, 1 dalis z filmami edukacyjnymi na DVD” autorstwa Gražiny Karaneckienė.

Opinia językowa zeszytu ćwiczeń do (cz. 1) podręcznika „SAULUTĖ Integruoto mokymo vadovėlis 1 klasei, 1 dalis” autorstwa Gražiny Karaneckienė.

Opinia językowa podręcznika „Lietuvos istorija pagrindinei mokyklai. Šaltiniai, žemėlapiai, užduotys” autorstwa Nastutė Sidarienė.

Opinia językowa podręcznika „Lietuvos istorija pagrindinei mokyklai su regioninės istorijos elementais” autorstwa Juliji Račiuvienė.

2011

Opinia językowa podręcznika „SAULUTĖ. Integruoto mokymo vadovėlis 1 klasei, 2 dalis” autorstwa Gražiny Karaneckienė.

Opinia językowa zeszytu ćwiczeń do podręcznika „SAULUTĖ. 1 klasei, 2 dalis” autorstwa Gražiny Karaneckienė.

2012

Opinia językowa podręcznika „SAULUTĖ”. Matematikos pratybų sąsiuvinis 1 klasei, 1 dalis (su priedais) autorstwa I. Vaicekauskienė, I. Balulienė.

Opinia językowa podręcznika „SAULUTĖ”. Matematikos pratybų sąsiuvinis 1 klasei, 2 dalis (su priedais”) autorstwa I. Vaicekauskienė, I. Balulienė.

Opinia językowa podręcznika „SAULUTĖ”. Matematikos pratybų sąsiuvinis 1 klasei, 3 dalis (su priedais”) autorstwa I. Vaicekauskienė, I. Balulienė.

Opinia językowa podręcznika „SAULUTĖS METAI. Integruoto mokymo vadovėlis II klasei, 1 d. (su DVD) autorstwa Gražiny Karaneckienė.