Studijų programa

I pakopos studijos, kryptis: baltų filologija

Licenciato studijų mokymo programa apima intensyvų praktinės lietuvių kalbos mokymą (prasideda pirmajame studijų semestre nuo pagrindų ir baigiasi B2+ lygiu) ir latvių kalbos (nuo pagrindų III semestre, baigiasi B1 lygiu) lietuvių-lenkų kalbų vertimus ir kitos svetimos kalbos mokymą B+lygiu. Studijų programa siūlo bendrųjų humanitarinių dalykų modulius, tokius kaip: filologinių disciplinų pradmenys (kalbotyros ir literatūros mokslo įvadai, lotynų kalbos pradmenys, žinios apie kultūrą, filosofijos istorija) ir kryptinių dalykų modulius (literatūros istorija, baltų kalbų aprašomoji ir lyginamoji gramatika), taip pat bendrųjų humanitarinių dalykų modulius (baltų šalių istorija ir dabartis, kalbotyra ir literatūros vertimas). Studentai turi galimybę įskaityti ECTS sistemoje bendruosius universitetinius dalykus. Studijų programa taip pat numato privalomąją specialybės praktiką.

Baltų filologijos pirmosios pakopos studijų absolventas yra įgijęs kalbinių gebėjimų pagal atitinkamus Europos kalbų mokymo sistemos reikalavimus (lietuvių kalbos – B2+, latvių kalbos – B1) ir kitos dabartinės svetimos kalbos vartojimo gebėjimų B2 lygiu – gali jomis bendrauti įvairiose profesinio gyvenimo srityse, pvz.: ūkio, turistikos, kultūros. Sugeba raštu ir žodžiu versti baltų kalbų tekstus į lenkų kalbą ir atvirkščiai studijų pakopą atitinkančiu lygiu. Absolventas suvokia filologijos vietą ir reikšmę kitų humanitarinių mokslų atžvilgiu, moka taikyti pagrindines teorines žinias, tyrimo paradigmas ir filologines sąvokas, turi vertimo iš baltų kalbų į lenkų kalbą praktikos pagrindus, elementarias kultūrologijos, filosofijos, lotynų kalbos žinias, taip pat elementariai išmano lietuvių ir latvių etninės tradicijos šaltinius, Lietuvos ir Latvijos istoriją, politinę, ekonominę ir visuomeninę-kultūrinę padėtį, šių šalių kultūros institucijas. Absolventas suvokia Europos ir nacionalinės kultūros paveldo reikšmę vertinant visuomeninius ir kultūrinius įvykius, moka bendrauti su kitų kultūrų žmonėmis ir yra atviras dialogui. I pakopos studijų absolventas yra pasiruošęs tęsti studijas ne tik šios filologijos II studijų pakopoje bet ir kitų humanitarinių mokslų II studijų pakopoje bei dalyvauti darbo rinkoje (Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos kultūros įstaigose ir įmonėse).

 

II pakopos studijos, kryptis: baltų filologija

Magistro studijos siūlo intensyvų praktinės lietuvių ir latvių kalbos mokymą (lietuvių – nuo B2+ iki C2 lygio, latvių – nuo B1 iki C1 lygio), latvių ir lietuvių kalbų vertimą. Studijų programa numato filologinių ir pecialybės žinių gilinimą ir plėtimą, reikalingą absolventui, dalyvausiančiam darbo rinkoje arba stosiančiam į III pakopos doktorantūros studijas.
Baltų filologijos antrosios pakopos studijų absolventas yra įgijęs kalbinių gebėjimų pagal atitinkamus Europos kalbų mokymo sistemos reikalavimus (lietuvių kalbos – C2, latvių kalbos – C1). Gali raštu ir žodžiu versti baltų kalbų tekstus į lenkų kalbą ir atvirkščiai, sugeba integruoti įvairių humanistikos sričių žinias ir jas panaudoti netipiškose profesinėse situacijose. Absolventas gerai suvokia Europos ir nacionalinės kultūros paveldo reikšmę, moka bendrauti su kitų kultūrų žmonėmis ir yra atviras dialogui. II pakopos studijų absolventas yra pasiruošęs profesiniam darbui kultūros įstaigose ir įmonėse, veikiančiose visų pirma Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos rinkoje ir taip pat tęsti studijas III pakopoje.