Program studiów

Šī sadaļa ir pieejama tikai poļu valodā.

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Studia I stopnia, kierunek: filologia bałtycka

Program kształcenia na studiach licencjackich obejmuje intensywną praktyczną naukę języka litewskiego (zaczyna się od podstaw w I semestrze studiów i kończy się na poziomie B2+) i łotewskiego (od podstaw w III semestrze studiów i kończy się na poziomie B1), translatoria litewsko-polskie oraz naukę innego języka nowożytnego na poziomie B2+. W ofercie programu studiów są moduły przedmiotów ogólnohumanistycznych, w tym propedeutyka dyscyplin filologicznych (wstęp do językoznawstwa i literaturoznawstwa, propedeutyka języka łacińskiego, wiedza o kulturze, historia filozofii) oraz przedmiotów kierunkowych (moduł historycznoliteracki, gramatyka opisowa i porównawcza języków bałtyckich, jak i przedmiotów ogólnohumanistycznych z profilem studiów: historia i współczesność krajów bałtyckich, moduły specjalizacyjne językoznawczy i literaturoznawczo-translatorski). Studenci mają możliwość zaliczenia w ramach ECTS przedmiotów ogólnouniwesyteckich. Program studiów przewiduje również odbycie obowiązkowej praktyki kierunkowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia bałtycka ma umiejętności językowe, zgodnie z wymaganiami określonymi dla odpowiednich poziomów Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (j. litewskiego B2+, j. łotewskiego B1) i nowożytnego niekierunkowego języka obcego na poziomie B2+, pozwalającą na posługiwanie się tymi językami w wielu dziedzinach życia zawodowego, np. w działalności gospodarczej, turystycznej, kulturalnej. Posiada także podstawowe umiejętności w zakresie przekładu pisemnego i ustnego z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie, na określonym poziomie kształcenia językowego. Absolwent ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych i umie posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii, ma podstawową wiedzę z zakresu praktyki przekładu z języków bałtyckich na język polski, ma elementarną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, języka łacińskiego, a także źródeł tradycji etnicznej litewskiej i łotewskiej, historii i współczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturalnej Litwy i Łotwy, ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację w współczesnym życiu kulturalnym Litwy i Łotwy. Absolwent ma świadomość znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych, znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych i jest zdolny do porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego i otwarty na dialog społeczny. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na stopniu II danej filologii, jak również na innych kierunkach z obszaru nauk humanistycznych oraz odnalezienia się na rynku pracy w instytucjach kulturalnych i firmach (działających przede wszystkim na rynku polskim, litewskim i łotewskim).

 

Studia II stopnia, kierunek

Oferta dydaktyczna na studiach magisterskich obejmuje intensywną praktyczną naukę języków litewskiego (od poziomu B2+ do C2) i łotewskiego (od poziomu B1 do C1) oraz translatoria litewskie i łotewskie. Program studiów przewiduje pogłębienie i rozszerzenie wiedzy filologicznej kierunkowej i specjalizacyjnej z myślą o odnalezieniu się absolwentów na rynku pracy lub kontynuacji nauki na studiach doktoranckich III stopnia.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia bałtycka ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla języka litewskiego oraz C1 dla języka łotewskiego, posiada umiejętności w zakresie praktyki przekładu pisemnego i ustnego z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie, integrowania w oparciu o wiedzę humanistyczną wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych. Absolwent ma głęboką świadomość wartości dziedzictwa kulturowego kraju i Europy, jest przygotowany do porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego i otwarty na dialog. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury, firmach działających przede wszystkim na rynku polskim, litewskim i łotewskim, a także do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.